Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 19. yy başında gelişmeye başlayarak, geçtiğimiz yüzyıl boyunca  günlük hayatın içinde olan ve onu kolaylaştıran,  yaşam kalitesini artırarak teknolojik ürünlerin ortaya çıkmasında önemli rol üstlenen ve birçok yeni alanın doğmasına neden olmuş bir mühendislik disiplinidir. Her alanda hızla büyüyen ülkemizde endüstride birinci derecede ihtiyaç duyulan bir meslek olmasının yanında, gelecekte de artan biçimde, araştırma geliştirme başta olmak üzere, tasarım, üretim ve yönetim alanlarında Elektrik-Elektronik Mühendislerine talep artarak devam edecektir.

Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin kapsadığı alan iki genel grup altında toplanabilir. İlk grup enerji ile güç sistemlerini içerir ve Elektrik Mühendisliği olarak adlandırılır. Elektrik Mühendisliği; çeşitli ve sürdürülebilir enerji kaynakları kullanılarak elektrik enerjisinin üretimi, taşınması ve dağıtımı, aydınlatma sistemleri, elektrik makineleri ve kontrolü uygulamaları ile ilgilenir. İkinci grup ise Elektronik Mühendisliği olarak adlandırılır ve elektronik ile haberleşme teknolojileri alanını içerir. Elektronik Mühendisliği; elektronik teknolojisi ile üretilen tüm cihazlar, haberleşme sistemleri, bilgisayar yazılımının da birlikte olduğu mikroişlemci ve mikrokontrol, otomasyon, kontrol sistemleri ile akıllı robot tekniği ile ilgilenir. Kısacası Elektrik ve Elektronik Mühendisleri en yaratıcı ve zor işleri başaran modern teknolojilerin öncüleridirler. İşleri genellikle elektrik üretim ve dağıtımından kablosuz haberleşme ve süper bilgisayarlara kadar tüm modern cihazları tasarlamak, üretmek ve geliştirmektir.

Piri Reis Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü olarak, çevreye duyarlı ve ödüllü yeşil kampüsü, gelişmiş teknolojik cihazlarla donatılmış laboratuvarları, alanında deneyimli ve uzman akademik kadrosu, ERASMUS öğrenci değişim programı, Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi Bologna Süreci hedeflerine yönelik olarak verilen lisans düzeyindeki mühendislik eğitimi ile elektrik ve elektronik alt alanlarında uzman, araştırmaya yetkin, sanayiye yakın ve geniş bir vizyona sahip geleceğin elektrik-elektronik mühendislerini yetiştiriyoruz.

Bölümümüzde eğitim dili %100 İngilizcedir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü kazanan öğrenciler, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Program ile uyumlu bir modüler eğitim sistemi kapsamında, seviyesine göre 1 yıla kadar İngilizce eğitimi aldıktan sonra bölümümüze geçiş yapmaktadırlar.

Elektrik-Elektronik Bölümü öğrencileri, eğitim süreleri boyunca ders planında yer alan temel bilim dersleri, mühendislik bilimleri ve mühendislik tasarımı dersleri ile sosyal, ekonomi ve idari bilim derslerini almaktadır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği ders planı dünya ve ülkemizdeki ihtiyaçları karşılayacak şekilde düzenlenmiş olup, elektronik, haberleşme, kontrol, işaret işleme ve elektrik(güç) disiplinlerine ilişkin teorileri, tasarımları ve uygulamaları ve buna ek olarak teknolojik, ekonomik, idari ve sosyal alanlarda ortaya çıkan problemlerin çözümünü hedefleyecek biçimde tasarlanmıştır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri için tasarlanan ders planı genel anlamda şu şekildedir:

 • İlk iki yıl, bilgisayar algoritmaları ve programcılığı dahil olmak üzere matematik, fizik, istatistik ve genel mühendislikle ilgili temel bilim konularının yanı sıra Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin temel dersleri olan  elektrik ve elektronik devrelerinin esasları, elektromanyetik alanlar, sinyaller ve sistemler gibi dersler verilmektedir.
 • Üçüncü yıl, öğrencinin seçeceği uzmanlık alanına uygun teknik seçmeli derslerin yanında Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin ana konularına ait elektromanyetik dalgalar, haberleşme sistemleri, elektrik makineleri, mikroişlemciler ve kontrol sistemleri gibi dersler verilmektedir.
 • Dördüncü yıl, öğrenciler bitirme tezi için teori, tasarlama ve uygulama ile ilgili dengeli verilen derslerde kazandıkları deneyim ile kendi düşünce becerilerini, bilgilerini ve mevcut teknolojiyi kullanarak bir mühendislik projesi hazırlar. Ayrıca  öğrencilere belli konularda uzmanlaşabilmeleri için  elektronik, haberleşme, kontrol, işaret işleme, elektrik(güç) ve bilgisayar gibi disiplinlere ait geniş yelpazede seçimlik dersler verilir. Böylece bölümümüzden mezun olan öğrenciler seçtikleri alanda kariyer yapmaya hazır hale gelirler.

