What is MENTORESS?

Maritime Education Network to Orient and Retain Women for Efficient Seagoing Services

MENTORESS is a project that addresses to the modernization of higher education in Europe from a multi priority perspective, by increasing the rate of employment and the retention of female maritime professionals, officers and managers within the maritime industry, in order to reduce the gender gap in the maritime industry and naval security and defence as a whole. 

Project objectives, which encompass new syllabi and research works, will seek to improve the recorded achievements in relation with the peculiar and high level transversal competences stated from a lifelong learning perspective, based on a highly innovative approach. 
Intended syllabus and charter of good practices will provide recognized academic knowledge, skills and attitudes to further enrich and broaden the competences of both female and male seafarers, in order to facilitate learning, employability and mobility for the women in the maritime industry.

MENTORESS Project, accepted by the Turkish National Agency under the scope of Erasmus+ program,  Key Action 2 - Strategic Partnerships,  will be carried out by the several institutions from four partner countries, namely: Piri Reis University in Turkey, "Mircea cel Batran" Naval Academy in Romania, Akademıa Marynarkı Wojennej in Poland and "Nikola Yonkov Vaptsarov" Naval Academy in Bulgaria.

The first step towards the fulfilment of above mentioned goals will be taken by giving a multi-dimensional survey, drafted on those issues and problem reasons (i.e. professional, economic, social, cultural) encountered by the women professionals in various maritime on board assignments to determine the ways of a better integration of female seafarers in the maritime work environment, for the benefit of all parties concerned. The outcomes of the applied survey will be further depicted and developed in the planned workshops. Thus, varied events organized in each partner academy/university will offer the opportunity for the development of a common syllabus and the achievement of the stated goals of the project.

JPEG Logo Download

PNG Logo Download

MENTORESS Project is over as of August 30, 2019. As an end product of the project,  a syllabus on   “Gender Identity Management and Leadership in Maritime Professions” was prepared.  All the materials to give the course in an effective and productive way can be found on the MARPLAT portal. The portal can be reached at the following link: https://marplat.eu/elearning/

 

The materials on the portal include "Gender Identity Management and Leadership in Maritime Professions" course content, consisting of eight chapters covering 14 weeks, powerpoint slides in parallel with the course content and case studies to support the material. Besides the material necessary for the implementation of the course, MENTORESS Project counselors from all partner countries can be reached through the addresses given at the websites of relevant institutions.

Contact information of the counselors from the Piri Reis University are given below:

 

Assoc. Prof. Taner Albayrak              talbayrak@pirireis.edu.tr

Assoc. Prof. Ergun Demirel                 edemirel@pirireis.edu.tr

Dr. Pınar Ozdemir                               pozdemir@pirireis.edu.tr

CELE PROJEKTU

Morska sieć edukacyjna na rzecz budowania orientacji zawodowej kobiet w kierunku zatrudnienia w sektorze efektywnych usług morskich

MENTORESS to projekt, którego celem jest modernizacja szkolnictwa wyższego w Europie, realizowana z wielopiriorytetowej perspektywy, obejmującej m.in., zwiększenie stopy zatrudnienia i utrzymania zatrudnienia kobiet w zawodach marynarzy, oficerów i menedżerów w przemyśle morskim. Tak postawiony cel wpisuje się w zamysł zmniejszania różnic między rolami zawodowymi i statusem kobiet i mężczyzn w sektorze morskim, eliminacji nierówności istniejących w tym zakresie, a także stanowi wkład w rozwój przemysłu morskiego oraz bezpieczeństwa morskiego i obronności.

