Ders İçerikleri

HUKUK BAŞLANGICI (LAW101)

Dersin amacı; temel hukuk kavramları hakkında bilgi vermektir. Sırasıyla: hukuk ve diğer sosyal kurallar arasındaki ilişki, hukuk kurallarının çeşitleri, hukuk kavramı, hukuk sistemleri, normlar hiyerarşisi, hukukun kaynakları, kanunlaştırma, Türk pozitif hukukunun bazı sorunları, yorum türleri, yorum metotları, yaptırım, kamu hukuku dalları, özel hukuk dalları, hak türleri, hakkın korunması ile Türk yargılama teşkilatı konuları anlatılacaktır.

ROMA HUKUKU I (LAW103)

Dersin amacı: Roma hukukundan günümüze intikal eden kavram ve kuralların gelişimini anlayabilmek Roma hukuk tarihini ve hukuk kaynaklarını incelemektir. Sırasıyla; Roma hukuku ve önemi, Roma devletinin tarihi ve Roma hukukunun dönemleri, Roma hukukunun modern hukukları etkileme süreci ve modern hukuklara etkisi, Roma hukukunun kaynakları, hak, hukuk ve dava kavramları, hakların ayırımı, hak ehliyeti ve şartları, fiil ehliyeti ve fiil ehliyetini etkileyen unsurlar, vesayet ve kayyımlık, hukuki olay – hukuki muamele, hukuki muamele ayırımları, hukuki muamelenin unsurları, hukuki muamelelerin hükümsüzlüğü ile usul ve icra hukuku konuları işlenecektir.

ANAYASA HUKUKU I (LAW105)

Anayasa hukuku bir yandan devlet kurumlarının kuruluş ve işleyiş biçimlerini; diğer yandan da devlet adı verilen mekanizmanın varlık nedeninden yola çıkarak bireylerin sahip oldukları hak ve özgürlükleri inceleme konusu yapar. Tüm bu maddi içerik “anayasa yargısı” adı verilen usulü güvenceler bütünüyle tamamlanır. Bu derste öğrencilere anayasa hukukunun kaynakları, anayasa kavramı, anayasa çeşitleri, siyasi iktidar, devlet kavramı, devletin unsurları, devlet biçimleri, kuvvetler ayrılığı, devlet şekilleri, demokrasi kavramı, seçimler ve seçim sistemleri, siyasi parti kavramı ve siyasi parti çeşitleri, hükûmet sistemleri, hukuk devleti ile insan hakları, temel hak ve hürriyetler rejimi konuları karşılaştırmalı bir perspektiften verilir.

MEDENİ HUKUK I (LAW107)

Bu derste öğrencilere medeni hukukun temel kavramları ile kişiler hukuku anlatılmaktadır, Türk Medeni Kanunu´nun sistemi ve medeni hukuk kavramı, medeni hukukun kaynakları ve uygulanması, takdir yetkisi, boşluk kavramı ve hâkimin hukuk yaratması, hak kavramı ve çeşitleri, hukuki işlem çeşitleri ve hükümsüzlüğü, hakların kazanılması ve hakların kazanılmasında iyi niyetin rolü, dürüstlük kuralı ve hakların kötüye kullanılması yasağı, hakların korunması ve ispat yükü, kişi kavramı ile kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, hak ehliyeti ve fiil ehliyeti, kişilik hakkı ve korunması, tüzel kişilerin genel teorisi ve dernekler ile vakıflar konuları incelenmektedir.

UYGARLIK TARİHİ (LAW123)

Bu derste uygarlık kavramı, uygarlık ve kültür kavramları, tarih öncesi dönemler, tarih dönemleri, uygarlığın temel taşları, ilkçağ uygarlıkları, Akdeniz uygarlıkları, Mezopotamya uygarlıkları, Mısır uygarlığı, Uzak Doğu uygarlıkları, Hint uygarlığı, Batı uygarlığı, Orta Asya bozkır uygarlıkları, uygarlık tarihinde önemli gelişmeler ve olaylar konuları incelenmektedir.

TÜRK DİLİ I (TURK C01)

 Dil ve Kültür: Dilin tanımı, dillerin sınıflandırılması, dil ve kültür ilişkisi; Türk Dilinin Gelişimi ve Tarihsel Dönemleri: Türkçenin yazımında kullanılan alfabeler, yazı devrimi, Atatürk ve Türk dili; Ses Bilgisi: Ses bilgisi ile ilgili temel kavramlar, Türkçenin ses özellikleri, ses olayları; Biçim Bilgisi: Biçim bilgisi ile ilgili temel kavramlar, Türkçenin ekleri, sözcük yapımı, sözcük türleri; Cümle Bilgisi: Sözcük öbekleri, cümlenin öğeleri, cümle türleri; Türkçenin Söz Varlığı: Deyimler, atasözleri, ikilemeler; Diller arası etkileşim ve Türkçe; Türkçenin güncel sorunları.

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (ATA C01)

Dersin amacı öğrencileri Cumhuriyet rejimi ve Cumhuriyet’in ilanı, siyasi alanda yapılan inkılâplar, sosyal alanda yapılan inkılâplar, eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilen inkılâplar, hukuk alanında yapılan inkılâplar, Atatürk dönemi çok partili hayata geçiş denemeleri ve gösterilen tepkiler hakkında bilgilendirmektir. Cumhuriyet döneminin ekomomik kaynakları ve ekonomi politikası, Atatürk dönemi Türk dış politikası, Lozan’dan arta kalan sorunlar ve çözümlerini, Türkiye’nin diğer devletlerle olan ikili ilişkilerini ve Milletler Cemiyeti’ne üyelik, Balkan Antantı, Sadabad Paktı gibi önemli bağıtları kavratmaktır. Bunlarla beraber Atatürk’ün düşünce sistemini, Atatürk ilkeleri olan Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, İnkılapçılık, Laiklik’i anlatmaktır. Atatürk’ten sonra Türkiye hakkında genel bir bilgilendirme yapmaktır.

HUKUKÇULAR İÇİN MATEMATİK (LAW125)

Temel tanımlar, sağlama teorileri ve teknikleri, precalculus, günlük problemler, hesap işlemleri, kombinasyon ve permütasyonlar, kümeler, kümeler üzerine işlemler, venn diagramı gösterimleri, özellikle olasılık hesapları, şartlı olasılıklar ve beklenti hesapları dersin kapsamındadır.

TEMEL İKTİSAT (LAW122)

İktisadın dayandığı temel ilkelerin ve iktisadi hayatın kavranması, günlük hayatta kullanılan iktisadi kavramların anlaşılması ve bireyler ile toplumun iktisadi davranış şekilleri ile karar verme sürecindeki rasyonelliğin öğrenilmesi amaçlanır. İktisadi ve ekonomik terimlerin tanımlanması, güncel iktisadi olaylar ile piyasa mekanizmasının değerlendirilmesi ile ülke ekonomilerinde faaliyet gösteren piyasa türlerinin karşılaştırılmasına dair bilgiler verilir.

ROMA HUKUKU II (LAW104)

Bu derste sırasıyla; özel hukukun birçok kurum ve kavramının kendisinden kaynaklandığı Roma Hukukunda borç kavramı ve borcun yapısı, borcun unsurları, borçlunun sorumluluğu, kusur kavramı, borcun oluşumu ve kaynakları, sözleşmelere giriş, ayni sözleşmelerin çeşitleri, rızai sözleşmelerden satış sözleşmesi, rızai sözleşmelerden locatio conductio, şirket ve vekâlet sözleşmesi, isimsiz sözleşmeler ve pactumlar, sözleşme benzerleri, haksız filler, borcun sona erme sebepleri ve defi yolu ile borcu sona erdiren sebepler anlatılacaktır.

ANAYASA HUKUKU II (LAW106)

Bu derste sırasıyla; Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki anayasal belgeler, I. ve II. Meşrutiyet Sonrası Anayasal Düzeni, 1921 Teşkilatı Esasiye Kanunu, 1924 Anayasası, 1961 Anayasasının Hazırlanışı ve Anayasanın benimsediği temel ilkeler, 1961 Anayasasında yasama ve yürütme ilişkileri, 1961 Anayasasında temel hak ve özgürlükler rejimi, 1961 Anayasasında anayasa yargısı ve anayasanın hukuk devleti ilkesi açısından değerlendirilmesi, 1982 Anayasasının hazırlanışı ve kabul edilişi, 1982 Anayasanın benimsediği temel ilkeler, 1982 Anayasasında temel hak ve özgürlükler rejimi, 1982 Anayasasında yasama ve yürütme ilişkileri, 1982 Anayasasına göre yargı organının düzenlenişi ve 1982 Anayasasının hukuk devleti açısından değerlendirilmesi konuları incelenmektedir.