Elektrik-Elektronik bölümünden mezun olan öğrenciler, teori, tasarlama ve uygulama ile ilgili dengeli eğitim alır. Ayrıca iş hayatında sıkça kullanılan ve önemli bir yeri olan proje başvuru ve yürütme, teknik rapor yazımı ve sunumu gibi becerileri eğitim sürecince almaktadırlar. Eğitim süresince öğrencilerimize bölümün araştırma etkinliklerine katılma olanakları da tanınmaktadır. Bu öğrenciler üçüncü ve dördüncü yıla geldiklerinde öğretim elemanları ve araştırma grupları ile çalışma imkanı bulmaktadır. Ayrıca, üniversitemizde öğrencilerin katılabilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri sosyal ve mühendislik içerikli çeşitli kulüpler bulunmaktadır. Bölümümüzde, üniversitemiz tarafından belirlenen şartları sağlayan öğrenciler, okudukları bölüm yanında ilgi duydukları ve kendilerini geliştirmek istedikleri başka bir bölümde yan dal yapma imkanına sahiptirler.

Bölümümüzün öğrencileri, ERASMUS öğrenci değişim programı kapsamında anlaşmalı Avrupa yükseköğretim kurumlarında eğitiminin belirli bir dönemini geçirebilmektedir. Farklı bir ülkede eğitim gören öğrencilerimiz hem yabancı dillerini geliştirmekte hem de kendilerine uluslararası bir iletişim ağı oluşturabilmektedirler.

Türkiye’nin ilk ve tek denizcilik temalı üniversitesi olarak, tüm sektörlerde olduğu gibi denizcilik sektöründe de elektrik ve elektronik mühendisliği uygulamalarını kapsayacak biçimde öğrencilerimize bölümümüzde eğitim verilmektedir. Denizcilik sektöründeki elektrik ve elektronik mühendisliği uygulamaları; radar, iletişim, GPS ve bilgisayar sistemlerini içeren bütünleşik seyir sistemlerini, makine ve elektrik güç sistemlerinin elektronik olarak kontrolünü ve robotik uygulamaları da içermektedir. Bu teknolojiler ile Denizcilik sektöründeki sistemlerin önümüzdeki yıllarda giderek daha da otonom hale gelmesi beklenmektedir. Öğrencilerimiz ödev, uygulama ve bitirme projelerini denizcilik sektöründeki elektrik ve elektronik mühendisliği konularından seçerek, bu alanda uzmanlaşabilme olanağına sahiptirler.

 • Misyon

Elektrik-Elektronik, Haberleşme ve Bilgisayar Teknolojisi alanlarında çağdaş bilim ve teknoloji düzeyinde eğitim-öğretim, araştırma ve endüstriyel uygulama etkinliklerinde bulunarak nitelikli araştırmacı ve mühendisler yetiştirmek, araştırma, geliştirme yoluyla ülke ve bölge kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak, düzenli araştırma çalışmalarıyla etkinlik alanına giren konularda bilgi, deneyim ve uygulama birikimi ile kaliteli bir mühendislik eğitimi sağlamaktır.

 • Vizyon

Lisans eğitim ve öğretiminde uluslararası standartlara ulaşmayı amaç edinen, kendi disiplini içinde yeni gelişmeleri takip ederek özgün sistem tasarımı yapabilen ve küresel boyutta rekabet edebilen, evrensel değerlere duyarlı ve meslek etiğini özümsemiş, bilgi birikimini ve teknolojiyi toplumun refahı ve mutluluğu için kullanan mühendislerin yetiştirilmesini kendisine vizyon edinmiş bir bölüm olmaktır.

 • Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, “PRÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Diploması” almaya hak kazanmaktadırlar. Kazanılan derece gereklilikleri ve kurallar Piri Reis Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır. Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini PRÜ Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, herhangi bir dersten FF, FD, IA notu olmayan ve GNO’sı 2.00 veya üzeri olan, programın gerektirdiği minimum krediyi sağlayan ve staj yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

 • Program Tanımı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Programının amacı, bu programdan mezun olan öğrencilerin;

 • Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında sağlam bilgi düzeyi kazanmasını ve profesyonel eğitim almasını,
 • Akademik, endüstri veya kamu kurumlarında ihtiyaç duyulan, programın sağladığı uzmanlık alanlarında girişimci olabilmesini,
 • Ulusal, uluslararası veya çok kültürlü kuruluşlarda görev yapabilmesini,
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli olan ileri teknikleri, uzmanlaşmak istenilen alanda gerekli görülen teorik bilgi ve modern mühendislik araçlarını kullanma becerisini,
 • Bilimsel çerçevede çağdaş konular hakkında bilgilenmesini,
 • Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek alanındaki hızlı gelişmeleri takip edebilen, uygulayan, geliştiren, ve bunlara katkıda bulunabilen, yaratıcı ve analitik düşünebilme yeteneğini kazanmış, liderlik vasıflarına sahip bireyler yetiştirilmesini,
 • Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlamalar içinde arzulanan ihtiyaçları karşılayacak bir sistem, bileşen veya süreç tasarlama becerisini sağlamak ve kazandırmaktır.
 • İş Olanakları

Elektrik-Elektronik Mühendisliği programından mezun olacak öğrencilerin, akademik ve mesleki kariyer açısından önlerinde birçok seçenek bulunmaktadır. Akademik olarak; elektrik, elektronik, haberleşme, bilgisayar, kontrol ya da mekatronik mühendisliği konularında yüksek lisans programlarına devam etme imkanı bulunmaktadır. Mesleki olarak; Elektronik Devreler, Telsiz Haberleşme, Mikrodalga Teknolojileri, İşaret İşleme, Güç ve Enerji, Kontrol ve Otomasyon gibi disiplinlere ait yerli ya da yabancı tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli pozisyonlarda geniş yelpazede sayısız iş olanağına sahiptirler. Bölümümüzden mezun olan mühendislerimiz hem elektrik hem de elektronik mühendislerinin yetkilerine sahiptir.

 • Staj Bilgisi

Piri Reis Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği programı öğrencileri, lisans öğrenimi sırasında 2 farklı gruptan oluşan toplam 40 iş günü staj yaparlar. Yapılacak stajların süresi ve içeriği, Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi tarafından belirlenmiştir. Öğrencilerimiz, hemen hemen bütün sektörlerde, ulusal ve uluslararası firmaların farklı birimlerinde staj yapmaktadır.

 • I. Grup Staj: Bu grup stajında öğrencinin, atölye tipi işleri (lehimleme, kablolama, kart çizme, temel test ve ölçü aletlerinin kullanılması, Elektrik-Elektronik Mühendisliği cihaz/alet/sistemlerinin tanınması ve benzeri çalışmaları) gözlemlemesi ve bu işlerde deneyim kazanması amaçlanmıştır. Ayrıca öğrencinin üretim süreçlerinde bilgi, deneyim ve beceri kazanması beklenmektedir. Bu grup staj için ön koşul ise, IV. yarıyıl sonuna kadar tüm derslerini almış ve devamsızlıktan kalmamış olmaktır.
 • II. Grup Staj Bu grup stajında öğrencinin işletme ve organizasyon (işletmenin tanımı, yönetim planı, üretim, depolama) deneyimini kazanması amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrencinin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünün elektromanyetik ve mikrodalga, haberleşme ve sinyal işleme, kontrol ve otomasyon, devreler ve sistemler ile bilgisayar gibi alt uzmanlık alanları ile ilgili tasarım, üretim, bakım-onarım ya da işletme faaliyetlerinden en az birini gerçekleştiren bir iş yerinde çalışarak bu konularda tecrübe edinmesi beklenmektedir. Bu stajda öğrencinin, araştırma-geliştirme, ürün geliştirme, proje planlama, takip ve kontrolü, üretim teknikleri, maliyet analizi, kalite kontrol gibi konularda bilgi, deneyim ve beceri kazanımı amaçlanmaktadır. Bu grup staj için ön koşul ise, VI. yarıyıl sonuna kadar tüm derslerini almış ve devamsızlıktan kalmamış olmak ve I. Grup stajını tamamlamaktır.