Politikamız

Piri Reis Üniversitesi olarak, Denizcilik alanı başta olmak üzere eğitim ve araştırma faaliyetlerimizi uluslararası düzeyde en üst seviyede gerçekleştirmek, mezunlarımızı dünyanın her yerinde en iyi koşullarla iş bulabilecek donanıma sahip kılmak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizin ülkemizin rekabet gücüne ve kalkınmasına maksimum fayda sağlamasını temin etmek, iç ve dış paydaşlarımızla iletişim halinde, süreçlerimize ve faaliyetlerimize yönelik verimliliğin iyileştirilmesinde sürekliliği ve şeffaflığı esas almaktır.

Pîrî Reis Üniversitesi eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı, uluslararasılaşma, yönetim ve idari hizmetler yoluyla ulusal ve uluslararası alanda değer yaratma sürecinde kalite odaklı yönetim sisteminin varlığını ve sürdürülebilirliğini hedeflemektedir. Üniversitemizin “yönetim sistemi politikası”, aşağıda belirtilen ana unsurları kapsamaktadır:

 • Üniversitemiz Stratejik Planında temel değerlere göre belirlenmiş, akılcı ve ölçülebilir performans göstergelerinin, kalite yönetim sisteminin gerekliliklerince izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
 • Belirlenmiş tüm stratejik paydaşların geri dönüşlerini alacak mekanizmaları belirlemek, memnuniyetini sağlayacak şekilde yönetim sistemlerini uygulamak,
 • Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve uluslararasılaşma alanlarında etkin kaynak kullanımı ile yönetsel ve teknolojik altyapının geliştirilmesini ve sürdürülebilirliliğini sağlamak,
 • Kurumun paydaşları (tedarikçiler, alt yükleniciler, hizmet alanlar, vb.) ile gerçekleştirilen tüm süreçlerin kalite yönetim sistemi gerekliliklerince hizmet kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalarla izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
 • Kurumda etkin kaynak yönetimi için kullanılan tüm kaynakların (emek, fikir, makine, techizat, vb.) etkinliğinin sağlanmasına yönelik kalite sistemleri gerekliliklerini kullanmak, izlemek ve sürekli iyileştirmek,
 • Yönetsel sistem ve süreçlerin etkililiğinde kullanılan iyi uygulama örneklerini araştırmak ve kuruma kazandırılmasını sağlamak.

Küreselleşmenin artması ile birlikte yükseköğretim kurumlarının fark yaratmasında enternasyonel yeterlilikleri kazanması zorunluluktur. Uluslararasılaşma, Piri Reis Üniversitesinin vizyon ve misyonunda belirttiği gibi “Dünya kalitesi ve standartlarında eğitim ve öğretim veren ve araştırma yapan bir üniversite olmak” temel amaçlarından birisidir. Özgünlüğünü koruma, sürdürülebilirlik, akademik saygınlık ve ülke kalkınmasına katkı prensipleriyle uluslararasılaşma politikasının eğitim öğretim, araştırma ve gelişme, toplumsal katkı olmak üzere üç alt başlığı vardır. 

Eğitim Öğretim:

 • Uluslararası işbirliklerini arttırmak
 • Üniversite bünyesinde işlenen derslerin nitelik ve verimliliklerini arttırarak uluslararası düzeyde eğitim verilmesini sağlamak
 • Değişim programlarına katılarak yurtdışında anlaşmalı üniversitelerle daha fazla öğrenci ve akademik ve idari personel hareketliliğini sağlamak
 • Çift derece veren program anlaşmaları  yapmak
 • Protokollere dayalı programlar yürütmek
 • Yurtdışındaki yükseköğretim hizmetlerinin verilmesinde destek sağlamak

Araştırma ve Geliştirme:

 • Uluslararası tanınırlığı yüksek denizcilik üniversiteleri ile işbirliğini geliştirerek ortak projeler üretmek
 • Araştırma-geliştirme alanında üst-düzey geniş kapsamlı ve bütçeli projelere ev sahipliği yapmak
 • Uluslararası kongre/konferans ve zirveler düzenlemek ve buralara alanının öncülerini davet etmek
 • Araştırma-geliştirme alanında uzmanlık alanlarında en iyi araştırmacıları ülkeye çekerek kurumun ve ülkenin uluslararası rekabet gücünü artırmak