 

Realizacja celów projektu, przekładając się na udoskonalenie programów kształcenia oraz prace badawcze, przyczyni się do rozwoju transwersalnych kompetencji studentów, określanych z perspektywy uczenia się przez całe życie, w oparciu o wysoce innowacyjne podejście edukacyjne. Suplementacja programów kształcenia w postaci przygotowania nowych sylabusów oraz wzorca dobrych praktyk wzbogacą treści edukacji akademickiej w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, mając na celu wzbogacanie i poszerzanie kompetencji zarówno kobiet jak i mężczyzn pracujących na morzu. W szerszej perspektywie zadania te odnoszą się do facylitacji procesów uczenia się oraz do wzrostu zatrudnialności i mobilności kobiet w obszarze przemysłu morskiego.  

Projekt MENTORESS, zaakceptowany przez Turecką Narodową Agencję w ramach programu Erasmus +, Kluczowe Działanie 2 - Partnerstwa Strategiczne, jest realizowany przez kilka instytucji z czterech krajów partnerskich: Uniwersytet Piri Reis w Turcji, Mircea cel Batran Naval Academy w Rumunii, Akademia Marynarki Wojennej w Polsce oraz Nikola Yonkov Vaptsarov Naval Academy w Bułgarii.

Pierwszym krokiem do realizacji wyżej wymienionych celów będzie przeprowadzenie wielowymiarowego sondażu, opracowanego w odniesieniu do postaci i źródeł tych problemów (np. zawodowych, gospodarczych, społecznych, kulturowych), z którymi spotykają się kobiety-profesjonalistki w różnych zadaniach realizowanych na pokładzie statku morskiego. W rezultacie zostaną opracowane strategie lepszej integracji kobiet-marynarzy w środowisku pracy na morzu, z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron. Wyniki badania zostaną dokładniej przedstawione i rozwinięte w trakcie planowanych seminariów/warsztatów. Różnorodne wydarzenia organizowane w każdej akademii partnerskiej / uczelni będą stanowić okazję do opracowania wspólnego sylabusa i osiągnięcia założonych celów projektu.

 

Mentoress Polish

Morska sieć edukacyjna na rzecz budowania orientacji zawodowej kobiet dotyczącej zatrudnienia w sektorze usług morskich

MENTORESS to projekt, którego celem jest modernizacja szkolnictwa wyższego w Europie, realizowana z wielopiriorytetowej perspektywy, obejmującej m.in., zwiększenie stopy zatrudnienia i utrzymania zatrudnienia kobiet w zawodach marynarzy, oficerów i menedżerów w przemyśle morskim. Tak postawiony cel wpisuje się w zamysł zmniejszania różnic między rolami zawodowymi i statusem kobiet i mężczyzn w sektorze morskim, eliminacji nierówności istniejących w tym zakresie, a także stanowi wkład w rozwój przemysłu morskiego oraz bezpieczeństwa morskiego i obronności.

Realizacja celów projektu, przekładając się na udoskonalenie programów kształcenia oraz prace badawcze, przyczyni się do rozwoju transwersalnych kompetencji studentów, określanych z perspektywy uczenia się przez całe życie, w oparciu o wysoce innowacyjne podejście edukacyjne. Suplementacja programów kształcenia w postaci przygotowania nowych sylabusów oraz wzorca dobrych praktyk wzbogacą treści edukacji akademickiej w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, mając na celu wzbogacanie i poszerzanie kompetencji zarówno kobiet jak i mężczyzn pracujących na morzu. W szerszej perspektywie zadania te odnoszą się do facylitacji procesów uczenia się oraz do wzrostu zatrudnialności i mobilności kobiet w obszarze przemysłu morskiego.  

Projekt MENTORESS, zaakceptowany przez Turecką Narodową Agencję w ramach programu Erasmus +, Kluczowe Działanie 2 - Partnerstwa Strategiczne, jest realizowany przez kilka instytucji z czterech krajów partnerskich: Uniwersytet Piri Reis w Turcji, Mircea cel Batran Naval Academy w Rumunii, Akademia Marynarki Wojennej w Polsce oraz Nikola Yonkov Vaptsarov Naval Academy w Bułgarii.