MEDENİ HUKUK II (LAW108)

Bu derste öğrencilere medeni hukukun aile hukuku bölümü ile ilgili bilgi verilir. Aile hukukunun konusu, kavramlar, aile hukukunun özellikleri, nişanlanma, evlenmenin hukuki niteliği, evlenmede aranan şartlar, evlenmenin hükümsüzlüğü, evlenmenin sona ermesi ve boşanma, boşanma davası ve dava sonunda verilecek karar, boşanmanın sonuçları, evlilik birliğinin organizasyonu, evlilik birliğinin korunması, mal rejimleri, hısımlık, soy bağının kurulması ve hükümleri, aile topluluğu, vesayet, koruma amaçlı özgürlük kısıtlanması, kayyımlık ve yasal danışmanlık, vesayet organlarının sorumluluğu konuları anlatılmaktadır.

DENİZCİLİK TARİHİ (LAW124)

Bu derste dünya denizcilik faaliyetlerinin gelişim süreci, Osmanlılardan önce Türk denizcilik faaliyetleri, Osmanlı Dönemi Türk denizciliği, günümüz limanlarının tarihsel gelişim süreci gibi konular ele alınacaktır.

TÜRK DİLİ II (TURK C02)

Kompozisyon Bilgileri: Yazılı kompozisyon, paragraf ve paragrafta anlatım biçimleri; Noktalama işaretleri; Yazım kuralları; Yazılı Anlatım Türleri ve Uygulamaları: Düşünce yazıları, sanatsal yazılar; Bilimsel yazılar ve yazışma türleri; Okuduğunu anlama, eleştirel okuma,  dinleme türleri; Sözlü Anlatım: Konuşma ile ilgili temel kavramlar, beden dili, konuşma türleri, sunum ilke ve teknikleri.

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (ATA C02)

Cumhuriyetin ilanı ve siyasal sosyal kültürel inkılaplar ekonomik atılımlar Lozan Barış Antlaşmasının çözüme ulaştıramadığı sorunlar ve bunların sonuçlandırılması Yeni düzene karşı hareketler Çok partili hayat denemeleri ve sonuçları Atatürk dönemi Türk Dış Polikası İnönü dönemi ve İkinci Dünya Savaşı yılları Türkiyenin çok partili hayata geçişi Demokrat Parti dönemi ve sonrası Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri.

KARİYER PLANLAMA (CAR C01)

Kariyer Planlama, öğrencilerde kariyer farkındalığı oluşturmak ve onlara kariyer yolculuklarında destek sağlamak için hazırlanan bir derstir.

Öğrencilerin öncelikle kendi değerlerini anlamaları sağlanır. İlgi ve beceri alanları konusunda farkındalık kazandırılan öğrencilere, 21. yüzyıl yetkinlikleri konusunda bilgi verildikten sonra sektörde farklı alanlarda çalışan profesyonellerin mesleği ve bağlantılı alanları tanıtması sağlanır. Bu ders, öğrencileri henüz lisans eğitimlerinin başındayken kariyer planlama yapmaları konusunda teşvik etmeyi; kendi yetkinliklerini tanımalarını ve bu yetkinliklerle iş dünyasının beklentilerini eşleştirmelerini, doğru çalışma alanları seçebilmelerine ve mezun olduktan sonra bu alanlara yerleşmelerine yardımcı olmayı hedefler.

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I (LAW201)

Bu derste; ceza hukuku kavramı ve diğer hukuk dallarıyla ilişkisi, ceza hukukunun tarihi süreci, ceza hukukunun kaynakları, ceza hukuku kurallarının zaman, yer ve kişi bakımından uygulama alanı ile suç kavramı ve suçun unsurları konuları ele alınmaktadır.

İDARE HUKUKU I (LAW203)

Bu derste; idare kavramı, idare hukukunun içeriği, idare hukukuna hakim olan ilkeler, idare hukukunun kaynakları, kamu tüzel kişiliği, idare teşkilatına giriş, merkezden yönetim-yerinden yönetim ilkeleri, merkezi idare teşkilatı, başkent teşkilatı, taşra teşkilatı, yerel yönetimler, hizmet yerinden yönetim kuruluşları, idarenin faaliyetleri, kolluk faaliyeti, idari kolluk işlemleri, usulleri, yaptırımları, kolluk yetkisinin sınırları, kolluk yetkisinin genişlemesi, kamu hizmeti kavramı, kamu hizmetine egemen olan ilkeler, kamu hizmetlerinin görülme usulleri, kamu ihaleleri, kamu malları, kamu mallarından yararlanma usulleri, kamulaştırma ve kamu görevlisi, devlet memuru kavramları ve bunların hukuki statüsü ele alınmaktadır.

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I (LAW205)

Bu derste; borçlar hukukuna giriş, borçların kaynakları, sözleşmenin kurulması, sözleşme özgürlüğü kavramı ve sözleşmelerin geçerlilik şartları, sözleşmelerin yorumlanması, tamamlanması ve hükümsüzlüğü, genel işlem şartları, temsil, borçların ifası, borçların ifa yeri ve ifa zamanı,         ödemezlik def’i, alacaklı temerrüdü, borca aykırılık, borçlu temerrüdü ve borcun ifa edilmemesinin sonuçları konuları incelenmektedir.

DEVLETLER GENEL HUKUKU I (LAW207)

Bu derste; devletin ülke unsuru – ülke kazanma ve yitirme biçimleri, self determinasyon hakkı ve sınırları- genel olarak insan hakları, devletin yetkisi ve sınırları-uluslararası alanlarda yetki; deniz alanlarının hukuki rejimi, hava ülkesinin hukuki rejimi ve uzay, diplomatik temsilcilerin hukuki durumu; konsolosların hukuki durumu, birleşmiş milletler örgütü-organları-kuvvet kullanmanın sınırları, devletin milletlerarası sorumluluğu, mültecilerin hukuki statüsü- Türkiye’nin uygulaması ve insancıl hukukun genel kuralları anlatılacaktır.

GENEL KAMU HUKUKU I (LAW209)

Modern devlet düşüncesinin doğuşu ve gelişme sürecinin siyasi-hukuki kavramlarına yönelik tarihsel ve teorik aşamaların karşılaştırmalı olarak incelenmesi, temel modern anayasal kurumların ve kavramların hak kavramı doğrultusunda dönemsel ve karşılaştırmalı olarak tartışılması, modern devletin doğuşuna paralel olarak, hak kavramının tarihsel belgelerinin günümüze kadar gelişiminin anlatılması işlenmektedir.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (LAW225)

Bu derste araştırmanın tanımı, araştırma türleri, bilimsel araştırmanın nasıl yapılacağı, araştırma teknikleri ile ilgili temel kavramlar bilgisi, araştırma konusuna uygun amaç, önem, varsayım, sınırlılık ve tanımları yazabilme, seçtiği problemle ilgili kaynak taraması yapabilme, örnekleme yöntemleri bilgisi, veri toplama yöntemleri bilgisi, araştırmada elde ettiği bulguları yorumlayabilme, kütüphanelerden yararlanma, rapor hazırlamada araştırma ve dokümantasyon, literatür taraması, yorum tanımı ve nitelikleri, araştırma sonucuna göre öneriler geliştirebilme, araştırma raporunun biçimsel yapısı ve raporda bulunması gereken bölümler ile dipnotlu kaynak gösterme konuları anlatılacaktır.

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER II (LAW202)

Bu derste: cezanın amacı ve nitelikleri, cezaların türleri-hapis cezaları-adli para cezası, cezanın belirlenmesi, ceza seçenek yaptırımlar-suçta tekerrür, ceza ilişkisinin kurulması- sona ermesi-sanık veya hükümlünün ölümü, af-zamanaşımı-şikâyetten vazgeçme- ön ödeme, cezaların infazı-erteleme-koşullu salıverme, hapis cezasının infazı- özel infaz yöntemleri, infazın denetlenmesi-adli para cezasının infazı, mahkûmiyet kaydının silinmesi-güvenlik tedbirleri ve güvenlik tedbirlerinin tür tayin ve infazı konuları anlatılacaktır.

İDARE HUKUKU II (LAW204)

Bu derste: idarenin tanıtımı, genel ilkeler, kamu hizmeti, kolluk, Türkiye’nin idari teşkilatı, merkezden yönetim teşkilatı, merkezden yönetim teşkilatı, yerinden yönetim teşkilatı, yerinden yönetim teşkilatı, kamu personel hukuku, devlet memurlarının ödev ve sorumlulukları, hakları ve tabi oldukları yasaklar, devlet memurlarının değerlendirilmesi, disiplin soruşturması, ceza soruşturması ve görevden uzaklaştırma, devlet memurluğunun sona ermesi, kamu malları, kamulaştırma ve idari yargı anlatılacaktır.

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER II (LAW206)

Bu derste; haksız fiil sorumluluğuna ilişkin temel esaslar, kusura dayanan sorumluluğun şartları, kusursuz sorumluluk halleri, zararın ve tazminatın belirlenmesi, tazminat davasına ilişkin esaslar, sebepsiz zenginleşme, müteselsil borçluluk ve müteselsil alacaklılık, koşula bağlı borçlar, ceza koşulu, bağlanma parası, cayma parası, borç ilişkilerinde taraf değişiklikleri ile borçların sona ermesi konuları işlenmektedir.