Toplumsal Katkı:

 • Ülkenin beşeri sermayesinin gelişimine katkıda bulunmak
 • Ülke ekonomisine katkı sağlamak
 • Kültürel çeşitliliği sağlamak
 • Uluslararası işbirlikleri sayesinde farklı ve çok yönlü jeopolitik ve ekonomik ilişkiler geliştirme yoluyla ülkenin rekabet gücünü artırmak
 • Ülkenin itibarını olumlu yönde geliştirmek

Piri Reis Üniversitesi’nin topluma sağladığı en değerli katkı, sosyal, kültürel ve bilgi anlamında tam donanımlı olarak yetiştirilmiş olan mezunlarıdır. İnsanlığın gelişimine katkıda bulunacak bireyler yetiştirmeyi misyon edinen Üniversitemiz, eğitim-öğretim süreçlerini bu yönde her daim iyileştirmektedir.

 • Çok yönlü donanıma sahip teori yanında, pratik alanda da yetkin kalifiye öğrenciler yetiştirmek.
 • Araştırma ve inovasyon yoluyla daha iyi bir gelecek yaratma amacı doğrultusunda hareket etmek.
 • Araştırma-geliştirme faaliyetlerinin toplumsal katkıya dönüşebilmesini sağlamak amacıyla akademisyenlerini ve araştırma ekiplerini sürekli teşvik etmek.
 • Bünyesinde bulundurduğu birçok uygulama ve araştırma merkezi ile bilime ve insanlığa fayda sağlayarak değer katmak.
 • Türk ve dünya denizcilik sektörünün sorunlarının çözümüne yönelik katkı sağlamak.
 • Türk denizciliğinin tarihi hakkında toplumun tüm kesimlerini aydınlatmak ve bilgilendirmek.
 • Seçkin akademisyenleri ve Teknoloji Transfer Ofisi desteği ile uluslararası boyutta yayın ve projeler üretmek.
 • Üniversite, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının görev aldığı sosyal sorumluluk projeleri ile de duyarlı nesiller yetiştirtirmeye katkı sağlamak.
 • Mezunlarının kariyerlerinde destek olup, denizcilik başta olmak üzere çok çeşitli sektörler için beşeri sermayeye katkı sağlamak.
 • Dünyadaki, eğitim ve iş hayatındaki gelişme ve gereksinimleri yakından takip ederek, mezunlarının katma değer yaratarak topluma faydalı olması için eğitim-öğretim süreçlerini devamlı olarak iyileştirmek.
 • Uluslararası kurum ve kuruluşlar ile yakın çalışma ve işbirliği içinde bulunarak Türkiye dışında da toplumsal destekler sağlamak.
 • Yeşil Kampüs uygulaması ile doğaya ve önümüzdeki nesillere sürdürülebilir bir gelecek sunmaya katkıda bulunmak.
 • Kültürünü ve tarihini yaşatan, her alanda etik, sürdürülebilir iyileştirme prensibi ile örnek bir vakıf üniversitesi olmak.
 • Bütün bu süreçleri tüm paydaşlarımızı gözeterek ve paydaşlarımızın desteğini alarak sürdürmektir.
 • Fırsat ve cinsel eşitliliği desteklemek.

Piri Reis Üniversitesi eğitim-öğretim politikası; toplumla etkileşim içinde, insanı önceleyerek, uluslararası standartlarda eğitim vermeyi, araştırma yapmayı, hizmet sunmayı ve çözümler üretmeyi görev bilip; evrensel ölçekte bilgi, teknoloji ve hizmet üreterek, ilham ve yön verme esasına dayanmaktadır.

