Birimler

SINAV UYGULAMA BİRİMİ

Pîrî Reis Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Sınav Uygulama Birimi, uygulanan müfredata veri sağlamak ve öğrencilerin, hazırlık programı boyunca akademik başarılarını izlemek amacıyla, müfredata uygun küçük sınavlar, ara sınavlar, final sınavları gibi ölçme değerlendirme araçları hazırlamak için kurulmuştur. İngilizce Hazırlık Okulu Sınav Uygulama Birimi, aynı zamanda Pîrî Reis Üniversitesini yeni kazanmış lisans ve yüksek lisans öğrencilerine, Pîrî Reis Üniversitesi’ne başka üniversitelerden geçiş yapmak isteyen öğrencilere İngilizce Yeterlilik Sınavı hazırlamak ve uygulamakla sorumludur.                  

Sınav Uygulama Birimi, seviye koordinatörleri ve Ölçme & Değerlendirme ve Teknik Destek Birimi ile Müfredat ve Materyal Geliştirme Birimi ile yakın işbirliği içinde ve onların gözetiminde çalışır. Sınav Uygulama Birimi, idari işlemler açısından, İngilizce Hazırlık Bölüm Başkanlığı tarafından desteklenmektedir.

MÜFREDAT VE MATERYAL GELİŞTİRME BİRİMİ

Müfredat ve Materyal Geliştirme Birimi, Pîrî Reis İngilizce Hazırlık Bölümü’nün önemli bir parçasıdır ve bu anlamda okulun işleyişinde ciddi bir role sahiptir. Bu birim, Hazırlık Okulu’nun dönem boyu işleyeceği müfredatı hazırlamaktan ve geliştirmekten sorumludur. Müfredat ve Materyal Geliştirme birimi aynı zamanda, müfredatında kullanılmasına karar verilen kitapları inceler, müfredatı tamamlayacak materyalleri eğitim felsefemizi dikkate alarak planlar ve geliştirir.

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME VE TEKNİK DESTEK BİRİMİ

Ölçme-Değerlendirme ve Online Destek Birimi İngilizce Hazırlık Bölümünün eğitim faaliyetleri boyunca teknik destek sağlar. Eğitim hedeflerinin verimliliğini ortaya çıkarmak için veriler toplanır. Toplanan verilerin, uygulanan sınavların eksik ve güçlü yanlarını tespit etmek için detaylı olarak istatiksel analizleri ve değerlendirilmeleri yapılır. Veri sonuçları idari ve akademik kadro ile paylaşılır.

Yönetim ve öğretim görevlileri ile iş birliği içerisinde çalışan bu birim, müfredatın felsefesini ve amaçlarını göz önünde bulundurarak, öğrencilerin ihtiyaçlarını belirler. Dijital kitapların temini ve kullanımı ile ilgili, çevrimiçi dersler ve çevrimiçi sınavlarda çıkabilecek sorunlara yönelik, gerek öğrencilere gerekse öğretim görevlilerine yardımcı olmak için çözüm bulmaya çalışır.

KALİTE ve AKREDİTASYON BİRİMİ

Kalite bir öz denetim sürecidir ve etkin bir yönetim sisteminin nasıl oluşturulabileceğini, belgelenebileceğini ve sürdürülebileceğini gösterir. Akreditasyonun amacı, hazırlık bölümü tarafından verilen eğitimin uluslararası düzeyde akreditasyon otoritelerince belirtilen kabul edilebilir kalite gerekliliklerini karşılamasını sağlamaktır. Kalite ve Akreditasyon Birimi hazırlık okulumuz için şu aşamalarda önemli bir rol oynar:

• İngilizce Hazırlık Bölümü eğitim akreditasyon süreçlerini takip etmek;

• Akreditasyon standartlarına uygun olarak seviye bazlı öz değerlendirmelere olanak sağlamak;

• Akreditasyon ziyaretleri için değerlendirmeleri koordine etmek;

• İngilizce Hazırlık Bölümünü dokümantasyon konusunda desteklemek;

• Kurumsal akreditasyon yeterliliği için yerine getirilmesi gereken uluslararası şartları  

  tamamlamak;

• Hazırlık bölümü genelinde akreditasyon çalışmalarını takip etmek ve deneyimleri paylaşmak

MESLEKİ GELİŞİM BİRİMİ

Kişisel gelişim, bireylerin potansiyellerini ve yeteneklerini geliştiren, istihdam edilebilirliği kolaylaştıran ve öğretim sürecinin kalitesini artıran faaliyetlerden oluşur. Bu birimin temel amacı, öğretim görevlilerine akademik çalışma ve kişisel deneyim hakkında geniş bir şekilde düşünmeleri açısından yardımcı olmaktır. Mesleki Gelişim Birimi hazırlık okulumuz için şu aşamalarda önemli bir rol oynar:

● İngilizce Hazırlık Bölümünün ve öğretim elemanlarının ihtiyaçlarının belirlenmesi;

● Kurum içerisinde eğitimler, çalıştaylar, seminerler ve konferanslar aracılığıyla kalite ve sürekli iyileştirme kültürünü teşvik etmek

● Bölüme yeni gelen öğretim görevlilerini bölüm ve eğitim sistemi hakkında bilgilendirmek