Objectives

The purpose of the project is to design a syllabus and to import it to the Leadership and Management curriculum of maritime faculties to help prospective female staff cope with the hardships they are likely to encounter in sea going services and maritime jobs and to make them realize themselves to the full extend. The novelty of the project is determined by the innovative multi-dimensional approach of MENTORESS in terms of both strategic objectives and operational methods and procedures of implementation. The project encompasses a coherent array of activities that will converge to one activity, which is EMP homogenous as structure and implemented by the means of similar state-of-the-art pedagogical techniques and educational infrastructure. 

First of all, the main objective of the 4 European maritime higher education institutions is to develop, test and implement an identical 1- semester extracurricular programme to give necessary leadership and intercultural communication skills to female cadets. This general objective is one of a kind at European level and will be a premiere for academies/universities that develop similar competencies through slightly different national (non-joint) study programmes. Female cadets are not given such an integrated education and training in any of the maritime higher institutions in European Union countries.

All partners are already employing high-level technologies of teaching and learning. Modern ICT (Information Communications Technology) equipment is proved by their laboratories, simulators, distance-learning networks, study facilities and the hardware on board the training ships, which are responding to the latest needs of the maritime industry. All these ICT means, which can be used by EMPs, allow also a smooth communication between the partners' team members and will make very feasible even virtual mobilities of teachers and students involved in the common training. 

Another new feature of the MENTORESS project is to increase the number of women in maritime jobs and, by this way, to raise awareness for the presence of women on-board the ships, to create a women friendly atmosphere which requires to elaborate behaviours and language, to encourage appropriate behaviour amongst personnel and to foster good camaraderie. It will also provide the participants with awareness and cultural considerations with regard to gender.
On the other hand, more women aboard means more and different viewpoints about everything going on a ship, and the chance to respond more effectively to the ever changing maritime industry's requirements will increase.  Sharing the same philosophy of designing the orientation programme, the same type of infrastructure for women concerning taking necessary precautions to make life easier for them on-board and similarly trained female personnel will generate a hard core of 4 European maritime institutions that can expand in the future its expertise to a larger EU area and beyond. 

This is also the way the project will be sustainable and able to be developed even more in the future by approaching a more extended period for the training and education of both male and female cadets. Moreover, the proposed project can lay as the foundation for future programmes, bilaterally or in a larger consortium.
What's more, the project will act as a higher level synergy emerging from the bilateral educational and research joint activities developed so far by the partners, like various conferences, workshops, seminars and research cooperation. MENTORESS will take the current joint cooperation actions, which are performed, in pairs of partners to a higher, strategic level. For instance, all 4 partners have already performed projects, which consist of mutual exchanges of students and staff. All lessons learned from the previous cooperation among the 4 partners generated the necessity of this application and will serve as a solid background for the development and implementation of the project.

 

CELE PROJEKTU

Morska sieć edukacyjna na rzecz budowania orientacji zawodowej kobiet w kierunku zatrudnienia w sektorze efektywnych usług morskich

MENTORESS to projekt, którego celem jest modernizacja szkolnictwa wyższego w Europie, realizowana z wielopiriorytetowej perspektywy, obejmującej m.in., zwiększenie stopy zatrudnienia i utrzymania zatrudnienia kobiet w zawodach marynarzy, oficerów i menedżerów w przemyśle morskim. Tak postawiony cel wpisuje się w zamysł zmniejszania różnic między rolami zawodowymi i statusem kobiet i mężczyzn w sektorze morskim, eliminacji nierówności istniejących w tym zakresie, a także stanowi wkład w rozwój przemysłu morskiego oraz bezpieczeństwa morskiego i obronności.

