PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ


(Bu Yönerge,10.05.2011 tarih ve 2011/03 sayılı Üniversite Akademik Kurulunda/Senatosunda kabul edilerek 01.06.2011 tarih ve 2011/05 sayılı Mütevelli Heyeti toplantısında onaylanmıştır.)

Amaç

Madde 1 – (1) Bu yönergenin amacı, öğrencilerin, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda; teknik, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve benzeri etkinliklerde bulunmak amacıyla kurulacak Piri Reis Üniversitesi Öğrenci Kulüplerinin kuruluş ve işleyiş esaslarını belirlemektir.

Dayanak

Madde 2 – Bu yönerge, 2547 sayılı kanunun 47. maddesi dikkate alınarak 14/b-2 maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 – (1) Bu yönergede adı geçen kavram ve tanımlar;

a) Rektörlük: Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğünü

b) Rektör: Piri Reis Üniversitesi Rektörünü

c) Öğrenci: Piri Reis Üniversitesi Öğrencisini,

d) Girişimciler Kurulu: Kulüp kurmak üzere ilk başvuruyu yapan ve en az beş öğrenciden oluşan kurulu,

e) Kulüp: Piri Reis Üniversitesi genelinde veya birimlerinde kurulmuş öğrenci kulüplerini,

f) Kulüp Danışmanı: Piri Reis Üniversitesi, tarafından her kulüp için görevlendirilen öğretim elemanını,

g) Üniversite Genel Sekreteri: Piri Reis Üniversitesi Genel Sekreterini,

h) Kulüp Başkanı: Piri Reis Üniversitesi öğrencileri tarafından ilgili kulübün başkanlık görevi için seçilen öğrenciyi,

ı) Sponsor: Piri Reis Üniversitesi öğrenci kulüplerinin etkinliklerini maddi olarak destekleyen kişi ve kurumları,

i) Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu: Kulüp kurma başvurularını inceleyip sonuçlandırmak, kurulmuş kulüp faaliyetlerini izlemek, gerektiğinde yol göstermek ve uyarıda bulunmak amacıyla oluşturulan kurulu.

ifade eder.

Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulunun Oluşumu

Madde 4 – Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu (ÖKKK); Rektörün görevlendireceği bir öğretim üyesinin başkanlığında, her Fakülte Yönetim Kurulunda görevlendirilen birer Öğretim Elemanı, Öğrenci İşleri Müdürü, Halkla İlişkiler Müdürü ve Spor Hizmetleri Müdüründen oluşur. Öğrenci İşleri Müdürü, Halkla İlişkiler Müdürü ve Spor Hizmetleri Müdürü, kurulun tabii üyesi olup; asli görevlerinde kaldıkları sürece üyelikleri devam eder. Rektör tarafından görevlendirilen Başkan ile Fakülte Yönetim Kurullarınca seçilen temsilci öğretim elemanlarının görev süresi iki yıldır. Süresi biten temsilci, yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılanların yerine kendi iki yıllık süresini kullanmak üzere ilgili kurullarca yeni üye seçilir. Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu (ÖKKK) gerektiğinde alt kurullar oluşturarak görev bölümü yapabilir. ÖKKK’nın sekreterya işleri Halkla İlişkiler Müdürü tarafından yürütülür.

Kulüp Danışmanı

Madde 5 – Kulüp Danışmanı, kuruluşu Üniversite Yönetim Kurulunca onaylanan kulüp için girişimciler kuruluna yardımcı olmak üzere ÖKKK’nın teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen öğretim elemanıdır. Kulüp Danışmanı ÖKKK’na ve Rektöre karşı sorumludur.

