Endüstri Mühendisliği

Bologna Program Bilgisi

Endüstri Mühendisliği Bölümünün amacı; endüstrinin tüm sektörlerinde çalışabilecek, bu alanda uluslararası düzeyde yarışabilecek bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip, tüm endüstri alanlarında en verimli üretim tekniklerini uygulayabilen, doğru karar verme yöntemlerini bilen ve bu yöntemlerin geliştirilmesi için gerekli donanıma sahip yaratıcı mühendisler yetiştirmektir
Bu bölümde öğrenimini tamamlayan endüstri mühendisleri, Türkiye’deki diğer üniversitelerin Endüstri Mühendisliği bölümlerinde sağlanan yetkinliklerin tamamına sahip olmalarının yanı sıra, başta denizcilik sektörü ve bu sektörün temel taşlarından biri olan gemi inşa endüstrisiyle ilgili ek bilgilerle de donanmış olacaklardır.
Hem ulusal, hem de uluslararası düzeyde istenen bilgi ve beceriye sahip olacak şekilde proje odaklı yetişmesi hedeflenen öğrencilerimiz ayrıca kazanacakları sosyal ve kültürel birikimleri de kullanarak farklılık yaratma imkânı bulacaklardır.
PROGRAM 
Eğitim planı; öğrencilerimizin mühendisliğin çeşitli bilim dallarının geniş kapsamlı temel kavramlarını anlayabilmesini, çözümlemelerde bilgisayarı etkin düzeyde kullanabilecek beceriyle donanmasını ve farklı meslek grupları ile ekip olarak çalışabilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.  Yazılı ve sözlü iletişimde etkin olma, hızlı ve etkin karar verme gücüne sahip olma, takım çalışmasına yatkınlık, eğitim programımızın önemli çıktılarıdır.
Bölüm akademik programı genel anlamda, ilgili diğer temel mühendislik disiplinleri yanında Yöneylem Araştırması, Ergonomi, İş Etüdü, Olasılık, İstatistik, Çok Ölçütlü Karar Verme, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kalite ve benzeri başlıkları içermektedir.
Endüstri Mühendisliği Lisans programı, Mühendislik Fakültemiz ilkelerine uygun olarak,  öğrencilere
• Hayat boyu gerekli sosyal kavramları ve her türlü mesleki üretim ve çalışma becerisini kazandırmayı,
• Takım çalışması, yazılı sözlü iletişim, bilgileri bütünleştirip problem çözme, karar verme ve yaşam boyu öğrenmeyi sağlayacak güçlü bir eğitim temeli vermeyi,
• Modern kuramsal ve kavramsal gelişmeye ek olarak etkin ve yaratıcı çalışma yapabilecek beceriler kazandırmayı,
• Çalışmalarında bilgisayardan etkin şekilde yaralanabilmek için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı,
• Yazılı/sözlü sunum becerileri ve modern mühendislik ve üretim araçlarını kullanma yeteneğini kazandırmayı ve
• Mezunları akademik hayata, lisans-üstü çalışmaya ve araştırmaya özendirmeyi ve teşvik etmeyi,
hedefleyen çağdaş bir mühendislik eğitimi programıdır.
Özetle Endüstri Mühendisliği Bölümü programı, öğrencilerimize iyi düzeyde bir yabancı dil, üst düzeyde temel mühendislik bilgisi, becerisi ve deneyimi, derslerde verilecek projeler ve yapacakları staj yardımıyla endüstri ile yakın işbirliği ve sektördeki projelere katılım, ERASMUS imkânları, birinci sınıftan itibaren öğrenci odaklı ve proje temelinde geliştirilmiştir.
Kısaca; “Tüm Endüstri Dershanelerimizdir”.