Şanlı Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun!

Search
Close this search box.

Çift Anadal, Yan Dal Programı

Mayıs 20, 2023

Çift Anadal, Yan Dal Programı

ÇİFT ANA DAL YAN DAL BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI;

ÇAP başvuruları akademik takvimde ilan edilen tarihlerde başvuru formu ve not belgesi ile Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılır.

Öğrenci ÇAP’a, anadal lisans programının en erken 3’üncü ve en geç 5’inci yarıyılı başında başvurabilir.

Öğrencinin ÇAP’a başvurabilmesi için, başvurduğu döneme kadar devam ettiği anadal lisans programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, genel not ortalamasının (GNO) en az 3,00 olması ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de bulunması gerekir.

Başvuru sayısının fakülte tarafından belirlenmiş olan kontenjanı aşması durumunda, GNO’su yüksek olana öncelik tanınır. GNO’ ların eşit olduğunda öğrencinin anadal programı başarı sıralamasındaki yüzdelik oranına bakılır.

Gerekli koşulları sağlayan öğrenci başvuruları, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ilgili fakülteye veya fakültelere gönderilir. ÇAP’a kabul, her iki bölüm kurulunun önerisi ve fakülte yönetim kurul veya kurullarının akademik takvimde “Derse Yazılma” tarihinden en geç bir hafta önce aldıkları kararla kesinleşir.

Aynı anda birden fazla çift anadal programına veya hem çift anadal hem de yandal programına kayıt olunamaz.

ÇİFT ANA DAL PROGRAMI ÖĞRENİM ÜCRETİ;

Başvurusu kabul edilen öğrenciler, kayıtlı olduğu bölümün öğretim ücretinden ayrı olarak, çift ana dal programında alacakları dersler için o yıl için belirlenen kredi başına hesaplanan ücreti ayrıca öderler.

Ana dal programında burs veya indirimlerden yararlanan öğrenciler, ÇAP yaptıkları programda da bu haklarından yararlanırlar. Bursluluk süresi anadal mezuniyetinden sonra iki yarıyıldır.

YAN  DAL BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI;

Kontenjanlar, ilgili bölümlerin görüşü alınarak ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve akademik yılın başlangıcından bir ay önce ilan edilir.

Öğrenci, yandal programına kayıtlı olduğu lisans programının en erken 3. en geç 6. yarıyılının başında başvurabilir.

Yandal programına başvurular, ilan edilen tarihlerde, başvuru formu ve not belgesi ile Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılır.

Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar kayıtlı olduğu lisans programındaki tüm dersleri başarı ile tamamlamış olması ve başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının en az 2,50 olması gerekir.

Başvuru sayısının fakülte tarafından belirlenmiş olan kontenjanı aşması durumunda, genel not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır. Genel not ortalaması eşit olduğunda öğrencinin anadal programı başarı sıralamasındaki yüzdelik oranına bakılır.

Aynı anda birden fazla yandal programına veya hem yandal hem de çift anadal programına kayıt yapılamaz.

YAN DAL PROGRAMI ÖĞRENİM ÜCRETİ;

Başvurusu kabul edilen öğrenciler, kayıtlı olduğu bölümün öğretim ücretinden ayrı olarak, yandalda alacakları her bir ders için o yıla ait hesaplanan kredi başına ücreti öderler.

Ana dal programında burs veya indirimlerden yararlanan öğrenciler, yandal yaptıkları programda da bu haklarından yararlanırlar. Bursluluk süresi ana dal mezuniyetinden sonra bir yarıyıldır.

ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yan Dal -Çift Ana Dal Başvuru Formu