DEVLETLER GENEL HUKUKU II (LAW208)

Bu derste: Devletin ülke unsuru-ülke kazanma ve yitirme biçimleri, Self determinasyon hakkı ve sınırları- genel olarak insan hakları, Devletin yetkisi ve sınırları-uluslararası alanlarda yetki; deniz alanlarının hukuki rejimi, Hava ülkesinin hukuki rejimi ve uzay, Diplomatik temsilcilerin hukuki durumu; konsolosların hukuki durumu, Birleşmiş Milletler Örgütü-organları-kuvvet kullanmanın sınırları, Devletin milletlerarası sorumluluğu, mültecilerin hukuki statüsü- Türkiye’nin uygulaması ve İnsancıl hukukun genel kuralları anlatılacaktır.

GENEL KAMU HUKUKU II (LAW210)

Modern devlet düşüncesinin doğuşu ve gelişimi sürecinin siyasi-hukuki kavramlarına yönelik tarihsel ve teorik aşamaların karşılaştırmalı olarak incelenmesi, temel modern anayasal kurumların ve kavramların, hak kavramı doğrultusunda dönemsel ve karşılaştırmalı olarak tartışılması, modern devletin doğuşuna paralel olarak, hak kavramının tarihsel belgelerinin günümüze kadar gelişiminin anlatımı yapılmaktadır.

DENİZ KAMU HUKUKU (LAW212)

Deniz Kamu Hukukunun Temel Kavramları ve Kaynakları, Deniz Kamu Hukukunun Dalları (Deniz Uluslararası Hukuku, Deniz İdare Hukuku, Deniz Ceza Hukuku, Deniz Usul ve Takip Hukuku, Deniz Sosyal Güvenlik Hukuku) Deniz Uluslararası Hukuku’na Giriş, Deniz Uluslararası Hukukunun Önemli İlkeleri, Devletin Deniz Ülkesi, Deniz yetki alanları, İç sular, Karasuları, Zararsız Geçiş, Bitişik Bölge, Münhasır Ekonomik Bölge (MEB), Kıta Sahanlığı, Deniz Yetki Alanlarına İlişkin Uluslararası Hukuki İhtilaflar, Açıkdenizler, Açık Denizlerin Serbestliği, Denizaltı Kablosu ve boru Döşeme Serbestliği, Seyir Serbestliği, Açık Denizde Çatma ve Seyri İle İlgili Diğer Kazalarda Cezai Yargı, Bayrak Devletlerinin Yükümlülükleri, Bayrak ve Liman Devleti Kontrolü, Harp Gemilerinin ve Devletin, Ticari Amaçlar Dışında Kullanılan Diğer Gemilerinin Dokunulmazlığı, Kesintisiz Takip, Ziyaret, Korsanlık ve Deniz Haydutluğu, (Silahlı Soygun), Deniz Çevresinin, Canlı Kaynakların Muhafaza ve Korunması, Deniz Kirliliğinin Önlenmesi, Deniz Kirliliğine ve Deniz Çevresinin Korunmasına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler, Açık Denizlerde Bilimsel Araştırmalar, İhtilafların Çözümü, Adaların Rejimi, Türk Boğazlarının Hukuki Rejimi, BM, IMO ve Diğer İlgili Uluslararası Kuruluşlar ve Statüleri, Deniz Sosyal Güvenlik Hukuku, Deniz Emniyeti ve ISPS.

CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER I (LAW301)

Bu derste; vücut bütünlüğüne karşı suçlar, göçmen kaçakçılığı suçu, insan ticareti suçları, işkence suçu, eziyet suçu, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kişiyi özgürlüğünden yoksun kılma, tehdit-cebir-şantaj suçları, konut dokunulmazlığının ihlali ile özel hayata ve hayatın gizliliğine karşı suçlar işlenmektedir.

BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER I (LAW303)

Bu derste; Sözleşme kavramı, sözleşme serbestisi, sözleşmelerin gruplandırılması, tipik ve atipik sözleşmeler, satış sözleşmesi, unsurları ve yarar ve hasarın geçişi, taşınır satışı sözleşmesi ve tarafların borçları, taşınmaz satışı ve bazı satış türleri, mal değişim ve bağışlama sözleşmeleri, kira sözleşmesi, unsurları ve kiraya verenin borçları, kiracının borçları ve kira sözleşmesindeki özel durumlar ile kira sözleşmesinin sona ermesi, konut ve çatılı işyeri kirası ile kullanım ödüncü ve tüketim ödüncü sözleşmesi işlenecektir.

EŞYA HUKUKU I (LAW305)

Bu derste Eşya Hukukunun Konusu, Ayni Hak Kavramı, Ayni Haklara Egemen Olan İlkeler, Zilyetlik, Zilyetliğin Türleri, Zilyetliğin Kazanılması, Zilyetliğin Devri, Zilyetliğin Sona Ermesi, Zilyetliğin Korunması, Zilyetlik Davaları, Zilyetliğe Dayalı Karineler, Taşınır Davası, Zilyetlik Karinelerine Dayalı Hak Kazanımı, İyi niyetin Koruyucu Etkisi, Zilyetliğin İadesi, Tapu Sicili, Tapu Sicili Sistemine Egemen Olan İlkeler ve Tapu Sicilinin Tutulmasından Devletin Sorumluluğu anlatılacaktır.

MEDENİ USUL HUKUKU I (LAW307)

Bu derste medeni usul hukukunun konusu, amacı, kısa tarihçesi, pozitif kaynakları, yargılama hukuku güvenceleri, usul hükümlerinin zaman itibari ile uygulama alanı ve yorumu, usul hukuku işlemleri, mahkeme teşkilatı ve yargı görevlileri, görev ve yetki, yargılama hukukuna hakim olan ilkeler, dava arkadaşlığı ve davaya müdahale, tebligat, süreler, eski hale getirme ve adli tatil, dava türleri, dava şartları, ilk itirazlar, davanın açılması ve dilekçeler aşaması, iddia ve savunmanın değiştirilmesi ve genişletilmesi yasağı, ıslah, davanın geri alınması, dava konusunun devri ve iradi taraf değişikliği, ön inceleme ve tahkikat konuları anlatılacaktır.

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU (LAW309)

Bu derste fikri mülkiyet hukukunun genel esasları, fikir ve sanat eserler hukuku, marka, patent, tasarım, faydalı model, coğrafi işaretler, yeni bitki çeşitlerine ilişkin ıslahçı hakları, entegre devre topografyaları, biyoteknolojik buluşların korunması gibi konular ele alınacaktır.

TİCARET HUKUKU I (LAW311)

Ticaret hukukuna giriş, ticari işletme, ticari iş, ticari hükümler, ticari dava ve ticari yargı, tacir, tacir olmanın sonuçları, tacir yardımcıları, ticaret unvanı, işletme adı, marka, haksız rekabet, ticaret sicili, ticari defterler, cari hesap bu derste başlıca anlatılacak konular olup ilaveten kıymetli evrak hukukunun genel esasları, kıymet evrak tanımı ve unsurları, nama yazılı senetler, emre yazılı senetler, hamile yazılı senetler, senet türünün değiştirilmesi, kıymetli evrakın ziyaı ve iptali, kambiyo senetleri, poliçe, bono, çek gibi konular da dersin kapsamındadır.

CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER II (LAW302)

Bu derste; siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi suçu ve ibadetin engellenmesi suçu, haksız arama suçu ve ayrımcılık suçu, hakaret suçu, genel güvenliğin tehlikeye sokulması suçları, çevrenin kasten kirletilmesi suçu ve mühür bozma suçu, belgede sahtecilik suçları, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu, genel ahlaka karşı suçlar, ekonomi, sanayi ve ticarete ilişkin suçlar, bilişim suçları ile millete ve devlete karşı suçlar işlenecektir.

BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER II (LAW304)

Bu derste; iş görme borcu doğuran sözleşmeler, hizmet sözleşmesi, iş görme borcu doğuran sözleşmeler, hizmet sözleşmesi, istisna sözleşmesi, istisna sözleşmesinde iş sahibinin borçları, istisna sözleşmesi, istisna sözleşmesinde iş sahibinin borçları, istisna sözleşmesi, istisna sözleşmesinde iş sahibinin borçları, istisna sözleşmesinde müteahhittin borçları, istisna sözleşmesinin sona ermesi, arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesi, arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesi, vekâlet sözleşmesi, dolaylı temsil yetkisi veren vekâlet sözleşmesi ve komisyon, havale, itibar emri, kefalet sözleşmesi, kefalet sözleşmesinin özellikleri, geçerlilik koşulları, kefalet sözleşmesinde kefilin borçları ve kefalet sözleşmesinin sona ermesi anlatılacaktır.

EŞYA HUKUKU II (LAW306)

Bu derste ayni hakların tescili, terkini ve değiştirilmesi, tescil, yolsuz tescil, şerhler, beyanlar, ayni haklar, mülkiyet, paylı mülkiyet, elbirliği mülkiyeti, taşınmaz mülkiyeti, kat mülkiyeti, taşınır mülkiyeti, sınırlı ayni haklar, irtifak hakları, taşınmaz yükü, rehin hakları, taşınmaz rehni ve taşınır rehni anlatılacaktır.

