SİGORTA HİZMET ALIMI İHALE DUYURUSU

SİGORTA HİZMET ALIMI İHALE DUYURUSU

İhale Şehri                   :İstanbul

İş Şehri                        :İstanbul

Kurum                         :T.C. Piri Reis Üniversitesi

İşin Adı/Konusu/Cinsi  :Sigorta Poliçe Hizmeti 

İhale Tarihi                  :04.10.2018 , Saat: 14:00

İdr-Teknik Şart/Keşif P.: İşin yapılacağı yerin keşif planı ve İdari –Teknik Şartnamenin temini için Satınalma  Müdürlüğü ile irtibat sağlanarak 21.09.2018 ile 28.09.2018 tarihleri arasında randevu oluşturularak gerçekleştirilebilir.

İhale Usulü                  :Kapalı Teklif -Açık Eksiltme

İhale Notu                   :T.C. Piri Reis Üniversitesi’ne ait Hazırlık Kampüsü ve Deniz Kampüsü ile diğer tesis ve mütemmimlerinin aşağıda belirtilen 9 branşta sigorta hizmet alımını kapsamaktadır.

1-     Yangın 

2-     Makine Kırılması 

3-     Elektronik Cihaz 

4-     Üçüncü Şahıs Sorumluluk 

5-     İşveren Mali Mesuliyet 

6-     Emniyeti Suiistimal 

7-     Para Nakli

8-     Cam Kırılması 

9-     Leasing Kapsamında Leasing All Risks 

 

Deniz Kampüsü   :    Postane Mah. Manastır Yolu Eflatun Sok. No:8 TUZLA/İSTANBUL 

Hazırlık Kampüsü:   İstasyon Mah. Hakim Sok. No:3 Tuzla /İSTANBUL 

 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1.İdarenin;

Adresi                                      : Postane Mah. Eflatun Sokak No:8 Tuzla/İstanbul

Telefon ve faks numarası          : 0216 581 00 50 – 0216 581 00 51

Elektronik Posta Adresi            : info@pirireis.edu.tr ve pirireisuniversitesi@hs03.kep.tr

İhale dök. Gör. İnt.adresi          : http://www.pirireis.edu.tr

İşe başlama tarihi                          : İhale Sonucu seçilen Sigorta Şirketine bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 gün içinde hizmete başlanacaktır.

 

2.İhale konusu yapım işinin;

a) Niteliği                                 : Sigorta Poliçe Hizmetleri 

b) İşin süresi                            : 01.09.2018 – 31.09.2019

c) Türü                                     : Yukarıda İhale Notunda açıklanan 9 branş Sigorta poliçe hizmeti

d) Miktarı/Tutarı/Teminat değ.:  İdari ve teknik şartnamede belirtilen hususlar ile sigorta poliçelerine konu olacak menkul ve gayri menkul kıymetlerin, sigorta eksperinin yaptığı mutabakatlı kıymet takdiri raporunda belirtilen değerler. 

3.     İhale Süreci ve Tekliflerin değerlendirilmesi

 1. İhale, Açık Eksiltme usulü ile 04 Ekim 2018 Perşembe günü saat 14;00’da TC Piri Reis Üniversitesi, Postane Mah. Eflatun Sk. No:8 Tuzla adresindeki Deniz Kampüsünde yapılacaktır. 
 2. Açık Eksiltmeye katılacak İstekli temsilcilerinin, isteklinin imza sirkülerinde İstekliyi temsile yetkili olduğu belirlenmiş ve yeterli sayıda kişilerden veya vekâleten katılacak ise yeterli sayıda yetkililerce düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname ve noter tasdikli imza beyannamesi sahibi vekillerden olması gerekir.
 3. 7. Maddede belirtilen ödeme şekline göre hazırlanacak fiyat teklifleri belirtilen gün ve saatte kapalı zarf ile İhale Komisyonuna teslim edilecektir. Açık Eksiltme usulü ile yapılacak ihale için belirtilen gün ve saatte davet edilmiş olan İstekli yetkilileri ihale salonuna alınarak beraberlerinde getirmiş olmaları gereken kapalı zarf fiyat teklifleri tüm İstekliler huzurunda açılarak belge uygunluk kontrolü yapılacaktır.
 4. Teklif dosyalarında eksik belgesi bulunan veya uygun olmayan istekliler Açık Eksiltmeye katılamayacaklardır. 
 5. Açık eksiltme İhale Komisyonunun belirleyeceği tur sayısı kadar devam edecektir. İhale Komisyonu son turdan önce İsteklilere nihai fiyat tekliflerini vermeleri için bildirimde bulunacaktır.
 6. Bu aşamada İstekliler son fiyat tekliflerine “T.C. Piri Reis Üniveritesi – Sigorta Hizmeti Alımına dair nihai fiyat teklifimdir” ibaresini yazarak imzalar ve İhale Komisyonuna teslim ederler. Bu aşamadan sonra İstekliler yeni bir fiyat teklifi veremezler. İstekliler bu belgeyi vermekten kaçınırsa İhale Komisyonu durum tespit tutanağı yapmaya yetkilidir. 
 7. İstenen Belgeler
  1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekmektedir.
  2. İsteklinin, İdari ve Teknik Şartnamelerin tüm madde ve hükümlerini eksiksiz ve tamamıyla okuyup kabul ettiğine delil olarak, her sayfası yeterli sayıda İstekli yetkililerince imza edilmiş ve kaşelenmiş İdari ve Teknik Şartname kopyaları (ıslak imza ve kaşeli)
  3. İstekli Firma Tebligat adresi ile gerektiğinde haberleşmek için telefon, faks ve elektronik posta adresi
  4. 2018 tarihli Oda sicil kayıt sureti 
  5. Firmanın kuruluş ticaret sicil gazetesi kopyası (varsa ana sözleşmedeğişiklikleri ile birlikte)
  6. Geçerli imza sirküleri kopyası
  7. Son Vergi Levhası kopyası
  8. İşbu şartname konusu hizmetleri yerine getirebileceğini gösterir yetki ve izin belgeleri
  9. İsteklilerin, Türkiye Reasürans, Sigorta ve Emeklilik Şirketleri tarafından, Temmuz 2018 dönemi Yangın branşı sıralamada ilk 10 şirket içerisinde yer almaları gerekmektedir.
  10. İsteklinin son 5 (beş) yıl boyunca ihale konusu işler ile ilgili faaliyetinin olduğuna dair belge,
  11. En son döneme ait SGK’ya vadesi geçmiş prim borcu olmadığına ilişkin SGK’dan alınacak ilişiksizlik belgesi
  12. En son döneme ait vadesi geçmiş gelir/kurumlar/katma değer vergisi ve gelir vergisi stopajı borcu olmadığına dair, bağlı olunan Vergi Dairesinden alınacak ilişiksizlik belgesi
  13. İstekli tarafından imza ve kaşelenmiş Kamu İhale Yasaklısı olmadığına dair beyanı (Kamu İhale Kurumu’nun güncel “Yasaklılar Listesi”nde bulunduğu tespit edilen İsteklilerin teklifleri kabul edilmez/dikkate ve değerlendirmeye alınmaz/tespit edildiği safhada değerlendirme dışı bırakılır).

 

4.   Ayrıntılı bilgiye üniversiteden temin edilecek ihale dokümanı içinde bulunan idari ve teknik şartnameden ulaşılabilir.

 

20 Eylül 2018 Perşembe
Yorumlar
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum bırakabilirler.
Yorum başlığı:
Yorum: