PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

STAJ YÖNERGESİ

Bu yönerge, PRÜ Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü öğrencileri için staj esaslarının düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1. GENEL HUSUSLAR:

 Madde 1.1. PRÜ Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin, öğrenimde edindikleri mesleki bilgilerin uygulamasını yerinde görmelerini, uygulamalara katılmalarını, pratik bilgi ve becerilerini arttırmalarını, takım çalışmalarının içinde yer almalarını, iletişim becerilerini arttırmalarını sağlamak amacıyla bu yönerge kuralları çerçevesinde staj yapmaları zorunludur.

Madde 1.2. Stajın yapılması ve değerlendirilmesi hazırlanan bu yönerge ile düzenlenir.

Madde 1.3. Staj başvurularının değerlendirilmesi, bölümce ayarlanan staj yerlerinin dağıtılması, staj raporlarının değerlendirilmesi, Fakülte Dekanlığı tarafından görevlendirilen Bölüm Staj Komisyonu’nca yürütülür.

Madde 1.4. Bu yönergede yer almayan hususlar Bölüm Staj Komisyonu’nca karar bağlanır.

Madde 1.5. Bu yönerge ilgili Kurullarca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

  2. STAJ SÜRESİ VE DÖNEMLERİ

 Madde 2.1.  MühendislikFakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliğiöğrencilerinin toplam staj süresi, I., II. ve III. Grup stajları kapsayacak şekilde 60 (altmış) iş günüdür.

Madde 2.2.  Bir iş günü, gündüz yapılan en az sekiz (8) saatlik fiziksel veya zihinsel çalışmayı kapsar. Öğrenci haftada en fazla altı gün çalışabilir.

Madde 2.3.  Resmi tatil ilan edilen günlerde staj yapılamaz. Ancak, özel kurum ya da kuruluşlarda, resmi tatil dışındaki Cumartesi günlerinde de staj yapılabilir.

Madde 2.4.  Stajların yaz tatilinde yapılması esastır. Bir akademik yarıyıl içinde staj yapılabilmesi için, staj yapmak isteyen öğrencinin hafta içi staj için ayıracağı gün sayısının 2 günden az olmaması gereklidir. Bu öğrencilerden, staj yaptıkları yarıyıl sonunda mezun olabilecek durumdakilerin staj defterlerini yarıyıl sonu sınavlarının başladığı tarihten önce teslim etmeleri gereklidir.

 Madde 2.5.  Bütün derslerini başarı ile tamamlamış, fakat stajları eksik olan öğrenciler, son sınavlarına girdikleri tarihten itibaren dönem harcını yatırmak suretiyle altı aylık süre içinde stajlarını tamamlamalıdırlar.

Madde 2.6.  PRÜ Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin I. Grup, II. Grup ve III. Grup stajlarını aşağıda belirtilen koşulları sağlayacak şekilde yapmaları gerekir.

 I GRUP STAJ:  Bu stajda, öğrencinin gemi inşaatında imalat öncesinde malzeme kesim, büküm, taşlama, kaynak ve döküm konularında deneyim kazanmaları amaçlanmıştır.

I Grup Staj için ön koşul:  II. yarıyıl sonuna kadar öğrenimine devam etmiş olmak.

 

Staj konusu                 

Kaynak

Talaşlı İmalat

Şekil Verme Yöntemleri

Döküm

 

Süre (iş günü)   :20

 NOT: Staj yapılacak yerde Döküm ve Talaşlı İmalat yok ise  Kaynak ve Şekil Verme yöntemleri tercih edilebilir. Ancak Döküm ve Talaşlı İmalat pratiği başka bir işyerinde aynı dönemde veya daha sonra  tamamlanmalıdır.

II GRUP STAJ: Gemi elemanlarının tanınması, montaj teknikleri, blok montajları, malzeme listelerinin hazırlanması, maaliyet analizi, kalite kontrol, proje planlaması, takibi ve kontrolu konularında bilgi, deneyim ve beceri kazanımı amaçlanmaktadır.

II Grup Staj için ön koşul: IV. yarıyıl sonuna kadar öğrenimine devam etmiş olmak.

 

Staj konusu                             Süre (iş günü)

Gemi üretim yönetimi, İş Planlaması   5

Konstrüksiyon Büro                              5

Gemi Montajı                                      10

 

III GRUP STAJ:  Bu stajda geniş çalışma alanı tanınarak, seçim şansı sunulmuştur.

III Grup Staj için ön koşul: VI. yarıyıl sonuna kadar öğrenimine devam etmiş olmak.

 

Staj konusu                 Süre (iş günü)

Seçime bağlı konular             20

 Seçime bağlı konular:

Gemi dizayn ofisleri

Ana ve yardımcı makineler

Makine montajları

Gemi yan sanayi üretimi

Liman işletmeciliği

Gemi işletmeciliği

Seyir

Madde 2.7. PRÜ Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü öğrencileri stajlarını öngörülen sıra ile yaparlar.

 

3. STAJ YERİ

 Madde 3.1.  Öğrenci stajını yurtiçinde veya yurtdışında, bölümü ile ilgili bir alanda faaliyet gösteren ve staj konusu ile ilgili en az bir mühendisi bulunan, staj sorumlusunun veya grup amirinin mühendis olduğu bir kuruluşta yapmak zorundadır.

Madde 3.2.  Öğrenci staj yerini, Bölüm tarafından ilan edilen staj yerlerinden veya kendi girişimleri sonucu temin ettiği yurt içinde ya da yurt dışında ilgili mühendislik alanında faaliyet gösteren kamuya ait veya özel kurum ve kuruluşlardan seçebilir.