 

Realizacja celów projektu, przekładając się na udoskonalenie programów kształcenia oraz prace badawcze, przyczyni się do rozwoju transwersalnych kompetencji studentów, określanych z perspektywy uczenia się przez całe życie, w oparciu o wysoce innowacyjne podejście edukacyjne. Suplementacja programów kształcenia w postaci przygotowania nowych sylabusów oraz wzorca dobrych praktyk wzbogacą treści edukacji akademickiej w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, mając na celu wzbogacanie i poszerzanie kompetencji zarówno kobiet jak i mężczyzn pracujących na morzu. W szerszej perspektywie zadania te odnoszą się do facylitacji procesów uczenia się oraz do wzrostu zatrudnialności i mobilności kobiet w obszarze przemysłu morskiego.  

Projekt MENTORESS, zaakceptowany przez Turecką Narodową Agencję w ramach programu Erasmus +, Kluczowe Działanie 2 - Partnerstwa Strategiczne, jest realizowany przez kilka instytucji z czterech krajów partnerskich: Uniwersytet Piri Reis w Turcji, Mircea cel Batran Naval Academy w Rumunii, Akademia Marynarki Wojennej w Polsce oraz Nikola Yonkov Vaptsarov Naval Academy w Bułgarii.

Pierwszym krokiem do realizacji wyżej wymienionych celów będzie przeprowadzenie wielowymiarowego sondażu, opracowanego w odniesieniu do postaci i źródeł tych problemów (np. zawodowych, gospodarczych, społecznych, kulturowych), z którymi spotykają się kobiety-profesjonalistki w różnych zadaniach realizowanych na pokładzie statku morskiego. W rezultacie zostaną opracowane strategie lepszej integracji kobiet-marynarzy w środowisku pracy na morzu, z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron. Wyniki badania zostaną dokładniej przedstawione i rozwinięte w trakcie planowanych seminariów/warsztatów. Różnorodne wydarzenia organizowane w każdej akademii partnerskiej / uczelni będą stanowić okazję do opracowania wspólnego sylabusa i osiągnięcia założonych celów projektu.

 

Mentoress Polish

Morska sieć edukacyjna na rzecz budowania orientacji zawodowej kobiet dotyczącej zatrudnienia w sektorze usług morskich

MENTORESS to projekt, którego celem jest modernizacja szkolnictwa wyższego w Europie, realizowana z wielopiriorytetowej perspektywy, obejmującej m.in., zwiększenie stopy zatrudnienia i utrzymania zatrudnienia kobiet w zawodach marynarzy, oficerów i menedżerów w przemyśle morskim. Tak postawiony cel wpisuje się w zamysł zmniejszania różnic między rolami zawodowymi i statusem kobiet i mężczyzn w sektorze morskim, eliminacji nierówności istniejących w tym zakresie, a także stanowi wkład w rozwój przemysłu morskiego oraz bezpieczeństwa morskiego i obronności.

Realizacja celów projektu, przekładając się na udoskonalenie programów kształcenia oraz prace badawcze, przyczyni się do rozwoju transwersalnych kompetencji studentów, określanych z perspektywy uczenia się przez całe życie, w oparciu o wysoce innowacyjne podejście edukacyjne. Suplementacja programów kształcenia w postaci przygotowania nowych sylabusów oraz wzorca dobrych praktyk wzbogacą treści edukacji akademickiej w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, mając na celu wzbogacanie i poszerzanie kompetencji zarówno kobiet jak i mężczyzn pracujących na morzu. W szerszej perspektywie zadania te odnoszą się do facylitacji procesów uczenia się oraz do wzrostu zatrudnialności i mobilności kobiet w obszarze przemysłu morskiego.  

Projekt MENTORESS, zaakceptowany przez Turecką Narodową Agencję w ramach programu Erasmus +, Kluczowe Działanie 2 - Partnerstwa Strategiczne, jest realizowany przez kilka instytucji z czterech krajów partnerskich: Uniwersytet Piri Reis w Turcji, Mircea cel Batran Naval Academy w Rumunii, Akademia Marynarki Wojennej w Polsce oraz Nikola Yonkov Vaptsarov Naval Academy w Bułgarii.

