PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK TARİHİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyeti: Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: Piri Reis Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Piri Reis Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Organları ve Görevleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır;

a) Türk denizcilik tarihi mirasımızı araştırmak ve gelecek nesillere aktararak denizciliğimize sahip çıkmak.

b) Türk denizcilik tarihinin; Karadeniz, Türk Boğazları, Ege Denizi ve Akdeniz, Hazar Denizi, Kızıl Deniz ve Hint Okyanusundaki ulusal, uluslararası ve küresel karakterini vurgulayacak çalışmalar yapmak, bu çalışmaları desteklemek.

c) Başkanlık ve Genel Sekreterliği Piri Reis Üniveritesi tarafından yürütülmekte olan “Dünya Denizcilik Tarihçileri Birliği (International Association of Maritime Studies 2012)”nin çalışmalarına yön vermek.

ç) Türk denizcilik tarihinin dünyaya en iyi şekilde tanıtılması için yapılmış ve yapılmakta olan deniz tarihi çalışmaları ile Üniversitenin ünlü Türk Denizcisi Piri Reisin adını taşıması ve “1513 tarihli Piri Reis Dünya Haritası”nın500. Yılı nedeniyle UNESCO tarafından 2013 yılının Piri Reis Yılı olarak ilan edilmesi dolayısıyla Piri Reis ve eserleri ile ilgili yapılan çalışmaları bir çatı altında toplayarak daha etkin hale getirilmesini sağlamak.

d) Bu alanlarda yapılacak lisans, lisansüstü ve doktora programları ile diğer çalışmaları desteklemek; ulusal ve uluslararası programlar, çalışmalar düzenlemek, danışma hizmetleri vermek ve bunlarla ilgili yayınlar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Araştırma yapmak, yaptırmak ve bu konularla ilgili raporlar hazırlamak.

b) Ortak ilgi ve faaliyet alanlarına sahip ulusal ve uluslararası kurum, kuruluşlar ile işbirliğinde bulunarak, araştırma ve eğitim programları gerçekleştirmek, amaçlar doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, konferans, seminer, sempozyum, toplantı, eğitim ve benzeri etkinliklerle sertifikalı veya sertifikasız eğitim programları düzenlemek ve yürütmek, uygulamaları planlamak ve organize etmek, bu konuda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.

c) “Dünya Denizcilik Tarihçileri Birliği (International Association of Maritime Studies 2012)”nin Başkanlık ve Genel Sekreterlik faaliyetleri ile diğer çalışmalarını yürütmek.

ç) Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi faliyetlerini gerçekleştirmek; ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortak proje faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür projelere katkıda bulunmak.

d) Kamu ve özel kuruluşlara faaliyet alanlarına ilişkin konularda, ilgili mevzuat çerçevesinde ücretli ya da ücretsiz danışmanlık ya da bilirkişilik hizmetleri vermek.

e) Üniversitede öğretim gören öğrencileri araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek olmak.

f) Merkez faaliyetleri ile ilgili olarak, gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

g) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde görsel, işitsel yayınlar hazırlamak, yapılacak araştırma sonuçlarını kitap, dergi, broşür, web sayfası ve benzeri yayın araçları ile yayınlamak.

ğ) Üniversitenin kütüphane kaynaklarının geliştirilmesine katkıda bulunmak, gerektiğinde kitaplık ve arşiv oluşturmak.

h) Kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmaktır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin tam günlü çalışanları içerisinden Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren müdür tekrar aynı süre ile görevlendirilebilir. Müdür, görevi başında bulunamadığı zaman, Rektörün onayını almak suretiyle, yardımcılarından birisini vekil olarak bırakır. Göreve vekâlet dört ayı aştığı takdirde yeni bir birim sorumlusu görevlendirilir. Müdür, Rektörün onayını alarak birisi öğretim elemanı olmak üzere üniversite çalışanları arasından iki müdür yardımcısı atayabilir ve bunların görevlerini belirleyebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve bu kurulların başkanı olarak toplantıları yönetmek.

c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve yardımcıları ile Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilen dört üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine, yılda en az dört defa üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulunun raportörlüğünü Müdürün belirlediği müdür yardımcılarından birisi yapar.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları kapsamındaki çalışmalarını planlamak ve yürütmek.

b) Yıllık faaliyet raporlarını ve çalışma programlarını Rektörlüğe sunmak.

c) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer işleri yapmak.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunur ve istişari nitelikte görüş bildirir.

(2) Danışma Kurulu; Merkezin amaç ve çalışmalarına ilgili olan uzmanlıklarından yararlanılabilecek, Üniversiteden ve diğer üniversitelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, özel sektörden ve şahıslar arasından Yönetim Kurulunca seçilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla yirmi üyeden oluşur.

(3) Danışma Kurulu; her yıl en az bir defa, Müdürce belirlenen bir tarihte, Müdürün başkanlığında toplanır. Danışma Kurulunun toplantılarında çoğunluk aranmaz.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanlarında Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

b) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulunmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Piri Reis Üniversitesi Rektörü yürütür.