MEDENİ USUL HUKUKU II (LAW308)

Bu derste ispat hukukunda temel müesseseler, deliller (hukuka aykırı deliller, delil sözleşmesi, delillerin ileri sürülmesi, delil türleri: kesin deliller ve takdiri deliller), senetle ispat zorunluluğu, sözlü yargılama ve hüküm, davaya son veren taraf işlemleri (feragat, kabul ve sulh), yargılama giderleri ve adli yardım, basit yargılama usulü, geçici hukuki koruma tedbirleri, çekişmesiz yargı, HMK’ya göre kanun yolları (istinaf, temyiz, kanun yararına temyiz ve yargılamanın iadesi), HUMK’a göre (20.07.2017’den önce karara bağlanan davalarda uygulanan) kanun yolları, alternatif uyuşmazlık çözüm yolları (tahkim ve arabuluculuk) konuları ele alınacaktır.

KAMU MALİYESİ VE VERGİ HUKUKU (LAW310)

Bu derste vergi hukukuna giriş, vergi hukukunun kaynakları, verginin anayasal sınırları, yasallık ve eşitlik ilkesi, vergilendirme yoluyla temel hak ve özgürlüklere müdahaleler, vergi borcu ilişkisi, vergi mükellefi, vergi sorumlusu, vergilendirme süreci, vergide ödeme, zamanaşımı ve vergi denetimi konuları anlatılacaktır.

TİCARET HUKUKU II (LAW312)

Bu derste şirket kavramı ve unsurları, adi şirket, ticaret şirketlerine ilişkin genel hükümler, birleşme, bölünme, tür değiştirme, topluluk şirketleri, kolektif şirket, komandit şirket, anonim şirketin organları, anonim şirkette pay kavramı ve sağladığı haklar, anonim şirkette pay sahibinin borçları, anonim şirkette sermaye artırımı ve azaltımı, anonim şirketin fesih halleri ve tasfiyesi, şirket, limited şirket, limited şirketin kuruluşu ve limited şirketin organları ile sona ermesi anlatılacaktır.

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU I (LAW401)

Bu derste ceza muhakemesi hukukunun tanımı, tarihçesi, kaynakları, ceza muhakemesi hukuku kurallarının uygulama alanı, dava şartları, yargılama şartları, ceza muhakemesi hukukunun temel ilkeleri, ceza muhakemesi teşkilatı, ceza muhakemesine katılan kişiler-hâkim, suçtan zarar gören, katılan, şüpheli-sanık-müdafi, ceza muhakemesi işlemleri, ceza muhakemesinde ispat- ispat araçları (deliller) ve delillerin toplanması, muhafazası ve değerlendirilmesi anlatılacaktır.

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK I (LAW403)

Bu derste milletlerarası özel hukuka giriş, bağlama noktaları, atıf, ön mesele, kamu düzeni, şekle uygulanacak hukuk, zamanaşımına uygulanacak hukuk, ehliyete uygulanacak hukuk, aile hukuku meselelerine uygulanacak hukuk, miras meselelerine uygulanacak hukuk, ayni haklara uygulanacak hukuk, sözleşmelere uygulanacak hukuk, haksız fiillere uygulanacak hukuk, sebepsiz zenginleşmeye uygulanacak hukuk, Türk Vatandaşlık Kanunu’nun amacı, kapsamı, Türk vatandaşlığının kazanılması, Türk vatandaşlığının kaybı ve Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybı hizmetlerin yürütülmesi anlatılacaktır.

DENİZ ÖZEL HUKUKU I (LAW405)

Bu derste Deniz Ticareti Hukuku kavramı, özellikleri, tarihçesi, ulusal ve uluslararası kaynakları, gemi, gemi sicili, gemi mülkiyeti, bayrak, donatan, gemi üzerindeki haklar, bağlama limanı ve hukuki mahiyeti, gemi işletme müteahhidi, donatma iştiraki, kaptan, kılavuz kaptan ve bunların borç ve sorumlulukları anlatılmaktadır.

SİGORTA HUKUKU I (LAW407)

Bu derste, sigortanın tanımı, sigortada taraflar, sigortacı kavramı (iç ve dış teşkilatı), sigorta ettiren kavramı, riziko kavramı, bunların nitelik ve özellikleri, sigorta bedeli, prim kavramı ve özellikleri, sigorta akdinin kuruluşu, sigorta akdinin yürürlüğe girmesi, değiştirilmesi, sigorta akdinin hükümleri (sigorta ettiren açısından), sigorta akdinin hükümleri (sigortacı açısından), poliçe, zeyilname, çifte sigorta, eksik sigorta, aşkın sigorta, muafiyetler gibi kavramlar ve sigorta akdinin sona ermesi anlatılacaktır.

İCRA VE İFLAS HUKUKU I (LAW409)

Bu derste cebri icra hukukuna giriş (cebri icra kavramı, ilamlı ve ilamsız takip ayrımı, külli icra – cüzi icra ayrımı, borçlu ve alacaklı terimleri), icra ve iflas hukukunda ceza sorumluluğu, icra hukukunun bölümleri, icra hukukunun kaynakları, icra teşkilatı, icra dairelerinin görev ve sorumlulukları, icra mahkemesi kararlarına karşı kanun yolları, şikayet, icra harç ve giderleri, icrada tebligat, süreler, tatil ve talik, icra takibinin tarafları, ilamsız icra kavramı ve ilamsız icrada görev ve yetki, genel haciz yolu ile ilamsız takip [takip talebi, ödeme emri, ödeme emrine itiraz, itirazın hükümden düşürülmesi (itirazın iptali davası – itirazın kesin kaldırılması- itirazın geçici kaldırılması – borçtan kurtulma davası), menfi tespit ve istirdat davaları, icra takibinin iptali, ertelenmesi ve zamanaşımı nedeni ile icranın geri bırakılması, mal beyanı, haciz, borcun taksitle ödenmesi, paraya çevirme aşaması, paraların ödenmesi aşaması ve aciz vesikası] ve kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip ve kiralanan taşınmazların ilamsız icra yolu ile tahliyesi konuları anlatılacaktır.

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU I (İŞ HUKUKU) (LAW413)

Bu derste iş, işçi, işveren, iş mahkemeleri, bireysel iş hukuku, toplu iş hukuku, işçinin ve işverenin borçları, iş yeri kavramı, iş akdinin sona ermesi gibi konular anlatılacaktır.

MİRAS HUKUKU (LAW415)

Bu derste ölüme bağlı tasarrufların iptali, iptal davası, iptal sebepleri, dava hakkı, hak düşürücü süreler, tenkis, tenkisin hükümleri, tenkise tabii kazandırmalar, miras sözleşmesinden doğan davalar, mirasın açılması, mirasta ehliyet, mirastan yoksunluk, mirasın geçmesinin sonuçları, mirasın kazanılması, mirasın reddi, miras sebebiyle istihkak davası, mirasın paylaştırılması, mirasta denkleştirme anlatılacaktır.

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU II (LAW402)

Bu derste koruma tedbirleri hakkında genel bilgiler, yakalama, gözaltı, tutuklama, adli kontrol, arama, el koyma, diğer koruma tedbirleri, soruşturma evresi – iddianamenin düzenlenmesi, iddianamenin iadesi, kabulü, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, kovuşturma evresi – duruşma hazırlığı evresi, duruşma evresi, kovuşturma evresi – hüküm, hüküm çeşitleri, olağanüstü kanun yolları -kanun yararına bozma ve yargılamanın yenilenmesi anlatılacaktır.

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK II (LAW404)

Bu derste Türk mahkemelerinin yargı yetkisi ve yargı bağışıklığı, Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi, milletlerarası derdestlik (lis alibi pendens), yetkili mahkeme seçimi, tanıma ve tenfiz, milletlerarası tahkim, yabancı tanımı, yabancılar hukukunun genel esasları,

yabancıların Türkiye’ye giriş ve ikameti, yabancıların Türkiye’de çalışma hakkı, yabancı sermaye, yabancıların eğitim ve öğretim özgürlüğü, yabancı tüzel kişilerin taşınmaz edinme hakkı, yabancı gerçek kişilerin miras hakkı, yabancı tüzel kişilerin miras hakkı ele alınacaktır.

DENİZ ÖZEL HUKUKU II (LAW406)

Bu derste, deniz ticareti sözleşmeleri, gemi kirası, zaman çarteri (time charter), navlun sözleşmesi ve türleri, taşıyan, taşıtan, yükleten, gönderilen kavramları, navlun sözleşmesinde tarafların borçları ve hakları, taşıyanın sorumluluğuna ait kanuni düzenleme, emredici hükümler, konşimento, navlun sözleşmesinin sona ermesi, deniz kazaları başlığı altında hususi avarya, müşterek avarya, çatma, kurtarma konuları, deniz ve gemi alacakları, taşıyanın hakları ve teminatları, yük üzerinde hapis hakkı anlatılmaktadır.

SİGORTA HUKUKU II (LAW408)

Zarar sigortaları, sorumluluk sigortaları, can sigortaları, tekne ve makine sigortaları ve P&I sigortaları gibi denizcilik rizikolarına karşı sigortaların bu sigorta türleri arasındaki yeri ve açıklanması ve değerlendirilmesi anlatılacaktır.