Pierwszym krokiem do realizacji wyżej wymienionych celów będzie przeprowadzenie wielowymiarowego sondażu, opracowanego w odniesieniu do postaci i źródeł tych problemów (np. zawodowych, gospodarczych, społecznych, kulturowych), z którymi spotykają się kobiety-profesjonalistki w różnych zadaniach realizowanych na pokładzie statku morskiego. W rezultacie zostaną opracowane strategie lepszej integracji kobiet-marynarzy w środowisku pracy na morzu, z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron. Wyniki badania zostaną dokładniej przedstawione i rozwinięte w trakcie planowanych seminariów/warsztatów. Różnorodne wydarzenia organizowane w każdej akademii partnerskiej / uczelni będą stanowić okazję do opracowania wspólnego sylabusa i osiągnięcia założonych celów projektu.

Objectives

Cele

Celem projektu jest zaprojektowanie modułu kształcenia i wdrożenie go do programu studiów realizowanego na wydziałach morskich po to, aby absolwentki - kobiety pracjące w zawodach morskich efektywnie radziły sobie z trudnościami, z jakimi mogą spotkać się w przyszłości podczas realizacji zadań zawodowych w sektorze przemysłu morskiego. Wielowymiarowa innowacyjność projektu MENTORESS odnosi się zarówno do jego strategicznych celów, metod operacyjnych oraz procedur wdrażania. Projekt obejmuje spójny zestaw aktywności, zintegrowanych w zakresie jednorodnego działania, które – w nawiązaniu do modelu EMP – przyjmuje charakter zunifikowanej struktury zadań realizowanych za pomocą podobnych nowoczesnych technik pedagogicznych i infrastruktury edukacyjnej.

Przede wszystkim, głównym celem czterech europejskich szkół morskich biorących udział w projekcie, jest opracowanie, przetestowanie i wdrożenie identycznego programu zajęć dodatkowych, realizowanych podczas jednego semestru studiów i mających na celu kształtowanie wśród studentek kierunków morskich kompetencji przywódczych i umiejętności w zakresie komunikacji międzykulturowej. Tak postawiony cel ogólny wyróżnia się na planie kształcenia w Europie i przyniesie korzyści tym uczelniom wyższym, które rozwijają podobne kompetencje poprzez programy studiów, cechujące się nieznacznym zróżnicowaniem, w związku z krajowymi uwarunkowaniami. Do tej pory studentkom przygotowującym się do pełnienia zawodów morskich nie zapewnia się takiego modelu zintegrowanego kształcenia w żadnej z wyższych uczelni morskich w krajach Unii Europejskiej.

 

Wszyscy partnerzy już stosują zaawansowane technologie nauczania i uczenia się. Nowoczesna infrastruktura ICT (Information Communications Technology) jest wykorzystywana w uczelnianych laboratoriach, symulatorach, sieciach nauczania na odległość, obiektach badawczych, a także na pokładzie statków szkoleniowych, które odpowiadają najnowszym potrzebom przemysłu morskiego. Wszystkie te środki ICT pozwalają również na płynną komunikację między członkami zespołu partnerów i pozwolą na realną realizację także i wirtualnych postaci mobilności nauczycieli i studentów zaangażowanych we wspólne szkolenia.

Kolejną nową cechą projektu MENTORESS jest jego orientacja na zwiększenie ilości kobiet zatrudnionych w przemyśle morskim, a tym samym podniesienie świadomości społecznej dotyczącej problematyki obecności kobiet na pokładach statków oraz tworzenie atmosfery przyjaznej kobietom, która wymaga opracowania takich standardów zachowań i języka, które sprzyjać będą budowaniu dobrych relacji w załodze. Projekt ma także na celu stymulowanie wzrostu świadomości kulturowych uwarunkowań środowiska pracy, z uwzględnieniem kwestii płci. 

