MARITIME INNOVATIVE NETWORK of EDUCATION for EMERGING MARITIME ISSUES

GELECEĞİN DENİZCİLİĞİNE ODAKLI YENİLİKÇİ EĞİTİM AĞI PROJESİ

Denizcilik endüstrisi, ihtiyaçların hızlı değişmesi nedeniyle sürekli gelişim içinde olan en dinamik ekonomik sektörlerden birisidir. Sektörün, bilim ve IT alanlarındaki gelişmeleri de yakından takip etmek zorunda olduğu bilinen bir gerçektir. Dünya ve bölge gündeminde yaşanan gelişmeler, alınan kararlar ile toplumsal eğilimler ve olaylar denizcilik alanında da etkili olmaktadırlar. Sonuç olarak, çevresi ile yakın ilişki ve karşılıklı etkileşim içinde olan denizcilik alanında eğitim ve öğretim, gelişmeler paralelinde ortaya çıkan yeni konulara ayak uydurabilmek ve ihtiyaç duyulan yetkinlikleri karşılayabilmek için sektörün eğilimlerini yakından takip etmek zorundadır.

MINE-EMI Projesi, denizcilik sektöründe sürdürülebilirliği sağlamak, gündemdeki denizcilik meseleleriyle ilgili farkındalığı arttırmak için beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesini amaçlayan Ortak Yüksek Lisans Programı (Joint Master Program-JMP) hazırlanmasını hedeflemektedir. Proje, Karadeniz havzasına odaklanmış olup, denizcilik sektöründeki ihtiyaçları (deniz alanlarının çevre konularına duyarlı yönetimi, taşımacılık ve lojistik hususları) karşılamak üzere, mevcut eğitim ve öğretim programlarında kapsanmayan güncel ve ileride ortaya çıkabilecek konularda denizcilik sektörünün tüm paydaşlarının ihtiyaçlarına yanıt arayacak çalışmalara odaklanacaktır.

Proje’de;

  • Piri Reis Üniversitesi - Koordinatör, PRU (Türkiye)
  • Constanta Maritime University, CMU (Romanya)
  • Nikola Vaptsarov Naval Academy, NVNA (Bulgaristan)
  • The University of the Aegean, UAEGEAN (Yunanistan)
  • Marine Cluster Bulgaria, MCB (Bulgaristan)
  • Pire Belediyesi (Municipality of Piraeus, MP) (Yunanistan) ve
  • Conference of Peripheral Maritime Regions, CPMR (Fransa/AB)

yer almaktadır.

Proje safhaları, hazırlık faaliyetleri, JMP'nin geliştirilmesi, test edilmesi ve sonuçlandırılmasını kapsamaktadır. Geliştirme aşamasında, eğitim materyali sektör paydaşlarının belirleyeceği kriterleri karşılayacak şekilde toplanacak, seçilecek, değerlendirilecek ve geliştirilecektir. PRU, NVNA ve UAEGEAN, eğitim ve öğretim materyallerinin teorik kısmı üzerinde çalışacak, CMU ise ilgili konularda simülatör senaryoları oluşturarak, uygulama odaklı destek sağlayacaktır. Teorik ve uygulamalı bölümler uyum sağlamak üzere her aşamada koordineli bir şekilde geliştirilecektir.

PRU, geliştirilen JMP’nin entegrasyonuna önderlik edecek ve koordinatör olarak diğer katılımcılar ile işbirliği içinde JMP ders kataloğunu hazırlayacaktır. Program öğrenci ve eğiticilerin kurumlar arası dolaşımlarında test edilecek, PRU’da yapılacak teorik deneme eğitimlerini takiben MCB ve MP programın ilgili sektör tesislerinde denenmesini sağlayacaklardır. Alınan geri bildirimler programı nihai hale getirmek için kullanılacaktır.

Proje, Karadeniz bölgesi odaklı denizcilik meselelerini verimli, güvenli, emniyetli ve çevreye duyarlı bir şekilde ele alarak,

- Bölgede denizcilik sektöründe karşılaşılan zorluklar ve yeni ortaya çıkan konuları değerlendirerek gelecekteki yöneticileri ve uzmanları yenilikçi yöntemler, pratik odaklı yaklaşım ve e-öğrenme modeli uygulayarak hazırlamak için denizcilik eğitimi ve öğretimi sektöründeki  eğitim ve öğretimin kalitesini artırmak;

- Bu zorlukların üstesinden gelmek için katkıda bulunmak isteyen eğitim ve öğretim kurumları arasında öğrenci ve eğitmen dolaşımı ile bilgi ve beceri aktarımını kolaylaştırmak,

- Yeterliliklerin yükseltilmesi ve denizcilik endüstrisinin gerekliliklerine uyum için denizcilik eğitim ve öğretimi alanında faaliyet gösteren kurumlar ve organizasyonlar ile sektör arasındaki işbirliğini geliştirmek hedeflerini gütmektedir.

Projenin başarılı bir şekilde uygulanması, Karadeniz bölgesinde denizcilik sektörü dahilinde Mavi Büyümenin uygulanması, çevreye duyarlı deniz taşımacılığının geliştirilmesi, deniz alanlarının kullanımının planlanması ve Karadeniz havzasında ortak deniz stratejileri oluşturulması yoluyla sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunma çabalarının birleştirilmesine önemli katkılarda bulunmayı da hedeflemektedir.

Eylül 2019 itibarı ile ön araştırma çalışmalarına başlanan projenin ilk ortaklar toplantısı ve uluslararası paydaş konferansı Ocak 2020 de PRU da gerçekleştirilecektir. Aynı zamanda PRU tarafından başkanlığı yürütülmekte olan BSAMI (Karadeniz Denizcilik Kurumları Birliği) yıllık genel kurul toplantısı da aynı tarihlerde yapılarak Karadeniz’deki tüm paydaşların katılım ve katkıları da alınacaktır. Sektörümüzün tüm temsilcilerini bu konferansta aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Tüm proje çalışma ve sonuçları kamuya açık olacak ve web sitesi, sosyal medya, konferans ve seminerler ve basın duyuruları ile yayınlanacaktır. Proje sonucunda ortaya çıkacak Yüksek Lisans Programının Erasmus ülkeleri dışında diğer ülke öğrencilerinin de katılımına açık olması sağlanacaktır.

Tanıtıcı broşür için lütfen tıklayın.


Aday Öğrenciler Bize Sorun
360°
Sanal Tur