İCRA VE İFLAS HUKUKU II (LAW410)

Bu derste ilamlı icra, rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip, ihtiyati haciz, iflas kavramı ve hukuki niteliği, iflas organları, iflasa tabi olan kişiler, iflas sebepleri, iflasta yetki, genel ve özel iflas yolları, iflasın hukuki sonuçları, iflas tasfiyesi, tasarrufun iptali davası, konkordato (iflas dışı konkordato, iflas dışı konkordato ve malvarlığının terki sureti ile konkordato), sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yolu ile yeniden yapılandırılması konuları anlatılacaktır.

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU II (SOSYAL GÜVENLİK) (LAW414)

Bu derste sosyal güvenlik kavramı ve tarihsel gelişimi, uluslararası hukukta ve Avrupa hukukunda sosyal güvenlik, sosyal güvenliğin ilkeleri ve finansmanı, sosyal sigortaların uygulanma alanı-sigortalı kavramı, sigortalılığın bildirilmesi- sigortalılık süresi- sigortalılığın sona ermesi konuları anlatılacaktır.

DENİZCİLİK EKONOMİSİ (LAW240)

Bu derste Denizcilik piyasalarının ekonomik organizasyonu, temel ekonomik ilişkiler, gemicilik piyasası döngüsü, deniz taşımacılığının talep ve arzı, denizcilik piyasaları, arz, talep ve navlun oranlar, gemilerin maliyetleri, sefer maliyetleme, world-scale, maliyetler, gelir ve finansal performans, navlun borsaları, gemilerin ve gemicilik firmalarının finansmanı anlatılacaktır.

DENİZCİLİK FİNANSMANI VE HUKUKİ UYGULAMALAR (LAW342)

Bu derste Küresel finans sisteminin temel özellikleri, bankacılık ve finansman sektörüne giriş, işletme finansmanına giriş, deniz taşımacılığı finansmanı, gemi inşa finansmanı, deniz işletmeciliği sektörleri finansmanı, devlet ve özel sektör finansman tipleri, finansman yeniden yapılandırması, Türkiye finans sektörü ve piyasaları ve sermaye piyasaları ve vadeli işlemler borsası anlatılacaktır.

DENİZ TİCARETİNDE KOMBİNE TAŞIMALAR (LAW430)

Bu derste Uluslararası eşya taşıma konvansiyonlarının uygulama alanları, taşıma sözleşmesi ve niteliği, CMR Konvansiyonu, Rotterdam Kuralları, COTIF-CIM ve Montreal Konvansiyonu anlatılacaktır.

DENİZCİLİK PİYASALARI VE REKABET HUKUKU (LAW440)

Bu derste deniz taşımacılığı ve dağıtım kanalları, rekabet hukuku, deniz ulaştırması sektöründe hâkim durumun kötüye kullanılması ile rekabetin sınırlandırılması, Avrupa Birliği rekabet hukuku ve deniz ulaştırması sektörü anlatılacaktır.

CHARTER SÖZLEŞMELERİ VE UYGULAMASI (LAW451)

Bu derste zaman çarteri sözleşmesi, sefer çarteri sözleşmesi, tam çarter ve kısmi çarter sözleşmelerinin ne olduğu ve bunların hukuki mahiyeti, tarafların borç ve yükümlülükleri, zaman çarteri ve sefer çarteri sözleşmelerinin ifa edilmesi, sorumluluk, sözleşmenin sona ermesi ve diğer hususlar anlatılacaktır.

DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEMEYE İLİŞKİN ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER (LAW452)

Bu derste manevra ve seyir kuralları, gözcülük, emniyetli hız, çatışma tehlikesi, çatışmadan kaçınma manevrası, dar kanallar, trafik ayırım düzenleri, pruva pruvaya geliş durumu, aykırı geçiş, yol veren teknenin davranışı, yol verilen teknenin davranışı, kısıtlı görüş koşullarında teknelerin davranışları anlatılacaktır.

DENİZDE CAN VE MAL KURTARMAYA İLİŞKİN ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER VE UYGULAMASI (LAW455)

Bu derste müşterek avaryalar, müşterek avaryanın hukuki mahiyeti, müşterek avaryaya uygulanacak hükümler, kusurun tespiti ve nitelendirilmesi, sorumluluğu düzenleyen akdi şartları anlatılacaktır.

KONTEYNER TAŞIMACILIĞI HUKUKU (LAW462)

Bu derste konteyner ve konteyner taşımacılığı, konteyner taşımacılığına geçiş nedeni, konteyner taşımacılığının dünkü ve bugünkü durumu, konteyner taşımacılığının sonuçları, faydaları, sakıncaları, konteyner taşımacılığında yükle ilgili işlemler, yükleme, istif, boşaltma, teslim, konteyner taşımacılığının yarattığı hukuki problemler, konteyner taşımacılığında konşimento, gecikme zararları, mesuliyetin sınırları ile ilgili hükümler anlatılacaktır.

DENİZ ALANLARINDA İŞLENEN SUÇLAR (LAW488)

Bu derste denizde işlenen suçların tarihi süreçte değerlendirilmesi, denizde işlenen terör eylemleri, denizde işlenen haydutluk ve silahlı soygun eylemleri, deniz çevresinin kirletilmesi, insan kaçakçılığı, köle taşımacılığı, uyuşturucu madde kaçakçılığı, rehin alma, kültürel varlıklar ile canlı ve cansız deniz kaynaklarına yönelik suçlar anlatılacaktır.

DENİZ YETKİ ALANLARI İHTİLAFLARI VE YARGI KARARLARI (LAW496)

Bu derste esas hat, iç sular, kara suları, bitişik bölge, kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge, açık deniz konuları anlatılacaktır.

DENİZ İŞ SÖZLEŞMELERİ VE ULUSLARARASI DENİZCİLER SENDİKASI (ITF) UYGULAMALARI (LAW473)

Bu derste deniz iş kanunu, uygulama alanı, genel iş hukukundan farklılık arz eden noktaları, gemi adamının hakları (ücret hakkı, izin hakkı, iaşe, gemide barınma, yurda iade ve diğer hakları), borçları, yükümlülükleri, donatanın borçları ve hakları, deniz iş sözleşmenin feshi, deniz iş kolundaki sendikalar, toplu sözleşmeler ve uluslararası denizciler sendikası ve bunun işlevleri, ILO’nun denizcilik ile ilgili düzenlemeleri ele alınacaktır.

DENİZDE SEYİR VE ASAYİŞ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER VE UYGULAMASI (LAW476)

Bu derste denizde can emniyeti, acil durumlar ve role talimleri, can kurtarma teçhizatı ve donanımları, küresel denizcilik tehlike ve emniyet sistemi, gemiyi terk, suda yaşam ve hipotermi, can kurtarma vasıtasında yaşam, denizde arama ve kurtarma, denizde ilk yardım, denizde yangın, kişisel emniyet ve sosyal sorumluluk ve diğer acil durumlar anlatılacaktır.

DENİZCİLİK POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI (LAW499)

Bu derste T.C. Denizcilik Müsteşarlığı’nın kuruluşu, Avrupa Birliği denizcilik politikaları, Türkiye’nin denizcilik politikaları, denizcilik politikalarının tarihi gelişimi konuları anlatılacaktır.

DENİZ ÇEVRE HUKUKU (LAW498)

Dersin ana konusunu Avrupa ve uluslararası çevre hukukunda yaşanan son gelişmeler ve söz konusu hukuka hâkim olan temel prensipler oluşturmaktadır. Ağırlıklı olarak tartışılacak konuların başında iklim değişikliği ve iklim değişikliği ile mücadele konusunda kullanılan ekonomik ve hukuki enstrümanlar yer alacak olup, nükleer enerji, atık yönetimi, su ve hava kirliliği gibi uluslararası çevre hukukunun alanına giren diğer konular da tartışmaya açılacaktır. Dersin dili İngilizce olup, katılımcılardan ortanın üstü seviyesinde İngilizce bilgisi istenmektedir.

MANTIK (LAW126)

Klasik mantık, önermeler mantığı, mantık kanunları, doğruluk değeri analizi, dönüştürmeler, ispat yöntemleri.

HUKUKÇULAR İÇİN BİLGİSAYAR VE YAZILIM SİSTEMLERİ (LAW199)

Bu derste bilgisayarın tarihçesi, yapısı ve bileşenleri, işletim sistemleri, microsoft office yazılımları – word, microsoft office yazılımları-excel, microsoft office yazılımları-power point, e-posta sisteminin temel özellikleri, internet kullanımı ve güvenliği, ağ teknolojileri – bağlantı şekilleri, bilgisayar türleri ve karşılaşılan sorunlar, sosyal ağlar ve sosyal medya, bilişim suçları, fikri haklar ve bilişim hukuku, e-öğrenme ve e-devlet uygulaması, bilgisayar ağ ve güvenliği, kötü niyetli yazılımlar, bilgisayar ağ ve güvenliği, kötü niyetli yazılımlar anlatılacaktır.

HUKUK METODOLOJİSİ (LAW176)

Bu derste tümevarım ve tümdengelim metotlarının kanıtlamada kullanılması, doğa bilimleri ve sosyal bilimler metot farklılıkları, mantık sisteminin temel ilkeleri (özdeşlik, değişmezlik – üçüncü halin olmazlığı), mantığın hukukta kullanımı, pozitif hukukun uygulanması, hukuk metodolojisinin sorunları: hukuki yargılar, hukuki yargılardan yargı kararlarına, gerekçelendirme ihtiyaç, hukuk metodolojisinin sorunları: gerekçelendirme zorunluluğu, hukuk kuralları ve hukuk normları, yaratıcı bir eylem olarak anlamlandırma/yorumlama anlatılacaktır.

DENİZCİLİK VE TEMEL BİLGİLERİ (LAW223)

Denizcilik ile ilgili temel bilgiler, önemli denizcilik ve gemicilik terimleri, gemi adamları ve görevleri, gemide çalışma düzeni, gemi, yapısı ve bölümleri, gemi çeşitleri ve sınıflandırması,, tonaj ve draft markaları, güverte teçhizatı ve gemi makineleri hakkında genel bilgi, seyir ve manevra kuralları, komutları, harita okuma ve mevki koyma, kılavuz alma-verme, demirleme, role talimleri, , gemide suç işlenmesi, deniz kirliliği deniz kazaları gibi hukuki sorunlarda, delil olarak yararlanılabilecek cihazların, bu arada “VDR (Vessel Data Recorder), course recorder, BNWAS (Köprüüstü Seyir Vardiya Alarm Sistemi)” gibi sistemlerin tanıtımı ve çalıştırma esaslarının açıklanması.

ADALET PSİKOLOJİSİ (LAW299)

Bu derste adalet psikolojisinin alanı, amacı, psikolojinin tanımı ve hukukla ilişkileri, adalet psikolojisinin yöntemleri, mağdur, sanık ve tanık psikolojisi, yargıç psikolojisinin karar verme süreçlerine etkisi, ruhsal dengeyi bozan nedenler, ruhsal hastalıklar ve alkolizm, suç ve ceza, ceza sorumluluğu, medeni hakları kullanabilme ehliyeti, suça sürüklenen çocukların yargılanması, gücün koruyucu amaçla kullanılması, yazılı delillerin psikolojik yönden incelenmesi anlatılacaktır.

İNGİLİZ VE AMERİKAN HUKUK SİSTEMLERİNİN GENEL ESASLARI (LAW289)

Bu derste İngiliz ve Amerikan hukukunun genel özellikleri, mahkeme sistemi ve alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, İngiliz ve Amerikan hukukunun kaynakları, sözleşme hukuku, sözleşmeye aykırılığın sonuçları anlatılacaktır.

HUKUK TARİHİ (LAW275)

Bu derste İslamiyet öncesi Türk devletlerine genel bir bakış, İslamiyet öncesi Türk Hukukunun yapısı, işleyişi, ceza, yargılama, aile miras ve borçlar hukuku, Türkler ve İslamiyet, Türklerin Müslüman olmaları, bu dönemde kurulan başlıca Türk devletleri, İslam Hukuku’nun kaynakları, teşekkülü, özellikleri, Osmanlı Hukuku’nun genel yapısı, mahkemeler, fetva-kaza ilişkisi, yürürlük ve bilgi kaynakları, Osmanlı Devleti’nin yapısı ve işleyişi, İslam ve Türk hukuk tarihinde yazılı anayasa uygulaması, Osmanlı dönemi ceza hukuku uygulaması anlatılacaktır.

HUKUK VE EDEBİYAT (LAW278)

Bu derste hukukun konusunu teşkil eden kavramlar ve olgular, bunları tema olarak işleyen seçilmiş edebi eserlerin teorik hukuk bilgisi ışığında yorumlanması ile tartışılıp çözümlenecektir.

HUKUK SOSYOLOJİSİ VE FELSEFESİ (LAW280)

Hukuk Sosyolojisinin içeriğini, hukukun, hukuk sosyolojisinin öznesi olarak yani toplumsal bir kurum olarak işleyişi ve diğer toplumsal kurumlarla ilişkisi içinde ele alınması oluşturmaktadır. Başka bir ifadeyle, bu derste amaçlanan, hukuka kavramsal bir yaklaşım değil, hukukun ampirik varlığını ya da sosyal gerçekliğini sosyal bilimsel yöntemin kazandırdığı bir bakışla incelemektir. Böyle bir incelemeye altyapı oluşturmak için öncelikle derste hukukun kökeni ve hukuk-toplum ilişkisine yaklaşımları bağlamında tarihsel perspektifler, sosyal teorideki öncü isimlerin çalışmalarından örneklerle ele alınacaktır. Ardından hukukun hem etken hem de sonuç olarak karşımıza çıktığı toplumsal süreçler üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda, hukuk normlarının toplumsal kurumlar ve bir bütün olarak toplum üzerindeki etkileriyle toplumsal ilişkilerin ve fiili koşulların hukuk normlarının yaratılması, yürürlükte kalması, değiştirilmesi ya da kaldırılması süreçlerine etkileri incelenecektir. Bu çerçevede, toplumsal tabakalaşma, toplumsal denetim, toplumsal çatışma, toplum düzeni, toplumsal kimlikler gibi sosyolojinin temel çalışma alanlarının hukuk ile ilişkisi irdelenecektir. Aynı zamanda hukukun toplumsal eşitsizliklerin yeniden üretiminde oynadığı rol ya da bu eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasına yönelik toplumsal değişimde oynayabileceği rol gibi konular üzerinde durulacaktır.

Hukuk Felsefesinin içeriğini, hukuk felsefesinin kadim tartışmalarının ana eksenindeki hukuk nedir ve hukukun kaynağı nedir soruları oluşturmaktadır. Bu sorulara verilen farklı cevaplar aynı zamanda hukuk felsefesi tarihindeki temel ayrıma da kaynaklık eder: Tabii hukukçu okul ve hukuki pozitivizm düşüncesi. Bu ders çerçevesinde, öncelikle Antik Yunan ve Roma düşüncesinden başlayarak hukukun kaynağına tabii hukuku koyan geleneksel tabii hukuk düşüncesi üzerinde durulacak, ardından tek tanrılı dinlerin, özellikle Hristiyanlığın bu gelenek üzerindeki etkileri incelenecektir. 16. ve 17. yüzyılda Batı Avrupa’da teoride ve pratikte şekillenmeye başlayan modern devletin, hukuku düşünme biçimini nasıl kökten değiştirdiği üzerinde durulacak, bu bağlamda özellikle sosyal sözleşme ve egemenlik kuramları ele alınacaktır. Ardından bu gelişmeler çerçevesinde yükselen pozitivizm akımının hukuk kuramındaki etkilerine değinilecek, özellikle II. Dünya Savaşı sonrası literatürde kendine yer bulan tartışmalar üzerinden hukuki pozitivizm ve modern tabii hukuk okulu arasındaki ilişki incelenecektir. Son olarak, liberal haklar kuramı ve modern demokrasi düşüncesine eleştirel yaklaşan hukuk kuramı akımları, önemli örnekler üzerinden (Marksist hukuk kuramı, feminist hukuk kuramı vs.) tartışılacaktır.

İNSAN HAKLARI HUKUKU (LAW295)

Bu dersin içeriğini insan haklarının anlamı ve tarihsel gelişimi, insan hakları kuramı, uluslararası insan hakları denetim sistemleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru yöntemi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları, ayrımcılık yasağı, eşitlik hakkı, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, dinsel özgürlükler, seçme ve seçilme hakkı, eğitim hakkı, azınlık hakları, AB’de İnsan Hakları gibi konular oluşturmaktadır.

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU (LAW319)

Bu derste içerik olarak Avrupa Birliği hukuk sistemi, Antlaşmalar, ikincil mevzuat ve Avrupa Birliği hukukunun temel prensipleri incelenir. Kurumlar, mevzuat ve mevzuat yapma prensipleri anlatılır. Bu çerçevede öğrenciler Avrupa Birliği hukuku terminolojisine aşina olurlar. Ayrıca serbest dolaşım, Avrupa Birliği hukukunun ulusal hukuklar üzerindeki etkisi ve Adalet Divanının görevleri de ders kapsamında incelenir.

SAĞLIK HUKUKU (LAW316)

Bu derste sağlık hukukunun temel kavramları, tıbbi müdahaleler, hasta hakları, uluslararası sözleşmeler ve bildirgeler anlatılacaktır.