Zwiększenie ilości kobiet na pokładach statków orskich oznacza zróżnicowanie perspektywy postrzegania wszystkiego, co dzieje się na statku oraz wzrost szans na bardziej skuteczne reagowanie na stale zmieniające się wymagania branży morskiej. Dzieląc tę ​​samą filozofię projektowania programu edukacyjnego, wprowadzając jednakowe standardy infrastruktury dla kobiet, dostosowanej do ich potrzeb dotyczących ich życia na pokładzie, a także wprowadzając podobną jakość kształcenia pracowników płci żeńskiej, program MENRORESS wygeneruje twardy rdzeń podejść edukacyjnych w zakresie czterech europejskich instytucji morskich, co w przyszłości może rozwinąć się w kierunku działań eksperckich realizowanych na większym obszarze UE oraz poza nią.

Ten zamysł zadecyduje o ciągłości projektu i jego podatności na jego rozwój w dalszej perspektywie w odniesieniu do kształcenia kolejnych roczników studentów obydwu płci. Co więcej, projekt może stanowić podstawę dla konstruowania przyszłych programów studiów w ramach większego konsorcjum.

Projekt będzie działał na zasadzie synergii wynikającej ze wzajemnych, wspólnych działań edukacyjnych i badawczych realizowanych przez partnerów, takich jak różne konferencje, warsztaty, seminaria oraz aktywności podejmowane w ramach współpracy badawczej. MENTORESS integruje wspólne działania, realizowane w parach partnerów, na wyższym, strategicznym poziomie. Przykładowo, wszyscy czterej partnerzy wykonali już projekty, które obejmują wzajemną wymianę studentów i pracowników. Wnioski wyciągnięte z dotychczasowej współpracy między partnerami skłoniły ich do złożenia wniosku projektowego i będą stanowić solidną podstawę dla jego opracowania i wdrożenia. 

ORGANIZACJE UCZESTNICZĄCE

PÎRÎ REİS UNIVERSITY 

PRU, został założony przez Turecką Fundację Edukacji Morskiej (TUDEV) jako Akademia Morska, dzięki wsparciu całego sektora morskiego (prawie 9000 interesariuszy). TÜDEV, stanowiąca rdzeń PRU, od 1993 r. realizuje znakomitą tradycję szkolenia kadr morskich oraz realizacji projektów UE, zbliżając Turecki Sektor Żeglugi do światowych standardów oraz biorąc udział w ustanawianiu polityki morskiej i określaniu celów, które zwiększą siłę gospodarczą, dobrobyt i efektywność kraju w tym obszarze, a także służą kształceniu profesjonalnego personelu dzięki otwieraniu i prowadzeniu specjalnych instytucji szkoleniowych w zakresie żeglugi morskiej; jegodziałalność jest zorientowana także na poszerzanie możliwości instytucji edukacyjnych w zakresie infrastruktury i kształcenia, promując w ten sposób turecki przemysł transportowy.

Liczba nauczycieli akademickich w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 121 (18 profesorów, 6 profesorów nadzwyczajnych, 33 adiunktów, 40 wykładowców, 24 badaczy), 56 wykładowców w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz 3176 studentów studiów stacjonarnych i studentów studiów podyplomowych (magisterskich i doktoranckich), w tym studentów z zagranicy. Około 600 profesjonalistów uczestniczy w kursach doskonalenia zawodowego w ośrodku doskonalenia zawodowego uniwersytetu.  

Jest to jedyna turecka uczelnia morska, która zapewnia swoim studentom MET edukację prowadzoną całkowicie w języku angielskim, dającą podstawę profesjonalnej kompetencji do komunikowania się w języku angielskim w branży morskiej.

