PRU Yönetim Sistemi Politikası;

Pîrî Reis Üniversitesi eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı, uluslararasılaşma, yönetim ve idari hizmetler yoluyla ulusal ve uluslararası alanda değer yaratma sürecinde kalite odaklı yönetim sisteminin varlığını ve sürdürülebilirliğini hedeflemektedir. Üniversitemizin “yönetim sistemi politikası”, aşağıda belirtilen ana unsurları kapsamaktadır:

  • Üniversitemiz Stratejik Planında temel değerlere göre belirlenmiş, akılcı ve ölçülebilir performans göstergelerinin, kalite yönetim sisteminin gerekliliklerince izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
  • Belirlenmiş tüm stratejik paydaşların geri dönüşlerini alacak mekanizmaları belirlemek, memnuniyetini sağlayacak şekilde yönetim sistemlerini uygulamak,
  • Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve uluslararasılaşma alanlarında etkin kaynak kullanımı ile yönetsel ve teknolojik altyapının geliştirilmesini ve sürdürülebilirliliğini sağlamak,
  • Kurumun paydaşları (tedarikçiler, alt yükleniciler, hizmet alanlar, vb.) ile gerçekleştirilen tüm süreçlerin kalite yönetim sistemi gerekliliklerince hizmet kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalarla izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
  • Kurumda etkin kaynak yönetimi için kullanılan tüm kaynakların (emek, fikir, makine, techizat, vb.) etkinliğinin sağlanmasına yönelik kalite sistemleri gerekliliklerini kullanmak, izlemek ve sürekli iyileştirmek,
  • Yönetsel sistem ve süreçlerin etkililiğinde kullanılan iyi uygulama örneklerini araştırmak ve kuruma kazandırılmasını sağlamak,

Aday Öğrenciler Bize Sorun
360°
Sanal Tur