İMAR HUKUKU (LAW360)

Bu derste içerik olarak İmar Hukuku kapsamında, İmar Hukuku’nun diğer hukuk dalları içerisindeki önemi, imar ile ilgili mevzuat, imar planları ile ilgili esaslar, yapı ve yapı ile ilgili esaslar, imar mükellefiyet ve yaptırımları, yapı denetimi ve yargısal denetim gibi konular işlenmektedir.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI (LAW366)

Bilişim Teknolojileri alanındaki gelişmeler, bu teknolojilerde kullanılan başlıca sistemler ve haberleşme türlerinin detayları ile ilgili bilgi verilecek. Yine Bilişim Teknolojilerinin temel alt yapısını teşkil eden Kablolu ve Kablosuz iletişim sistemleri, bunların türleri anlatılacak. Özellikle Kablosuz sistemlerin başlıca türleri olan Yakın ve Uzak mesafe iletişim sistemleri, bunların önemli özellikleri, kullanıcılara temin ettikleri haberleşme olanakları ve uygulamaları ile ilgili bilgi verilecek. Bu arada günümüzde önemi giderek artan kablosuz genişband sistemleri, bunların temin ettiği yeni iletişim şekilleri ve İnternetin bilişim teknolojilerine sağladığı yeni olanaklar anlatılacak. Son yıllarda İnternet ile birlikte Bilişim Teknolojilerinde ortaya çıkan Yeni Nesil Sistemler ve özellikle Nesnelerin İnterneti, Makinalar Arası İletişim, Endüstri 4.0 ve Yapay Zeka ile ilgili genel bilgilendirme yapılacak ve bunların uygulama alanları anlatılacak. Yine günümüzde son derece popüler bir Bilişim Teknolojileri alanı olan Blockchain ve Kripto Paralara değinilerek bunlara ilişkin uygulama konuları ile ilgili verilecek. Bu arada Türkiye’de İnternet ile ilgili en önemli düzenlemelerin başında gelen 5651 sayılı İnternet Kanununun içeriği ve buna ilişkin uygulamalar açısından önem arz eden hususlara değinilecek. Ayrıca Bilişim Teknolojilerinin Denizcilik Kuruluşları ve Gemiler tarafından önem taşıyan Yakın ve Uzak Mesafe Deniz Haberleşme sistemleri ve bunların başlıca türleri ile ilgili genel bilgilendirme yapılacak. Özellikle Yersel ve Uydu sistemlerinin başlıca kabiliyetleri ve bunların hukuksal açıdan taşıdığı öneme anlatılacak. Yine en yeni uydu sistemi olan Starlink’in deniz iletişim sistemlerine temin edebileceği katkı ve uygulamalar ile ilgili bilgi verilecek.

TÜKETİCİ HUKUKU (LAW367)

Bu dersin içeriğini Tüketicinin Korunması Hukukunun temel ilkeleri ve terminolojisi, ayıplı mal ve hizmetle, ayıplı mal ve hizmet edinen tüketicinin sahip olduğu seçimlik haklar. Tüketici uyuşmazlıklarında çözüm yolları, tüketici örgütleri konuları oluşturmaktadır.

SİVİL HAVACILIK HUKUKU (LAW370)

Bu derste Hava hukukuna giriş, tarihi gelişimi, dünyada sivil havacılığın gelişimi, sivil havacılık, uygulamalarının tanımı ve sınıflandırılması, sivil havacılık sistemi, organizasyonlar, konvansiyonlar, kurallar, ikili anlaşmalar, hava sahasının hukuki rejimi, Ege Denizi’nde hava sahasına ilişkin sorunlar, havacılık sistemi anlatılacaktır.

KARŞILAŞTIRMALI HUKUK (LAW375)

Bu derste karşılaştırmalı hukuk kavramı, karşılaştırmalı hukukun diğer hukuk disiplinlerinden ayırt edilmesi, karşılaştırmalı hukuk ve uluslararası hukuk, karşılaştırmalı hukukun ayırımları, iç hukuka ilişkin karşılaştırmalı hukuk ve yabancı hukuka ilişkin karşılaştırmalı hukuk, karşılaştırmalı hukukun tarihsel gelişimi, karşılaştırmalı hukukun görevleri, karşılaştırmalı hukukun yöntemsel sorunları, karşılaştırmalı hukukun genel hukuk ilkelerinin somutlaştırılmasına ilişkin görevleri, hukukun birleştirilmesi sorunu, karşılaştırmalı hukukun uluslararası düzeyde birleştirilmesi, yabancı hukukun benimsenmesi, hukuk düzenlerinin sınıflanması anlatılacaktır.

KİTLE İLETİŞİM HUKUKU (LAW380)

Bu derste Kitle iletişim hukukuna genel giriş, İfade özgürlüğü ve sınırları, iletişim özgürlüğü ve yasalarda düzenlenişi konuları anlatılacaktır.

BASIN HUKUKU (LAW386)

Bu derste basın rejimi, cevap ve düzeltme hakkı, basın suçları, yayınlarda hukuki sorumluluk, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, reklam hukuku, sinema rejimi ve internet rejimi anlatılacaktır.

SPOR HUKUKU (LAW392)

Bu derste içerik olarak, spor hukuku mevzuatı, spor hukuku sistemleri, ulusal ve uluslararası spor kurum ve kuruluşlarının hukuk yapıları ve işleyişleri, dava analizi konuları incelenmektedir.

SERMAYE PİYASASI HUKUKU (LAW 419)

Bu derste içerik olarak, sermaye piyasasının işleyişine hâkim olan ilkelerin, özellikle halka açık anonim şirketlere sermaye piyasası hukukunun etkileri ve yatırımcıların korunmasına dair getirilen düzenlemelerin esasları tartışılacaktır.

KAMBİYO SENETLERİ HUKUKU (LAW423)

Bu dersin konusunu en önemli kıymetli evrak türlerinden olan Kambiyo Senetleri, özellikle poliçe ve bono oluşturmaktadır. Bu kapsamda kambiyo senetlerinin tarihsel süreci, kambiyo senetleri ile asıl borç arasındaki ilişki, ehliyet, kambiyo senetlerinin ortak özellikleri, ehliyet, adi senetlerden farkları, senet borçlularının ileri sürebileceği def’iler, Poliçe ve Bono kavramı ve şekil şartları, açık ve eksik poliçe/bono, Poliçede kabule arzı, Poliçenin kabul edilmesi ve edilmemesinin sonuçları, Poliçe ve Bononun Devri, Ciro türleri, Poliçe ve Bononun ödenmesi, ödenmemesi durumunda başvurma hakkı ve ihbar, araya girme, retret, poliçe ve bonoda aval, Poliçede karşılığın devri, poliçe nüshaları ve suretleri, kambiyo senetlerine özgü sebepsiz zenginleşme davası, senet metninin değiştirilmesi, teminat senetleri, menfi tespit – bedelsizlik davaları, bononun zıya ve iptali davası, zamanaşımı, kambiyo senetlerine özel takip usulü, ihtiyati haciz ile Yargıtay uygulamaları konuları anlatılacaktır.

ÇEK HUKUKU (LAW425)

Bu derste çekin tarihsel gelişimi ve ekonomik işlevi, yürürlükte olan mevzuat, ehliyet, çek anlaşması, çekil şekil şartları, çeke konulabilecek ve konulamayacak kayıtlar, matbu çek türleri, çek ile asıl borç arasındaki ilişki, çekin devri, ciro ve türleri, aval kaydı, çekte vade sorunu – ileri tarihli çek, çekin muhataba ibrazı, çekin ödenmesi, muhatabın ödeme yükümlülüğü, kısmi ödeme, karşılığı bulunmayan çekin ödenmesi, muhatabın çek yaprağından dolayı sorumluluğu, çekin ödenmemesi, ödememe protestosu ve yerine geçen usul işlemleri, çekten cayma, karşılıksız çek kavramı ve hukuki sonuçları, karşılıksız çekin cezai sonuçları (karşılıksız çek suçu, özel hükümler) özel çek türleri (çizgili çek, mahsup çeki ve çekin vizesi), sebepsiz zenginleşme, sahte ve tahrif edilmiş çek, menfi tespit – bedelsizlik davaları, çekin zıya ve iptali davası, zamanaşımı, özel takip usulü ile çek hakkında Yargıtay uygulamaları konuları anlatılacaktır.

 

ADLİ TIP (LAW448)

Bu derste adli bilimlerin yapılanması ve kapsamı adli psikiyatride temel kavramlar yapılandırılmış olgu tartışmaları, Türk Ceza Yasası ve vücut dokunulmazlığına karşı suçlar mağdur ve sanığın medikolegal değerlendirilmesi yapılandırılmış olgu tartışmaları, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve aile içi şiddet yapılandırılmış olgu tartışmaları, cinsel travma ile ilgili medikolegal yaklaşım yapılandırılmış olgu tartışmaları, yaralar olgu örnekleri, olay yeri incelemesi yapılandırılmış olgu tartışmaları, ölümden sonra cesetlerde neler oluyor? ölüm nedeni ve orijini, ölüm zamanının belirlenmesi olgu tartışmaları, adli nitelikli ölümlerde postmortem yöntemler ve değeri adli otopsi ve ilgili yasal düzenlemeler Minnesota Otopsi Protokolü anlatılacaktır.

KRİMİNOLOJİ (LAW460)

Bu derste suç konusunda çalışmalar, terör, kadına karşı şiddet, seri katiller, töre cinayetleri, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı, organize suçlar, çocuk suçluluğu ve kadın suçluluğu anlatılacaktır.

DENİZ İŞ HUKUKU (LAW472)

Bu derste deniz iş hukuku kavramı, deniz iş hukukunda yorum, deniz iş hukukunun kaynakları, deniz iş hukukunda iş güvencesi, gemi adamı, deniz iş hukukunda alt işveren ve ödünç iş ilişkisi uygulaması, deniz iş hukukunda işyeri kavramı, deniz iş sözleşmesinin sona ermesi ve işverenin vekili konuları anlatılacaktır.