Akademia Marynarki Wojennej "Mircea cel Batran" kontynuuje rumuński system edukacji morskiej i rzecznej, ustanowiony w 1872 r. Od 1954 r. Akademia została włączona do politechnicznego systemu szkolnictwa wyższego, a w 1990 r. uzyskała status akademii marynarki wojennej. Kształci oficerów Marynarki Wojennej i Straży Przybrzeżnej, oficerów marynarki handlowej oraz menedżerów portów morskich i portowych, zarówno na poziomie licencjackim jak i magisterskim. Działalność naukowa Akademii skierowana jest głównie do przemysłu okrętowego i obrony morskiej. Akademia realizuje także kursy kwalifikacyjne dla branży morskiej, uznane przez Międzynarodową Organizację Morską na całym świecie. Akademia Marynarki Wojennej "Mircea cel Batran" jest średniej wielkości uniwersytetem (2000 studentów) i kształci rumuńskich marynarzy zarówno na potrzeby cywilnego przemysłu morskiego, jak i krajowego systemu bezpieczeństwa i obrony.

Akademia Marynarki Wojennej stosuje silny system zarządzania jakością, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001: 2008. Po dwóch ocenach instytucjonalnych przeprowadzonych przez rumuńską Agencję ds. Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym w latach 2009 i 2015, rumuńska Akademia Marynarki Wojennej została nagrodzona najwyższym poziomem jakości: "wysokim poziomem zaufania". Klasyfikacje te certyfikują jakość kształcenia i szkolenia, prowadzenia badań w dziedzinie wiedzy specjalistycznej, podejście do uczenia się przez całe życie oraz silną politykę umiędzynarodowienia. Sieci edukacyjne, do których należy Akademia Marynarki Wojennej, wraz z ciągłym udziałem w organizacjach i projektach NATO i UE w zakresie bezpieczeństwa i obrony, pozwoliły jej stać się ważnym elementem europejskiej edukacji morskiej i szkoleń realizowanych na najwyższym poziomie, w pełni uznanym przez europejską wspólnotę morską.

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJW GDYNI

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni jest głównym źródłem edukacji marynarzy cywilnych i wojskowych w Polsce. Kształci ponad 4 000 studentów na poziomie studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Jej działalność badawcza koncentruje się na branży morskiej i obronie morskiej. Obecność AMW w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego jest w pełni uznawana dzięki jej zaangażowaniu w liczne projekty edukacyjne i badawcze w ramach partnerstw oraz szerszych działań w zakresie różnych konsorcjów. Doświadczenie i umiejętności pracowników dydaktycznych i badawczych są dobrymi wskaźnikami jakości kształcenia w Polskiej Akademii Marynarki Wojennej, które jest realizowane zgodnie z kryteriami jakości ISO 9001: 2008.

NIKOLA VAPTSAROV NAVAL ACADEMY

Warneńska Akademia Marynarki Wojennej im. Nikola V. Vaptsarova jest jedyną instytucją szkolnictwa wyższego w Bułgarii dla oficerów i menedżerów morskich, zarówno cywilnych, jak i wojskowych. Zapewnia trójcykliczne programy studiów w zakresie transportu morskiego, zarządzania oraz bezpieczeństwa i obrony. Bułgarska Akademia Marynarki Wojennej ma około 3500 studentów oraz profesjonalną kadrę nauczycielską i badawczą. Badania naukowe koncentrują się na wszystkich obszarach przemysłu morskiego, włączając w to zagadnienia związane z przywództwem morskim. Opierając się na certyfikacji ISO 9001, Akademia Marynarki Wojennej cechuje się najwyższym poziomem jakości szkolnictwa wyższego w Bułgarii. Jej obecność na arenie międzynarodowej jest bardzo widoczna ze względu na programy studiów dla studentów zagranicznych, prowadzone w języku angielskim, a także różne projekty w projektach dwustronnych lub szerszych projektach europejskich. Akademia jest także ważnym podmiotem w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Morskich Uniwersytetów, zajmującym w ostatnich 4 latach pozycję dyrektoriatu w europejskiej strefie IAMU.

 


Aday Öğrenciler Bize Sorun
360°
Sanal Tur