Madde 3.4.  Kontenjandan fazla başvuru olması halinde, Bölüm’ün girişimi ile kamuya ait ya da özel kuruluşlardan temin edilen ücretli veya ücretsiz staj yerlerinin öğrencilere dağıtımı Bölüm Staj Komisyonu’nca gerçekleştirilir.

Madde 3.5.  Türkiye dışında staj yapmak isteyen öğrenciler stajlarını Uluslararası Teknik Stajyer Öğrenci Değişimi Birliği (The International Association for the Exchange of the Students for Technical Experience) IAESTE (http://www.iaeste.itu.edu.tr/tr/index.htm) kanalı ile gerçekleştirebilirler. Öğrenciler, Türkiye dışındaki yabancı ülkelerde de kendi girişimleri sonucu temasa geçtikleri firmalarda Bölüm Staj Komisyonu’nun yazılı iznini alarak staj yapabilirler. Bu durumda, I., II. ve III. Grup staj içeriklerine uyulması zorunluluğu yoktur. Öğrencinin staj yapacağı kuruluşu ve faaliyet alanını Bölüm Staj Komisyonu’na staja başlamadan önce onaylatması yeterlidir.

 

4. STAJA BAŞLAMA

Madde 4.1. Öğrencinin, staj yapmak istediği kurumdan alacağı staj yapma isteğinin kabul edildiğine dair başlıklı veya kaşeli, tarihli ve stajın adını içeren onaylı “kabul belgesini” staja başlamadan 2 hafta önce Fakülte Sekreterliğine elden, e-posta ile veya faksla ulaştırması gereklidir.

 

5. STAJIN YÜRÜTÜLMESİ

 Madde 5.1.  Stajlara devam zorunluluğu vardır.

Madde 5.2.  Öğrenci staj yaptığı iş yerinin tüzük, yönetmenlik, yönerge ve çalışma kurallarına uymak zorundadır. Öğrenci staj süresince staj konusu ile ilgili yetkililer tarafından verilecek çalışmaları yapmak ve bu çalışmalara katılmak zorundadır.

Madde 5.3.  Staja başlayan öğrenci, Bölüm Staj Komisyonu’na bilgi vermeden ve onay almadan staj yerini değiştiremez.

Madde 5.4.  Bölüm staj yerlerinde öğrencilerin çalışmalarını izleyebilir.

 

6. STAJ DOSYALARININ HAZIRLANMASI VE TESLİMİ

Madde 6.1.  Yurt içinde yapılan staj için hazırlanan staj defterinin yazım dili Türkçe’dir. Yurt dışında yapılan stajlar için staj dosyaları Türkçe ya da İngilizce olarak hazırlanabilir.

Madde 6.2.  Staj defterlerinde günlük çalışmalar en az bir sayfa olmak üzere elle veya bilgisayar ortamında yazılır. Staj defterlerinde, staj yerlerinde yapılan pratik ve teknik çalışmalar anlatılacak, kitap bilgilerine yer verilmeyecektir.

Madde 6.3.  Her bir staj için ayrı bir staj dosyası hazırlanmalıdır. Daha önceden eksik yapılan veya kısmen yapılan stajlar için de ayrı bir staj dosyası hazırlanır.

Madde 6.4.  Öğrenci, staj dosyalarına ek olarak, stajda öğrendiklerini özetlediği bir rapor hazırlar.

Madde 6.5.  Staj dosyaları en geç her akademik yılın ilk ayının sonuna kadar Fakülte sekreterliğine teslim edilir. Zamanında dosyasını teslim etmeyen öğrencinin stajı kabul edilmez.

 

7. STAJLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 Madde 7.1.  Öğrenci staj işlerinin koordinasyonu ve staj çalışmalarının değerlendirilmesi Bölüm Staj Komisyonutarafından yapılır.

Madde 7.2.  Öğrencinin staj dosyası, içerdiği bilgiler, yazım şekli, işyerinden gelen stajyer değerlendirme formu ve temel staj ilkeleri dikkate alınarak Bölüm Staj Komisyonu tarafından incelenir.

Madde 7.3.  Bölüm Staj Komisyonu, staj raporlarını inceleme ve değerlendirme yetkilerini gerektiğinde bölümün diğer öğretim elemanlarından katkı alarak kullanır. Bölüm Staj Komisyonu değerlendirme süresi içinde sözlü sunum isteyebilir, yazılıve/veya sözlü sınav düzenleyebilir, staj çalışmalarını yerinde denetleyebilir. Staj sonuçları BAŞARISIZ ya da BAŞARILI olarak değerlendirilip başarılı ise geçerli sayılan iş günü sayısı belirtilir.

Madde 7.4.  Staj inceleme sonuçları Bölüm Staj Komisyonu tarafından belirlenen tarihte ilan edilir.

Madde 7.5.  Staj defterleri ve belgeleri staj yapılan kuruluştaki yetkili mühendis tarafından imzalanacaktır. İmza ve mühürler eksiksiz olacaktır.

 

8. MUAFİYET

 Madde 8.1.  Yatay geçişle kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce öğrenim gördüğü bölümlerde kabul edilmiş eski stajları, belgelendirdikleri taktirde geçerli sayılabilir.

Madde 8.2.  Meslek Yüksek Okulları’nın teknik programlarından mezun olmuş ve dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler, Ön Lisans öğrenimleri sırasında yapmış oldukları stajları belgelendirdikleri takdirde, Bölüm Staj Komisyonu tarafından belirli oranda stajdan muaf tutulabilirler.

Madde 8.3.  Meslek liselerinden mezun olmuş öğrencilerin lise eğitimleri sırasında yapmış oldukları stajlar kabul edilmez.