Kulübün Kuruluşu ve Yönetim Kurulunun Oluşumu

Madde 6 – Bir öğrenci kulübünün kurulabilmesi için en az beş öğrenciden oluşan “Girişimciler Kurulu”nun, kulübün amaç ve faaliyet konularını belirten ve girişimcilerin isim, adres ve kayıtlı oldukları bölümü gösteren belgelerin eklendiği bir dilekçe ile ÖKKK’na başvurmaları gerekir. ÖKKK, girişimcilerin öğrenci olup olmadıklarını, disiplin cezası alıp almadıklarını ve daha önce üniversite aynı konuda başka bir kulübün kurulmuş olup olmadığını inceledikten sonra başvuruyu kabul ya da red eder. Üniversite içinde faaliyet konusu aynı olan birden fazla kulüp kurulamaz. Girişimciler arasında gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen öğrenci olması durumunda (Disiplin cezası almış olmak gibi), ÖKKK bu öğrencilerin listeden çıkartılmasını ve bu durumun girişimci sayısını beşin altına düşürmesi halinde sayının beşe tamamlanmasını ister.

Yapılan incelemenin olumlu sonuç vermesi halinde kulübün kuruluş dosyası, ÖKKK’nın raporu da ilave edilerek Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

Kuruluşu Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanan kulüp için 5. maddeye göre “Kulüp Danışmanı” atanır. Kurulması onaylanan kulübün Girişimciler Kurulu, Kulüp Danışmanı Öğretim Elemanın da desteği ile bir taraftan kulüp tüzüğünü hazırlarken, bir taraftan da yeni ve ilave üye kaydı yapar.

Hazırlanan kulüp tüzüğünün ÖKKK tarafından onaylanmasını takip eden yedi gün içinde, kayıt olan yeni üyelerin de katılımı ile yapılan ilk Kulüp Genel Kurulunda; Kulüp Başkanı, Sekreter Üye ve Muhasip Üyeden oluşan üç kişilik Yönetim Kurulu ile bir denetçi ve birer kişiden oluşan yedekleri seçilir. Kulüp Yönetim Kurulu oluştuğunda, Girişimciler Kurulunun görevi sona erer. Kendisine başvurulduğunda yardımcı olmak ve Yönetim Kurulu çalışmalarının kuruluş amacına uygun olarak devam edip etmediğinin izlemek amacıyla Kulüp Danışmanı olarak görevlendirilen Öğretim Elemanının görevli devam eder.

Öğrenci Kulüplerinin Organları ve Genel Kurulu Toplama Usulü

Madde 7 – Öğrenci Kulüplerinin Organları; Genel Kurul, Kulüp Başkanı, Sekreter Üye ve Muhasip Üyeden oluşan Yönetim Kurulu ile Denetçiden oluşur. Organların görevleri, yetkileri ve görev süreleri Kulüp Tüzüğünde belirtilir. Bir kulüp içinde değişik etkinlik alanları için işbölümü yapmaya yönelik kollar oluşturulabilir. Genel Kurul, Kulüp Yönetim Kurulunun önerisi ve ÖKKK’nın uygun görüşüyle en az bir hafta önce duyurulmak koşuyla ilan edilen yer ve saatte toplanır. İlk toplantıda kayıtlı üye sayısının üçte ikisinin hazır olması şarttır. En Fazla 3 gün içinde yapılacak olan 2. Genel Kurul Toplantısının yapılabilmesi için Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulunun asil ve yedek üyeleri toplamının en az iki katı kadar üyenin katılmış olması şarttır.

Genel Kurul yılda bir kez olağan toplantısını yapar. Toplantı açık oyla seçilen bir Divan Başkanı, bir Kâtip Üye ve bir Oy Sayma Memuru tarafından yürütülür. Gerekmesi halinde kayıtlı üye sayısının üçte birinin yazılı isteği üzerine olağan üstü toplantılar da yapılabilir. Divan Kurulu toplantı raporu, Divan Başkanı tarafından ÖKKK Başkanlığına teslim edilir.

Kulüplerin çalışmalarına yardımcı olmak üzere ihtiyaç duyacakları mekanlar Rektörlükçe tahsis edilir.