ULUSLARARASI TİCARET HUKUKUNUN GENEL ESASLARI (LAW474)

Uluslararası ticaret hukukunun kaynakları; lex mercatoria kavramı; uluslararası ticari sözleşmelere uygulanacak UNIDROIT Prensipleri; uluslararası ticaret hukukunda sıklıkla karşılaşılan sözleşme tipleri; uluslararası eşya taşıma; uluslararası ticarette kullanılan ödeme yöntemleri.

ULUSLARARASI TAHKİM (LAW480)

Bu derste, milletlerarası tahkim ve milletlerarası hakem kararı; temel dayanaklar, yerli tahkim-yabancı tahkim-milletlerarası tahkim; farklılıkları ve ayırımın uygulamadaki önemi, tahkim anlaşması ve geçerliliği, tahkime elverişlilik, 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu; uygulama alanı, milletlerarası hakem mahkemesinin oluşması; hakemlerin seçimi, yargılama faaliyetine ilişkin usul kurallarının belirlenmesi, hakemlerin uyuşmazlığın esasına uygulayacakları hukukun belirlenmesi, Hakem kararı; karara karşı başvuru yolları: iptal davası-temyiz, yabancı milletlerarası hakem kararlarının tanınması ve tenfizi anlatılacaktır.

BANKACILIK HUKUKU (LAW491)

Türk Banka Hukuku, banka hukukun konusu, banka hukukunun kaynakları (kanunlar, bakanlar kurulu, kararnameleri, yönetmelik ve tebliğler), bankacılık sektörünün örgütlenmesi (bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu; TCMB, TMSF, TBB) , banka işletmesi kavramı (tanımı, nitelik ve özellikleri, türleri/mevduat açısından bağlı oldukları kurallar açısından, ülke mevzuatı açısından) bankaların kuruluşu, (kuruluş aşamaları, Türkiye’de banka olarak kurulma; yurtdışında kurulu bir bankanın Türkiye’de şube açması, kuruluş için izin başvurusu, iznin verilmesi ve iptali), bankaların faaliyete geçmesi, bankaların teşkilatına, çalışanlarına ve çalışma düzenine ilişkin hukuki düzenlemeler, bankacılık işlemleri/sözleşmeleri (mevduat ve kredi sözleşmesi), bankaların yapamayacağı işlemler, bankaların iç denetimi ve dış denetimi, dış denetim birimleri olarak BDDK ile TCMB denetimi, denetimin sonuçları (önlem alınmasını gerektiren haller ve alınacak önlemler). Bankaların devir, birleşme, bölünme ve tasfiyeleri.

UYGULAMALI SİBER HAKLAR HUKUKU (LAW492)

Bu derste internette kişiliğin korunması: şerefin ve profilin korunması, internet sansürünün başlangıcı: erişim sağlayıcılar üzerinden erişimin engellenmesi, yeni bir temel hak olarak “bilişim teknolojisi sistemlerinin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması hakkı” anlatılacaktır.

ARABULUCULUK (LAW494)

Bu derste şu konular anlatılacaktır: Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve arabuluculuk, arabuluculuk hakkında genel bilgi ve tarihsel gelişimi, arabuluculuk müessesesi ve modelleri, arabuluculuğa elverişlilik ve kamu düzeni kavramları, arabuluculuğun temel ilkeleri, arabulucunun hakları ve yükümlülükleri, arabuluculuk faaliyetinin başlaması ve bunun davaya etkisi, arabuluculuk sözleşmesinin hukuki niteliği, arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi halleri, arabuluculuk çözüm anlaşması ve icra edilebilirlik şerhi verilmesi, dava şartı olarak arabuluculuk, Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu (Arabuluculuk Hakkında Singapur Konvansiyonu).

ULUSLARARASI CEZA HUKUKU (LAW495)

Bu derste uluslararası ceza hukukunun temel kavramları, özellikleri, kaynakları ve tarihsel gelişimi, uluslararası ceza hukukunun temel özellikleri, uluslararası ceza hukukunun kaynakları, uluslararası ceza hukukunun tarihsel gelişi, ceza kanunlarının yer bakımından uygulama alanı, yargılama yetkisini düzenleyen ilkelerin genel değerlendirilmesi ve yetki çatışmalarını önleyecek çözüm yolları, ceza işlerinde uluslararası adli yardımlaşma, dar anlamda cezai konularda uluslararası adli yardımlaşmalarda uygulanacak kurallar, suçluların geri verilmesinde esas olan ilkeler, ceza kovuşturmalarının aktarılması ve ceza yargılarının uluslararası değeri anlatılacaktır.

REKABET HUKUKU (LAW496)

Bu dersin içeriğini rekabet kavramı, rekabet mevzuatının gerekliliği ve uygulanması, ilgili pazar, rekabet hukukuna ilişkin maddi hukuk hükümleri/konuları (rekabeti sınırlayıcı anlaşma, karar ve uyumlu davranışlar, muafiyet, hâkim durumun kötüye kullanılması, birleşme ve devirler), kanunu uygulayacak makamlar ve bunların organik yapısı, rekabet hukukuna ilişkin usul hukuku hükümleri, rekabet ihlalinin yaptırımları ve Rekabet Kurulu kararlarının yargısal denetimi konuları oluşturmaktadır.

AVUKATLIK HUKUKU VE UYGULAMALARI (LAW497)

Bu dersin içeriğini avukatlık mesleğinin kapsamı, avukatlık mesleğine kabul, avukatlık mesleğiyle birleşebilen ve birleşemeyen işler, avukatın hak ve ödevleri, avukatlık sözleşmesi, adli yardım, avukatlık stajı oluşturmaktadır.

OSMANLICA TÜRKÇESİ TEMEL BİLGİLERİ (LAW150)

Osmanlı Türkçesi, bizim atalarımızın kullandığı dildir. Bu yazı dilini öğrenmek biz Türklere çok önemlidir zira bu yazı vasıtasıyla geçmişimize ait olan uzun bir dönemin tarih, kültür, ilim ve bilgilerini gelecek nesillere aktarmalıyız. Devlet arşivlerinde araştırma yaptığımız zaman tüm batı ülkelerinin bilim adamlarının bu dili iyice öğrenip kullandıklarını gördüğümüzde araştırma alanında bizim noksanımız olduğu kanaatindeyiz. Bu düşünce ile okulumuzda özellikle denizcilik ve hukuk bölümlerinde Osmanlı Türkçesinin genel yapısı, Osmanlı Türkçesiyle yazma, okuma ve Osmanlı alfabesinin öğretilmesi hedeflenmektedir. Osmanlı Türkçesinin temel bilgilerini öğrenmek bu ders programı içerisinde yapılacak olan çalışmadır.

HUKUKÇULAR İÇİN DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ I (LAW171)

Bu derste Gemiler, sınıflandırılmaları, bölümleri, İngilizce denizcilik terimleri, Gemi tanımı, gemilerin sınıflandırılması, gemi ölçüleri, tonaj kavramı, gemilerin yük donanımları, ambarlar, ambar kapakları, boru devreleri ve tanklar, ırgat ve halat vinçleri, demir donanımı, halatlar, manevra komutları, köprü üstü, yaşam mahalli, makine dairesi genel tanımlar, terimler, gemi mürettebatı, görevleri, gemide iş organizasyonu İngilizce olarak anlatılacaktır.

HUKUKÇULAR İÇİN DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ II (LAW172)

Bu derste Genel denizcilik terimlerinin ve bir geminin değişik bölümlerinin İngilizceleri -Denizde Güvenlik ve Yangınla Mücadele Konusunda İngilizce Terimler, Güvenlik donanımları, Filikalar, mataforalar, Yangınla mücadelede kullanılan araç-gereç ve donanımlar İngilizce olarak anlatılacaktır.

HUKUK İNGİLİZCESİ I (LAW161)

Hazırlık programının bir uzantısı olarak, bu derslerde öğrencilerin akademik hayatlarında İngilizce kullanarak kendilerini hem sözlü hem yazılı olarak en iyi şekilde ifade etmelerini hem kendi başlarına hem de grup içerisinde çalışmalar yaparak akademik ve iş yaşamlarında İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmalarını sağlayacak çalışmalar yapılacaktır. Bu kapsamda hukuk bölümüne ilişkin İngilizce metin okumaları, çeviri çalışmaları ve sözleşme hazırlama gibi özellikli çalışmalar yapılacaktır.

HUKUK İNGİLİZCESİ II (LAW162)

Hazırlık programının bir uzantısı olarak, bu derslerde öğrencilerin akademik hayatlarında İngilizce kullanarak kendilerini hem sözlü hem yazılı olarak en iyi şekilde ifade etmelerini hem kendi başlarına hem de grup içerisinde çalışmalar yaparak akademik ve iş yaşamlarında İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmalarını sağlayacak çalışmalar yapılacaktır. Bu kapsamda hukuk bölümüne ilişkin İngilizce metin okumaları, çeviri çalışmaları ve sözleşme hazırlama gibi özellikli çalışmalar yapılacaktır.