Pierwszym krokiem do realizacji wyżej wymienionych celów będzie przeprowadzenie wielowymiarowego sondażu, opracowanego w odniesieniu do postaci i źródeł tych problemów (np. zawodowych, gospodarczych, społecznych, kulturowych), z którymi spotykają się kobiety-profesjonalistki w różnych zadaniach realizowanych na pokładzie statku morskiego. W rezultacie zostaną opracowane strategie lepszej integracji kobiet-marynarzy w środowisku pracy na morzu, z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron. Wyniki badania zostaną dokładniej przedstawione i rozwinięte w trakcie planowanych seminariów/warsztatów. Różnorodne wydarzenia organizowane w każdej akademii partnerskiej / uczelni będą stanowić okazję do opracowania wspólnego sylabusa i osiągnięcia założonych celów projektu.

Objectives

Cele

Celem projektu jest zaprojektowanie modułu kształcenia i wdrożenie go do programu studiów realizowanego na wydziałach morskich po to, aby absolwentki - kobiety pracjące w zawodach morskich efektywnie radziły sobie z trudnościami, z jakimi mogą spotkać się w przyszłości podczas realizacji zadań zawodowych w sektorze przemysłu morskiego. Wielowymiarowa innowacyjność projektu MENTORESS odnosi się zarówno do jego strategicznych celów, metod operacyjnych oraz procedur wdrażania. Projekt obejmuje spójny zestaw aktywności, zintegrowanych w zakresie jednorodnego działania, które – w nawiązaniu do modelu EMP – przyjmuje charakter zunifikowanej struktury zadań realizowanych za pomocą podobnych nowoczesnych technik pedagogicznych i infrastruktury edukacyjnej.

Przede wszystkim, głównym celem czterech europejskich szkół morskich biorących udział w projekcie, jest opracowanie, przetestowanie i wdrożenie identycznego programu zajęć dodatkowych, realizowanych podczas jednego semestru studiów i mających na celu kształtowanie wśród studentek kierunków morskich kompetencji przywódczych i umiejętności w zakresie komunikacji międzykulturowej. Tak postawiony cel ogólny wyróżnia się na planie kształcenia w Europie i przyniesie korzyści tym uczelniom wyższym, które rozwijają podobne kompetencje poprzez programy studiów, cechujące się nieznacznym zróżnicowaniem, w związku z krajowymi uwarunkowaniami. Do tej pory studentkom przygotowującym się do pełnienia zawodów morskich nie zapewnia się takiego modelu zintegrowanego kształcenia w żadnej z wyższych uczelni morskich w krajach Unii Europejskiej.

 

Wszyscy partnerzy już stosują zaawansowane technologie nauczania i uczenia się. Nowoczesna infrastruktura ICT (Information Communications Technology) jest wykorzystywana w uczelnianych laboratoriach, symulatorach, sieciach nauczania na odległość, obiektach badawczych, a także na pokładzie statków szkoleniowych, które odpowiadają najnowszym potrzebom przemysłu morskiego. Wszystkie te środki ICT pozwalają również na płynną komunikację między członkami zespołu partnerów i pozwolą na realną realizację także i wirtualnych postaci mobilności nauczycieli i studentów zaangażowanych we wspólne szkolenia.

Kolejną nową cechą projektu MENTORESS jest jego orientacja na zwiększenie ilości kobiet zatrudnionych w przemyśle morskim, a tym samym podniesienie świadomości społecznej dotyczącej problematyki obecności kobiet na pokładach statków oraz tworzenie atmosfery przyjaznej kobietom, która wymaga opracowania takich standardów zachowań i języka, które sprzyjać będą budowaniu dobrych relacji w załodze. Projekt ma także na celu stymulowanie wzrostu świadomości kulturowych uwarunkowań środowiska pracy, z uwzględnieniem kwestii płci. 