 • Öğrenci katılımını ve başarısını destekleyen, öğrencinin mesleki, entelektüel ve sosyal gelişimine önem veren, Hayat boyu öğrenme becerisiyle donatarak, yetkinlik temelli yenilikçi ve girişimci uygulamalara yönlendirecek eğitim modelini benimsemek
 • Öğrenci merkezli öğrenme, öğretme ve değerlendirme çalışmalarını farklı eğitim teknolojileri ve programları ile sürekli olarak zenginleştirmek, Denizciliğin her alanında öncü yaklaşımları iç ve dış paydaşları ile değerlendirerek uygulamak
 • Sadece üniversiteye kayıtlı olanlar değil, geniş bir kitleyi potansiyel öğrenci olarak değerlendirerek eğitim ve öğretimi geniş kitlelere sunabilmek.
 • Eğitim-öğretim programları ile araştırma-geliştirme faaliyetleri arasında ilişkiyi uygulamalı eğitimler yönünde güçlendirerek sürdürmek.
 • Eğitim ve öğretim süreçlerini paydaşların katılımıyla, ulusal ve uluslararası işbirliklerini güçlendirerek sürekli olarak iyileştirmek.

Pîrî Reis Üniversitesi, stratejik planında misyon olarak belirlenmiş ana odak noktaları olan; yenilikçi, ekip çalışması yapan, girişimci, çevreye duyarlı, etik değerlere bağlı, sosyal sorumluluk ve toplumsal katkı bilincine sahip, araştırma hizmetlerini gerçekleştiren, sürekli iyileştirme prensibi ile sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilen ve bilime katkı yapan bir anlayışta dünya çapında bir üniversite olma hedeflerini önceliklendirmiştir.

Bu bağlamda, küresel rekabet ortamında gerçekleştirilen araştırma-geliştirme faaliyetlerinin dünya kalitesi ve standartlarında olmasının eğitim-öğretim faaliyetlerine ve toplumsal hizmete de katkısının bilincinde olarak;

 • Bilimsel verimliliğin dünya standartlarında olması yönünde nitelikli akademisyen yetiştirilmesi ve desteklenmesini sağlamak
 • Yapılacak araştırma-geliştirme çalışmaları için mevcut alt yapıyı sürekli iyileştirmek
 • Yurt içi ve yurt dışı araştırma destek fonlarına/programlarına katılımı artırmak
 • Araştırma ve yayınların nitelik ve niceliğini artırmak
 • Ulusal ve uluslararası düzeydeki iç/dış paydaşlarla işbirliklerini artırarak disiplinler arası araştırmalar yapmayı özendirmek
 • Sanayi/Sektör iş birliği ile ortaklaşa proje geliştirmek ve teşvik etmek
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde sorunların çözümüne yönelik araştırma-geliştirme yaparak topluma katkı sağlamak

Pîrî Reis Üniversitesi’nin araştırma-geliştirme stratejisini meydana getirir.

Piri Reis Üniversitesimiz misyon, vizyon ve stratejik amaçlar doğrultusunda belirlemiş olduğu hedeflerine ulaşmak için uzaktan eğitim sürecinin kalitesini iyileştirmeyi ilke edinmiştir. Bu kapsamda teknolojik alt yapımızı güçlü tutarak öğrencilerimize uluslararası standartlarda sürdürülebilir gelişmeye açık eğitim ve öğretim imkânı sağlamak temel politikamızdır.

Piri Reis Üniversitesi hizmet sunduğu alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde enerji yönetim sisteminin varlığını ve enerji performansını sürekli iyileştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda aşağıdaki kriterleri yerine getirmeyi taahhüt etmektedir;
Enerji amaçları ve hedeflerine ulaşmak için bilgilerin ve gerekli kaynakların kullanılabilirliği sağlamak,
Enerji kullanımına, verimliliğine ve tüketimine ilişkin tüm uygulanabilir yasal mevzuat ve diğer şartlara uymak,
İç ve dış paydaşlarımızla ile gerçekleştirilen tüm süreçlerin enerji yönetim sistemi gerekliliklerince verimlilik bilincini arttırmaya yönelik çalışmalarla izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
Enerji performansını etkileyen, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesini desteklemek,
Enerji performansının iyileştirilmesini dikkate alan tasarım faaliyetlerini desteklemek,
Oluşturulan sistemin sürekliliğini sağlamak için Enerji Politikası kayıt altına alınarak sürekli gözden geçirilecek ve gerektiğinde güncellenecektir.