PÎRÎ REİS ÜNİVERSİTESİ
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ

Dayanak


Madde 1

Bu Yönerge Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının konuya ilişkin 27.01.2010 tarih ve 384-3270-451 sayılı yazısı gereğince hazırlanmıştır.

Amaç ve Kapsam

Madde 2

Bu yönergenin amacı yabancı uyruklu öğrencilerin PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİNE başvuru, kayıt ve kabul koşullarını belirlemektir.

Başvurabilecek Adaylar

Madde 3

Adaylardan, lise son sınıfta veya mezun olmaları koşuluyla;

1. Yabancı uyruklu olanlar
2. TC veya KKTC uyruklu veya çift uyruklu olup; uyruğundan birici TC veya KKTC olanlardan, lise öğreniminin tamamını, KKTC hariç, yabancı bir ülkede tamamlayanlar,
3. Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası almamış olanlar,

başvurabilirler.

Geçerli Olan Sınavlar ve Puanlar

Madde 4

1. Bir Türk Üniversitesinin düzenlediği Yabancı Öğrenci Sınavı’ndan (YÖS) %50 veya üzeri başarı puanı almış olmak,
2. Scholastic Aptitude Test (SAT) Sınavından 1000 Toplam puan ve en az 500 Matematik puanı almış olanlar,
3. GCE Sınavlarından en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 konuda A düzeyinde (A level) olanlar
4. ACT Sınavında Metematik (MATH), Fen(Science Reasoning) ve toplam (Composite) en az 21 puan alanlar
5. Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi sınavlarında, Fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan notun ortalaması en az 90 olanlar,
6. Lübnanda yapılan Bakalorya (Baccalaureate Libanais) Sınavlarında, Fen dalında (Scientific Stream) diploma notu en az 15 olanlar,
7. Uluslararası Bakalorya Diploması’na sahip ve diploma notu en az 28 olanlar,
8. TÜBİTAK’ın tanıdığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş veya bronz madalya almış olanlar,
9. Yukarıda yazılı koşullara uymayan yabancı uyruklu adaylardan, lise bitirme not ortalaması en az 4 üzerinden 2.5 olduğunu belgeleyenler,

başvurabilirler. YÖS ve SAT sınav sonuçları iki yıl geçerlidir.

Başvuru Belgeleri

Madde 5

1. Aday tarafından doldurulmuş olan Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Başvuru Formu,
2. Lise Diploması veya Lise Diplomasının noter onaylı kopyası ve noter onaylı İngilizce veya Türkçe Tercümesi,
3. Adayların Lise Diplomasının, Türk Liseleri diplomalarına denk olduğunu gösteren T.C. Milli Eğitim Bakanlığından veya ülkesindeki Türkiye Büyükelçiliğinden /Konsolosluğundan alınmış olan “Denklik Belgesi”,
4. Resmi not durum belgesi (Transcript); Türkçe değilse Türkçeye çevrilmiş, noter onaylı kopyası,
5. Başvuru için kullanılacak olan sınav sonuç belgesinin (YÖS, SAT, GCE, ACT, Tawjihi, Baccalaurete, Libanise, Abitur, International Baccalaureate ve benzerinin) aslı veya noter onaylı kopyası,

Başvuruların Değerlendirilmesi

Madde 6

Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmeleri, PÎRÎ REİS Üniversitesinin takdirine bağlıdır. Özel Yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara yapılan başvuruların değerlendirilmesi, özel yetenek sınavı yönergesi ölçütlerine göre yapılır. YÖS sonucuna göre yerleştirilen öğrencilerde Türkçe düzeyi , aldığı Türkçe puanına göre değerlendirilir.

1. Düzeyi “Türkçesi yeterlidir” olanlar hemen öğrenime başlayabilirler.
2. Düzeyi “Türkçesi kısa zamanda gelişebilir” olanlar, koşullu olarak öğrenime başlayabilirler.
3. Düzeyi “Türkçesi yetersizdir” olanlar bir yıl Türkçe öğrenimi gördükten sonra, başarılı olurlarsa öğrenime başlayabilirler.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Madde 7

Sınav sonuçları, T.C. PÎRÎ REİS Üniversitesi Web sayfasında duyurulur. Başarılı adaylar ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliklerinden/Konsolosluklarından “Öğrenim Vizesi” almak zorundadırlar.

Kayıt

Madde 8

Kayıtlar T.C. PÎRÎ REİS Üniversitesi Akademik Takviminde belirtilen kayıt süresince, Öğrenci İşleri Müdürlüğünce yapılır.

Kayıt İçin Gerekli Evraklar

1. Lise Diplomasının aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğince/Konsolosluğunca onaylanmış tercümesi,
2. Lise Diplomasının Türk Liseleri diplomalarına denk olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanlığından veya ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden/Konsolosluğundan alınmış denklik belgesi,
3. Not durum belgesinin aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden/Konsolosluğundan onaylı Türkçe çevirisi,
4. Sınav sonuç Belgesinin ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden/Konsolosluğunca onaylanmış suresi
5. Resmi Kimliği veya Pasaportunun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden/Konsolosluğunca onaylanmış sureti,
6. Katkı payının yatırıldığını gösteren banka dekontu,
7. Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden/Konsolosluğundan alınacak “Öğrenim Vizesi”,
8. Uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Türkçe Yeterlik Belgesinin ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden/Konsolosluğunca onaylanmış aslı,
9. 10 Adet Vesikalık Fotoğraf

Eğitim – Öğretim

Madde 9

Yabancı uyruklu öğrenciler eğitim-öğretim ile ilgili konularda PÎRÎ REİS Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidirler.

Yürürlük

Madde 10

Bu Yönerge PÎRÎ REİS Üniversite Senatosunun kararı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11

Bu Yönergeyi PÎRÎ REİS Üniversitesi Rektörü yürütür.


Aday Öğrenciler Bize Sorun
360°
Sanal Tur