MINE-EMI Projesi denizcilik sektöründe çözüm bekleyen belli başlı sorunların etkin, güvenilir ve çevreye duyarlı biçimde ele alınabilmesi ve geleceğin yöneticilerinin ve uzmanlarının yenilikçi yöntemler, çözüm odaklı yaklaşımlar ve e-öğrenme yöntemleriyle yetiştirilebilmesi için ortak bir yüksek lisans programı geliştirmeyi hedeflemektedir.

Proje ayrıca bu zorlukların üstesinden gelinmesine katkıda bulunmak isteyen tüm öğrencilerin ve öğretim kadrosunun kurumlar arasında dolaşımını kolaylaştırma amacını gütmektedir.

Son olarak, proje, öğrenci kazanımlarını sektörün farklılaşan beklentileri ışığında yeniden değerlendirmek ve denizcilik endüstrisinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde güncellemek için Denizcilik Eğitim ve Öğretim kurumları ile denizcilik endüstrisi arasında işbirliğini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu amaçlara ulaşmak için atılacak adımlar aşağıdaki maddelerde verilmiştir:

  • Mevcut durum analizi raporu hazırlanması
  • Ortak yüksek lisans programları müfredatı oluşturulması
  • Bütünleşik Denizcilik PolitikasıLiman ve Deniz Lojistiği ve Liman Yönetimi ve Gemi Operasyonları yüksek lisans programları arasında ortak dersler planlanması
  • Ortak dersler için değerlendirme araçları geliştirilmesi
  • Yüksek Lisans Programının teoriden uygulamaya aktarımının sağlanması --- Simülatör Eğitim ve Değerlendirme Senaryoları yazılması
  • Derslerin değerlendirme sürecini ve e-öğrenmeyi destekleyecek WEB platformu oluşturulması

Proje sonunda her bir program/modül için 4 -6 arası zorunlu ve 4-6 arası seçmeli ders belirlenecektir. Derslerin içeriği proje ortakları tarafından birlikte oluşturulacaktır. Her bir ders bir dönemde proje ortağı yüksek öğretim kurumlarının en az bir tanesinde açılacak ve öğrenciler dersi istedikleri kurumdan gerçek ya da sanal olarak alabilecekler, tez konularını ve danışmanlarını ise ortak kurumların herhangi birinden seçebileceklerdir.


Aday Öğrenciler Bize Sorun
360°
Sanal Tur