PRU YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ BAŞVURU KOŞULLARI

Yurt dışından öğrenci kabulü kapsamında adaylar Piri Reis Üniversitesi lisans / ön lisans  programlarına doğrudan başvuru yapabilirler. Türkiye'deki liselere denk bir okuldan mezun olan ve aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları ile eğitim görmek isteyen öğrenciler üniversitemiz lisans programlarında öğrenim görmek için başvuruda bulunabilirler.

Başvuru için gerekli tüm belgelerin istenilen tarihe kadar Piri Reis  Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü Birimi'ne posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Belirtilen tarihlere kadar gönderilmeyen belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kimler Başvuru Yapabilir?

A. Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları koşuluyla aşağıdaki şartları sağlayan adaylar başvurabilir:


 1. Yabancı uyruklu olanlar,
 2. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
 3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular,
 4. KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.
 5. a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) 

            b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)

  

B. Aşağıdaki durumdaki adaylar başvuramaz:

1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
2) K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
3) A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular (A maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),
4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular.

Başvuruda kabul edilen sınavlar/diplomalar

Başvurunuzun değerlendirilmesi için belirtilen sınav veya diplomalardan birini sunmanız gerekmektedir.
1. Bir Türk Üniversitesinin düzenlediği Yabancı Öğrenci Sınavı’ndan (YÖS) %50 veya üzeri başarı puanı almış olmak,
2. Scholastic Aptitude Test (SAT) Sınavından 1000 Toplam puan ve en az 500 Matematik puanı almış olanlar,
3. GCE Sınavlarından en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 konuda A düzeyinde (A level) olanlar
4. ACT Sınavında Metematik (MATH), Fen(Science Reasoning) ve toplam (Composite) en az 21 puan alanlar
5. Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi sınavlarında, Fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan notun ortalaması en az 90 olanlar,
6. Lübnanda yapılan Bakalorya (Baccalaureate Libanais) Sınavlarında, Fen dalında (Scientific Stream) diploma notu en az 15 olanlar,
7. Uluslararası Bakalorya Diploması’na sahip ve diploma notu en az 28 olanlar,
8. TÜBİTAK’ın tanıdığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş veya bronz madalya almış olanlar,
9. Yukarıda yazılı koşullara uymayan yabancı uyruklu adaylardan, lise bitirme not ortalaması en az 4 üzerinden 2.5 olduğunu belgeleyenler,

başvurabilirler. YÖS ve SAT sınav sonuçları iki yıl geçerlidir.

Başvuru için Gereken Belgeler
 1.  Başvuru Formu
 2. Yukarıda belirtilen sınav/diplomalardan herhangi birisinin sonuç belgesi
 3. Eğer alındıysa, lise diplomasının fotokopisi (Türkçe ve İngilizce dışındaki dillerde ise tercümesi)
 4. Adayın lise öğreniminde aldığı bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren ve lise tarafından onaylanmış resmi not döküm belgesi/transkript  (Lise tarafından onaylanmış, mühürlü ve imzalı olarak kapalı zarf içinde sunulmalıdır).
 5. Varsa, üniversite tarafından kabul edilen bir yabancı dil yeterlilik belgesinin fotokopisi
 6.  Varsa, 1 Adet akademik referans mektubu

               Not: Başvuru belgelerinin şahsen ya da üniversiteye posta ile iletilmesi gerekmektedir. İletilen belgelerden sadece transcript orjinal olmalıdır, diğer belgelerin fotokopisi gönderilebilir. İletilen belgeler arşivlenmekte olup iade edilmemektedir. Resmi not döküm belgesi / transkripti olmayan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvuru yapan adayların belgeleri ilgili Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Gerekirse adaylarla e-posta veya telefon ile görüşme yapılabilir.   

Kontenjanlar

Yurt dışından öğrenci kabulü kapsamında her akademik yıl başında kontenjan listemiz duyurular kısmında yayınlancaktır. 

Kabul ve Üniversiteye Kayıt

Piri Reis Üniversitesi'ne kabul edilen ve kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin, akademik takvimde ilan edilen sürelerde aşağıdaki belgeleri tamamlayarak Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne şahsen teslim etmeleri gerekir. Kayıt tarihlerinde belgelerini teslim etmeyen öğrencilerin kayıt işlemi gerçekleşmez.

1.  Sınav sonuç veya diploma belgesinin aslı (SAT, GCE, ACT, vb.) (Lise diploması sınav  sonuç belgesi ile teslim edilmelidir.)

2.  Lise diplomasının aslı  (Türkçe veya İngilizce dışında bir dilde ise noter onaylı tercümesi ile birlikte teslim edilmelidir.)

3.  Diplomanın denklik belgesi (Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu'ndan)

4.  Not döküm belgesinin (transcript) aslı (Türkçe veya İngilizce dışında bir dilde ise noter onaylı tercümesi ile birlikte teslim edilmelidir.)

5.  Pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa ile vize sayfasının fotokopisi. Daha önce alındıysa, İkamet tezkeresinin fotokopisi

6.  4,5x6 cm boyutunda 8 adet vesikalık fotoğraf Önemli not: Her fotoğrafın arkasına ad, soyad ve öğrenci numarası yazılmalıdır.

7.  Başvuru sırasında fotokopisi verildiyse yabancı dil yeterlilik belgesinin aslı

8.  18 yaş altında olan öğrenciler için vekaletname (yasal vasileriyle kayda gelmemeleri durumunda)

9. Öğrenci Bilgi Formu: “  www.pirireis.edu.tr ” adresinde yer alan Öğrenci Bilgi Formu'nu eksiksiz olarak doldurulup, çıktısının imzalanıp teslim edilmesi gerekmektedir.

Not: Yukarıda belirtilen belgeler dışında Üniversite tarafından ek belgeler istenebilir.

İletişim Bilgileri

Piri Reis Üniversitesi
Öğrenci İşleri Müdürlüğü / oim@pirireis.edu.tr
Tuzla Sahil Kampüsü

Tel:  +90 (216) 581 00 50 Fax: +90 (216) 581 00 51

Üniversite resmi internet sitesi:

www.pirireis.edu.tr

ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ İÇİN GEREKEN BELGELER


Aday Öğrenciler Bize Sorun
360°
Sanal Tur