Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Adını, ünlü Türk denizcisi ve bilim insanı Pîrî Reis’ten alan Pîrî Reis Üniversitesi; gemi adamları, mühendisler, yöneticiler ve endüstri uzmanları yetiştirmek suretiyle denizcilik sektörüne hizmet etmenin yanı sıra Türk denizcilik tarihini araştırmayı ve bu alandaki bilgi birikimini gelecek nesillere aktarmayı amaçlamıştır. Bu amaç kapsamında, Türk Denizcilik Tarihi temalı 1. Uluslararası Avrasya Denizcilik Tarihi Kongresi, 5-8 Kasım 2012 tarihleri ​​arasında İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Bu kongrede 21 ülkeden katılan akademisyen ve araştırmacılar tarafından 101 bildiri sunulmuştur. Kongre sırasında katılımcıların iştirakiyle “Dünya Denizcilik Tarihçileri Birliği-International Association of Maritime Studies, IAMS2012” kurulmuş ve kurulan derneğin başkanlık ve genel sekreterlik faaliyetlerinin Pîrî Reis Üniversitesi tarafından yürütülmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

1513 tarihli Pîrî Reis Dünya Haritasının 500. yıldönümü nedeniyle, UNESCO tarafından 2013 yılının Pîrî Reis Yılı ilan edilmesinin hemen ardından Pîrî Reis Üniversitesi, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen çeşitli etkinliklere katılmıştır. Bu faaliyetler sırasında, Türk denizcilik tarihi üzerine araştırma faaliyetlerini teşvik etmek ve bu çalışmaları geliştirmek için üniversitemiz bünyesinde bir denizcilik tarihi araştırma merkezinin kurulması gerekli görülmüştür. Böylece, Türk denizcilik tarihinin dünyaya en iyi şekilde tanıtılması için yapılmış ve yapılmakta olan söz konusu deniz tarihi çalışmalarını bir çatı altında toplayarak daha etkin hale getirilmesini sağlamak amacıyla; Üniversite bünyesinde Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi 19 Eylül 2013 tarihi itibariyle kurulmuştur. Bahsi geçen tarihten bu güne merkezimiz, ulusal ve uluslararası düzeyde akademik etkinliklerde aktif olarak yer almaya devam etmektedir.

Merkezin Faaliyet Alanları:

  • Araştırma yapmak, yaptırmak ve bu konularla ilgili raporlar hazırlamak,
  • Ortak ilgi ve faaliyet alanlarına sahip ulusal ve uluslararası kurum, kuruluşlar ile işbirliğinde bulunarak, araştırma ve eğitim programları gerçekleştirmek, amaçlar doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, konferans, seminer, sempozyum, toplantı, eğitim ve benzeri etkinliklerle sertifikalı veya sertifikasız eğitim programları düzenlemek ve yürütmek, uygulamaları planlamak ve organize etmek, bu konuda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,
  • “Dünya Denizcilik Tarihçileri Birliği (International Association of Maritime Studies 2012)”nin Başkanlık ve Genel Sekreterlik faaliyetleri ile diğer çalışmalarını yürütmek,
  • Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi faaliyetlerini gerçekleştirmek; ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortak proje faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür projelere katkıda bulunmak,
  • Kamu ve özel kuruluşlara faaliyet alanlarına ilişkin konularda, ilgili mevzuat çerçevesinde ücretli ya da ücretsiz danışmanlık ya da bilirkişilik hizmetleri vermek,
  • Üniversitede öğretim gören öğrencileri araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek olmak,
  • Merkez faaliyetleri ile ilgili olarak, gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,
  • Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde görsel, işitsel yayınlar hazırlamak, yapılacak araştırma sonuçlarını kitap, dergi, broşür, web sayfası ve benzeri yayın araçları ile yayınlamak,
  • Üniversitenin kütüphane kaynaklarının geliştirilmesine katkıda bulunmak, gerektiğinde kitaplık ve arşiv oluşturmak,
  • Kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmaktır.

Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Web Sitesi İçin Tıklayınız