Kulüp Üyeliği

Madde 8 – Piri Reis Üniversitesi Öğrencileri, Üniversitede kurulmuş kulüplere üye olma hakkına sahiptir. Üyeliğe kabul kararı Kulüp Yönetim Kurullarınca verilir. Bir öğrenci aynı anda birden fazla kulübe üye olabilir. Ancak bu gibi üyeler Yönetim Kurulunda görev alamazlar. Üniversiteden ayrılma ile kulüp üyeliği sona erer. Mezun olarak ayrılanlar isterlerse Yönetim Kurulu kararı ile fahri üye olarak kalabilirler. Ancak, fahri üyelerin seçme ve seçilme hakkı olamaz. İsteyen PÜSEM kursiyerler de seçme ve seçilme hakkı olmaksızın kulüplere üye olabilirler.

Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulunun Görevleri

Madde 9 – Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Kulüp faaliyetlerinin, 2547 sayılı kanunda belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

b) Öğrencilerin mesleki, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kurulan kulüplerin çalışmalarını denetlemek ve tüm öğrencilerin kulüp faaliyetlerine katılmasını sağlayacak yöntemleri saptamak.

c) Kurulan kulüplerce hazırlanan plan, program ve bütçeleri görüşerek karara bağlamak.

d) Kulüplerin faaliyetleri ile ilgili olarak üniversite bütçesine konulacak ödenek hakkında öneride bulunmak.

e) Üniversite bütçesine konulan ödenekler ile diğer kaynaklardan sağlanan gelirlerin uygun dengeli kullanılmasını sağlamak.

f) Kulüp kurulmasını teşvik etmek, kulüp faaliyetlerini denetlemek ve gerektiğinde kulüp faaliyetlerini durdurmak.

g) Kulüplere tahsis edilen yer ve eşyanın uygun şekilde kullanılmasını sağlamak.

h) Her akademik yılsonunda kulüp faaliyetleri ile ilgili olarak bir rapor hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulunun Toplanması

Madde 10 – Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu, eğitim-öğretim devam ettiği dönemlerde en az ayda bir defa Başkanın çağrısı üzerine toplanır. Kurulun toplanabilmesi için üyelerin en az üçte birinin hazır bulunması gerekir. Arka arkaya üç defa toplantıya katılmayan temsilci üyenin görevi sona erer. Bu durumda ilgili birimden yeni temsilci seçilmesi istenir. Koordinasyon Kurulunda oylamalar açık olarak yapılır. Ancak üyelerin üçte birinin istemesi halinde gizli oya başvurulabilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik olması halinde Başkanın oyu iki oy sayılır.

Öğrenci Kulüplerinin Gelirleri

Madde 11 – Öğrenci kulüplerinin gelir kaynakları şunlardır:

a) Her öğretim yılında üniversite bütçesine konulan üniversite katkısı ödeneği.

b) Yasalarda belirtilen üst sınırı aşmayan üyelik aidatları.

c) Yapılacak her türlü yardım ve bağışlar.

d) Kulübün her türlü faaliyetlerinden elde edilecek gelirler.

e) Diğer gelirler.

Mali Konular ve Tutulacak Defterler

Madde 12 – Kulüpler; sayfaları Rektörlükçe tasdik edilmiş gelir ve gider defteri, üye kayıt defteri, karar defteri ve demirbaş defteri tutmakla yükümlüdürler. Sağlanan gelirler karşılığında Muhasip Üye tarafından imzalanmış kulüp kaşeli makbuz verirler. Harcamalar, ita amiri sıfatıyla Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu Başkanı, tahakkuk amiri sıfatıyla kulüp başkanın çift imzasıyla yapılır.

Kulüplerin bütün gelirleri, hesapları kendi Muhasip Üyeleri tarafından tutulmak üzere Rektörlükçe belirlenen bir bankada açılan müşterek hesaba yatırılır.

Disiplin İşlemleri

Madde 13 – Öğrenciliğe yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunan kulüp üyeleri hakkında Yükseköğretim Kurulunca Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Hükümleri uygulanır. Ayrıca Kulüp Genel Kurulu kararı ile kulüpten ihraç edilir.

Yürürlük

Madde 14 – Bu yönerge Mütevelli Heyetinin onayladığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 – Bu yönerge hükümlerini Piri Reis Üniversitesi Rektörü yürütür.


Aday Öğrenciler Bize Sorun
360°
Sanal Tur