Zwiększenie ilości kobiet na pokładach statków orskich oznacza zróżnicowanie perspektywy postrzegania wszystkiego, co dzieje się na statku oraz wzrost szans na bardziej skuteczne reagowanie na stale zmieniające się wymagania branży morskiej. Dzieląc tę ​​samą filozofię projektowania programu edukacyjnego, wprowadzając jednakowe standardy infrastruktury dla kobiet, dostosowanej do ich potrzeb dotyczących ich życia na pokładzie, a także wprowadzając podobną jakość kształcenia pracowników płci żeńskiej, program MENRORESS wygeneruje twardy rdzeń podejść edukacyjnych w zakresie czterech europejskich instytucji morskich, co w przyszłości może rozwinąć się w kierunku działań eksperckich realizowanych na większym obszarze UE oraz poza nią.

Ten zamysł zadecyduje o ciągłości projektu i jego podatności na jego rozwój w dalszej perspektywie w odniesieniu do kształcenia kolejnych roczników studentów obydwu płci. Co więcej, projekt może stanowić podstawę dla konstruowania przyszłych programów studiów w ramach większego konsorcjum.

Projekt będzie działał na zasadzie synergii wynikającej ze wzajemnych, wspólnych działań edukacyjnych i badawczych realizowanych przez partnerów, takich jak różne konferencje, warsztaty, seminaria oraz aktywności podejmowane w ramach współpracy badawczej. MENTORESS integruje wspólne działania, realizowane w parach partnerów, na wyższym, strategicznym poziomie. Przykładowo, wszyscy czterej partnerzy wykonali już projekty, które obejmują wzajemną wymianę studentów i pracowników. Wnioski wyciągnięte z dotychczasowej współpracy między partnerami skłoniły ich do złożenia wniosku projektowego i będą stanowić solidną podstawę dla jego opracowania i wdrożenia. 

ORGANIZACJE UCZESTNICZĄCE

PÎRÎ REİS UNIVERSITY 

PRU, został założony przez Turecką Fundację Edukacji Morskiej (TUDEV) jako Akademia Morska, dzięki wsparciu całego sektora morskiego (prawie 9000 interesariuszy). TÜDEV, stanowiąca rdzeń PRU, od 1993 r. realizuje znakomitą tradycję szkolenia kadr morskich oraz realizacji projektów UE, zbliżając Turecki Sektor Żeglugi do światowych standardów oraz biorąc udział w ustanawianiu polityki morskiej i określaniu celów, które zwiększą siłę gospodarczą, dobrobyt i efektywność kraju w tym obszarze, a także służą kształceniu profesjonalnego personelu dzięki otwieraniu i prowadzeniu specjalnych instytucji szkoleniowych w zakresie żeglugi morskiej; jegodziałalność jest zorientowana także na poszerzanie możliwości instytucji edukacyjnych w zakresie infrastruktury i kształcenia, promując w ten sposób turecki przemysł transportowy.

Liczba nauczycieli akademickich w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 121 (18 profesorów, 6 profesorów nadzwyczajnych, 33 adiunktów, 40 wykładowców, 24 badaczy), 56 wykładowców w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz 3176 studentów studiów stacjonarnych i studentów studiów podyplomowych (magisterskich i doktoranckich), w tym studentów z zagranicy. Około 600 profesjonalistów uczestniczy w kursach doskonalenia zawodowego w ośrodku doskonalenia zawodowego uniwersytetu.  

Jest to jedyna turecka uczelnia morska, która zapewnia swoim studentom MET edukację prowadzoną całkowicie w języku angielskim, dającą podstawę profesjonalnej kompetencji do komunikowania się w języku angielskim w branży morskiej.

