Çift Ana Dal ve Yan Dal Programı

ÇİFT ANA DAL ve YAN DAL BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI;

ÇAP başvuruları akademik takvimde ilan edilen tarihlerde başvuru formu ve not belgesi ile Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılır.

Öğrenci ÇAP’a, ana dal lisans programının en erken 3’üncü ve en geç 5’inci yarıyılı başında başvurabilir.

Öğrencinin ÇAP’a başvurabilmesi için, başvurduğu döneme kadar devam ettiği ana dal lisans programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, genel not ortalamasının (GNO) en az 3,00 olması ve ana dal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de bulunması gerekir.

Başvuru sayısının fakülte tarafından belirlenmiş olan kontenjanı aşması durumunda, GNO’su yüksek olana öncelik tanınır. GNO’ ların eşit olduğunda öğrencinin anadal programı başarı sıralamasındaki yüzdelik oranına bakılır.

Gerekli koşulları sağlayan öğrenci başvuruları, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ilgili fakülteye veya fakültelere gönderilir. ÇAP’a kabul, her iki bölüm kurulunun önerisi ve fakülte yönetim kurul veya kurullarının akademik takvimde “Derse Yazılma” tarihinden en geç bir hafta önce aldıkları kararla kesinleşir.

Aynı anda birden fazla çift ana dal programına veya hem çift ana dal hem de yan dal programına kayıt olunamaz.

ÇİFT ANA DAL PROGRAMI ÖĞRENİM ÜCRETİ;

Başvurusu kabul edilen öğrenciler, kayıtlı olduğu bölümün öğretim ücretinden ayrı olarak, çift ana dal programında alacakları dersler için o yıl için belirlenen kredi başına hesaplanan ücreti ayrıca öderler.

Ana dal programında burs veya indirimlerden yararlanan öğrenciler, ÇAP yaptıkları programda da bu haklarından yararlanırlar. Bursluluk süresi anadal mezuniyetinden sonra iki yarıyıldır.

YAN  DAL BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI;

Kontenjanlar, ilgili bölümlerin görüşü alınarak ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve akademik yılın başlangıcından bir ay önce ilan edilir.

Öğrenci, yan dal programına kayıtlı olduğu lisans programının en erken 3. en geç 6. yarıyılının başında başvurabilir.

Yan dal programına başvurular, ilan edilen tarihlerde, başvuru formu ve not belgesi ile Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılır.

Öğrencinin yan dal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar kayıtlı olduğu lisans programındaki tüm dersleri başarı ile tamamlamış olması ve başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının en az 2,50 olması gerekir.

Başvuru sayısının fakülte tarafından belirlenmiş olan kontenjanı aşması durumunda, genel not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır. Genel not ortalaması eşit olduğunda öğrencinin anadal programı başarı sıralamasındaki yüzdelik oranına bakılır.

Aynı anda birden fazla yan dal programına veya hem yan dal hem de çift ana dal programına kayıt yapılamaz.

YAN DAL PROGRAMI ÖĞRENİM ÜCRETİ;

Başvurusu kabul edilen öğrenciler, kayıtlı olduğu bölümün öğretim ücretinden ayrı olarak, yan dal da alacakları her bir ders için o yıla ait hesaplanan kredi başına ücreti öderler.

Ana dal programında burs veya indirimlerden yararlanan öğrenciler, yan dal yaptıkları programda da bu haklarından yararlanırlar. Bursluluk süresi ana dal mezuniyetinden sonra bir yarıyıldır.

ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yan Dal -Çift Ana Dal Başvuru Formu