Akademia Marynarki Wojennej "Mircea cel Batran" kontynuuje rumuński system edukacji morskiej i rzecznej, ustanowiony w 1872 r. Od 1954 r. Akademia została włączona do politechnicznego systemu szkolnictwa wyższego, a w 1990 r. uzyskała status akademii marynarki wojennej. Kształci oficerów Marynarki Wojennej i Straży Przybrzeżnej, oficerów marynarki handlowej oraz menedżerów portów morskich i portowych, zarówno na poziomie licencjackim jak i magisterskim. Działalność naukowa Akademii skierowana jest głównie do przemysłu okrętowego i obrony morskiej. Akademia realizuje także kursy kwalifikacyjne dla branży morskiej, uznane przez Międzynarodową Organizację Morską na całym świecie. Akademia Marynarki Wojennej "Mircea cel Batran" jest średniej wielkości uniwersytetem (2000 studentów) i kształci rumuńskich marynarzy zarówno na potrzeby cywilnego przemysłu morskiego, jak i krajowego systemu bezpieczeństwa i obrony.

Akademia Marynarki Wojennej stosuje silny system zarządzania jakością, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001: 2008. Po dwóch ocenach instytucjonalnych przeprowadzonych przez rumuńską Agencję ds. Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym w latach 2009 i 2015, rumuńska Akademia Marynarki Wojennej została nagrodzona najwyższym poziomem jakości: "wysokim poziomem zaufania". Klasyfikacje te certyfikują jakość kształcenia i szkolenia, prowadzenia badań w dziedzinie wiedzy specjalistycznej, podejście do uczenia się przez całe życie oraz silną politykę umiędzynarodowienia. Sieci edukacyjne, do których należy Akademia Marynarki Wojennej, wraz z ciągłym udziałem w organizacjach i projektach NATO i UE w zakresie bezpieczeństwa i obrony, pozwoliły jej stać się ważnym elementem europejskiej edukacji morskiej i szkoleń realizowanych na najwyższym poziomie, w pełni uznanym przez europejską wspólnotę morską.

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJW GDYNI

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni jest głównym źródłem edukacji marynarzy cywilnych i wojskowych w Polsce. Kształci ponad 4 000 studentów na poziomie studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Jej działalność badawcza koncentruje się na branży morskiej i obronie morskiej. Obecność AMW w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego jest w pełni uznawana dzięki jej zaangażowaniu w liczne projekty edukacyjne i badawcze w ramach partnerstw oraz szerszych działań w zakresie różnych konsorcjów. Doświadczenie i umiejętności pracowników dydaktycznych i badawczych są dobrymi wskaźnikami jakości kształcenia w Polskiej Akademii Marynarki Wojennej, które jest realizowane zgodnie z kryteriami jakości ISO 9001: 2008.

NIKOLA VAPTSAROV NAVAL ACADEMY

Warneńska Akademia Marynarki Wojennej im. Nikola V. Vaptsarova jest jedyną instytucją szkolnictwa wyższego w Bułgarii dla oficerów i menedżerów morskich, zarówno cywilnych, jak i wojskowych. Zapewnia trójcykliczne programy studiów w zakresie transportu morskiego, zarządzania oraz bezpieczeństwa i obrony. Bułgarska Akademia Marynarki Wojennej ma około 3500 studentów oraz profesjonalną kadrę nauczycielską i badawczą. Badania naukowe koncentrują się na wszystkich obszarach przemysłu morskiego, włączając w to zagadnienia związane z przywództwem morskim. Opierając się na certyfikacji ISO 9001, Akademia Marynarki Wojennej cechuje się najwyższym poziomem jakości szkolnictwa wyższego w Bułgarii. Jej obecność na arenie międzynarodowej jest bardzo widoczna ze względu na programy studiów dla studentów zagranicznych, prowadzone w języku angielskim, a także różne projekty w projektach dwustronnych lub szerszych projektach europejskich. Akademia jest także ważnym podmiotem w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Morskich Uniwersytetów, zajmującym w ostatnich 4 latach pozycję dyrektoriatu w europejskiej strefie IAMU.

 


Aday Öğrenciler Bize Sorun
360°
Sanal Tur